Group 16573เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน

การเข้าจดทะเบียน

Group 16573เกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียน

สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องจึงควรศึกษาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ หรืออาจปรึกษาฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์บริษัทจดทะเบียน
(Rulebook)
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องควรศึกษาจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ