การรับสมาชิก

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประเภทสมาชิก
ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ตราสารทุน + ตราสารหนี้)

ประเภทสมาชิก
ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(ตราสารทุน + ตราสารหนี้)

   คุณสมบัติทั่วไปของสมาชิก

1. ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. 

2.  มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานดี 
 • มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 • มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
3. มีสมรรถภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้  ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
  -  นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  -  เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  -  เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 • มีระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแก่ลูกค้าในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
4. มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในตลาดทุน มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย ดังนี้
 • มีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 • มีกรรมการส่วนใหญ่ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการขึ้นไปส่วนใหญ่ มีผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในทำนองเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นที่สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทางการและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบ

6.  เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

7.  เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้สมัครทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดูรายละเอียดคลิกที่นี้

8.  เป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF) หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียน จัดตั้งในประเทศไทยบุคคล ดูรายละเอียดคลิกที่นี้
9. มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ (Market Risk) และด้านกฏหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีมาตราการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

สิทธิของสมาชิก

Member Stock 01

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ 

Member Stock 02

สิทธิทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

Member Stock 03

สิทธิรับบริการใด ๆ 
ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น

หน้าที่ของสมาชิก

หน้าที่ของสมาชิก1. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะการที่ประชุมสมาชิก
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. ปฏิบัติตามวินัยของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
        - ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นอย่างอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
5. ส่งรายงานและงบการเงินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
6. ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารของสมาชิกเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของตลาดหลักทรัพย์
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของตลาดหลักทรัพย์
10. ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
11. รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
12. มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของ สมาชิกให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกและไม่กระทำการฝ่าฝืนหน้าที่ของสมาชิกหรือดำเนินการใดๆที่เข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะการที่ประชุมสมาชิก
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. ปฏิบัติตามวินัยของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
        ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นอย่างอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
5. ส่งรายงานและงบการเงินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
6. ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารของสมาชิกเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของตลาดหลักทรัพย์
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของตลาดหลักทรัพย์
10. ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
11. รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
12. มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของ สมาชิกให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกและไม่กระทำการฝ่าฝืนหน้าที่ของสมาชิกหรือดำเนินการใดๆที่เข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิก

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก


ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก


1
ชำระครั้งแรก 10 ล้านบาท

                 โดยชำระล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเริ่มส่งคำสั่งซื้อขาย

                 โดยชำระล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเริ่ม  
                 ส่งคำสั่งซื้อขาย

2
ชำระรายเดือนในอัตรา 0.025%

                 ของมูลค่าการซื้อขายในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี  
                 นับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 

                 ของมูลค่าการซื้อขายในแต่ละเดือน ตลอดระยะ
                 เวลา 3 ปีนับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 

แต่ทั้งนี้จำนวนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรวมทั้งหมด (ข้อ1+ข้อ2) ต้องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท