กฎเกณฑ์และการกำกับ

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
ตลท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมีกระบวนการในการพิจารณารับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความชัดเจน โปร่งใส คำนึงถึงคุณภาพของหลักทรัพย์ที่รับจดทะเบียน มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ทั่วถึง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ตลอดจนการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
เกณฑ์
การเข้าจดทะเบียน
บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งผลการดำเนินการและฐานะการเงิน โครงสร้างกรรมการและระบบควบคุมภายในที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการกระจายการถือหุ้นของผู้ลงทุนรายย่อย (free float) เพื่อให้หลักทรัพย์มีสภาพคล่องในการซื้อขาย เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเจตนารมณ์

เกณฑ์
การเปิดเผย
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างเพียงพอ เท่าเทียม ทั่วถึง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยแบ่งเป็น

1. ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามรอบระยะเวลาบัญชี 
2. ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ 

เกณฑ์
การดำรงสถานะ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตลอดเวลาที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน

เกณฑ์
การเพิกถอน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อาจขอเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ หรือในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ตลท. มีแนวทางดำเนินการเพื่อให้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะเพิกถอน ตลอดจนอาจมีการประกาศข่าวหรือขึ้นเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุน