ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การสร้างโอกาสร่วมกับพนักงาน​

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาส พร้อมเสริม ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การสร้างโอกาสร่วมกับพนักงาน​
“คุณภาพของทรัพยากรบุคคล” เป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงเราจึงมุ่งเป็นองค์กรที่สร้างสุข
และโอกาสอย่างเท่าเทียมกันผลิตคนเก่งและคนดีที่ช่วยสร้างคุณค่าให้องค์กร ตลาดทุน และสังคมอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งโอกาส
ตลาดหลักทรัพย์ สร้างโอกาสอย่างเสมอภาพ
เราได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานจากคุณสมบัติด้านประสบการณ์ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และค่านิยมขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ความพิการ อายุ สถาบันการศึกษา หรือความเชื่อทางศาสนา เรามุ่งที่จะเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคที่ทุกคนสามารถเข้ามาแสวงหาความท้าทายและร่วมกันคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร​
โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อค้นหาตัวเองจากการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง
Group 7678
โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อค้นหาตัวเองจากการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง
Group 7678
about_suatainability_4 - info