การประกาศจ่ายหรืองดจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต่อการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนจึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทันที โดยมีรายละเอียดในหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

number-1  ระยะเวลาการจ่ายปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

 1. การจ่ายปันผลประจำปี: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 2. การจ่ายปันผลระหว่างกาล: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผล ซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

number-1 ประเภทของการจ่ายปันผล

 1. เงินสด
 2. หุ้นปันผล

number-1 การกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับปันผล

 • กำหนดสิทธิโดยแจ้งมติคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันกำหนดสิทธิ
 • มี 2 แบบ คือ 1. Record Date และ 2. Book Closing (ปิดสมุดทะเบียน)
 • กรณีบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายปันผล ควรกำหนดวันกำหนดสิทธิในการรับปันผลภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดทะเบียนมีความจำเป็นและประเมินแล้วว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก็อาจกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับปันผลเป็นวันเดียวกัน โดยควรระบุข้อความไว้ในข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่า “การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

number-1 การเปิดเผยข้อมูล

1. กรณีจ่ายปันผล
บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล ทันที
คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink
ข้อมูลสำคัญในมติคณะกรรมการดังกล่าวมีดังนี้

1. วันที่คณะกรรมการมีมติให้จ่าย
2. ข้อเสนอของคณะกรรมการที่จะจ่าย
3. กรณีจ่ายปันผล ให้เปิดเผย
○ อัตราการจ่าย และจ่ายจากผลการดำเนินงานในงวดใด จำนวนปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI (ถ้ามี)
4. กรณีจ่ายเป็นหุ้นปันผล* ให้เปิดเผยข้อมูลเป็น 2 ส่วน
4.1 หุ้นปันผล: ระบุจำนวนหุ้น อัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล มูลค่าหุ้นปันผลที่จ่าย
4.2 เงินสดเพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
5. วันจ่ายปันผล
* การคำนวณมูลค่าหุ้นปันผลเพื่อใช้คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย
มูลค่าหุ้นปันผลแต่ละหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับและถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี ให้คำนวณดังนี้
มูลค่าหุ้นปันผล = จำนวนเงินกำไรสะสมที่บริษัทตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุน              
                                        จำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดที่ออกในคราวนั้น


* การดำเนินการอื่น ๆ เมื่อจ่ายหุ้นปันผล
- คณะกรรมการต้องมีมติเสนอวาระจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 • นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) พร้อมการแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
- เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติและบริษัทดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว จะต้องนำหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยดำเนินการดังนี้
 • รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) ผ่านระบบ SETLink หลังการจ่ายหุ้นปันผลภายใน 14 วัน นับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นปันผล
 • ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านระบบ SETLink พร้อมเอกสารประกอบการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (MOC) เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
2. กรณีงดจ่ายปันผล
 • บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล ทันที คือภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรก
  ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink
Tips
กรณีเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล หากมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ขั้นตอนการจ่ายปันผลระหว่างกาล

flow_dividend1
flow_dividend1_mb

การจ่ายเงินปันผลประจำปี: กรณีกำหนดสิทธิได้รับปันผลภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลประจำปี:
กรณีกำหนดสิทธิได้รับปันผลภายหลัง
วันประชุมผู้ถือหุ้น

flow_dividend2
flow_dividend2_mb

การจ่ายเงินปันผลประจำปี: กรณีกำหนดสิทธิได้รับปันผลเป็นวันเดียวกันกับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลประจำปี:
กรณีกำหนดสิทธิได้รับปันผลเป็นวันเดียว
กันกับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

flow_dividend3
flow_dividend3_mb

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 115-116)   

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี

บริษัท .......... จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 10:00 น. ดังนี้…..

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท
ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ .... สิงหาคม 2555 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด
1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ และจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2556 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2556

การพิจารณาปันผล
เรื่อง
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ
29 ม.ค. 2556
ชนิดการปันผล
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล (Record date)
04 เม.ย. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) (Record date)
02 เม.ย. 2556
จ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)
1.50
จ่ายจากกไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) (บาท/หุ้น)
0.80
จ่ายจากกไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)
0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท)
1.00
วันที่จ่ายปันผล
24 เม.ย. 2556
จ่ายปันจาก
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหุ้นปันผลและเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ……….. จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติที่สำคัญดังนี้

 1. มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นสัดส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 2. มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 190,000,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 228,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
การพิจารณาปันผล
เรื่อง
จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ
27 ก.พ. 2556
ชนิดการปันผล
จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล (Record date)
09 พ.ค. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) 
07 พ.ค. 2556
จ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)
5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.20
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น คำนวณจาก
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)
0.12
อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)
0.32
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท)
1.00
วันที่จ่ายปันผล
20 พ.ค. 2556
จ่ายปันจาก
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
การเพิ่มทุน
เรื่อง
การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ
27 ก.พ. 2556
รายละเอียดการจัดสรร
 
จัดสรรให้กับ
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)
38,0000,0000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)
38,0000,0000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)
38,0000,0000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาทต่อหุ้น)
1.00

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลกรณีงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ………จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติดังนี้

 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง
งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ
26 ก.พ. 2556
งดจ่ายปันผลจาก
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ต้องแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะจ่ายหรืองดจ่ายปันผล 

บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ำมูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. มหาชน) หรือ ทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (มาตรา 51 ของ พ.ร.บ. มหาชน) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ประเภทสารสนเทศดาวน์โหลดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ *
1. การจ่ายปันผล pdf-btnทันที 

* แจ้งทันที: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9:00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (แล้วแต่กรณี)
  แจ้งภายใน 3 วันทำการ: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์