ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การพัฒนาพนักงาน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาส พร้อมเสริม ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพนักงาน
“คุณภาพของทรัพยากรบุคคล” เป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงเราจึงมุ่งเป็นองค์กรที่สร้างสุข
และโอกาสอย่างเท่าเทียมกันผลิตคนเก่งและคนดีที่ช่วยสร้างคุณค่าให้องค์กร ตลาดทุน และสังคมอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งโอกาส
about_suatainability_4 - thumbnail 01
ตลาดหลักทรัพย์ สร้างโอกาสอย่างเสมอภาพ
เราได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานจากคุณสมบัติด้านประสบการณ์ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และค่านิยมขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ความพิการ อายุ สถาบันการศึกษา หรือความเชื่อทางศาสนา เรามุ่งที่จะเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคที่ทุกคนสามารถเข้ามาแสวงหาความท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
about_suatainability_4 - thumbnail 01
โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อค้นหาตัวเองจากการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดสรรหาทุนการศึกษาให้แก่ บุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุน

Group 7678Group 7679
โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อค้นหาตัวเองจากการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดสรรหาทุนการศึกษาให้แก่ บุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพเพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดทุน

Group 7678Group 7679
about_suatainability_4 - info
องค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้​
about_suatainability_4 - thumbnail 02
ตลาดหลักทรัพย์
มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรโดยมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง​

การพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจและค่านิยมองค์กร SET DNA ตามวิถี New Normal เน้นต่อยอดความรู้เดิม (Upskill) เพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill) และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย (Multi skill) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและงานที่ทำ โดยคำนึงถึงความสนใจและพฤติ กรรมการเรียนรู้ของพนักงาน ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์​

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่านวัตกรรม
เป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตลาดหลักทรัพย์จึงสนับสนุนให้พนักงานมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสินค้า บริการ หรือกระบวนการ ดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ​

about_suatainability_4 - pic 01
about_suatainability_4 - pic 01
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่านวัตกรรม
เป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 

จึงสนับสนุนให้พนักงานมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสินค้า บริการ หรือกระบวนการ ดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ​

about_suatainability_4 - pic 02
องค์กรแห่งความสุข​
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน​​
ตลาดหลักทรัพย์คำนึงถึงผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมและสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตามวิถี New Normal โดยสนับสนุนระบบงานและอุปกรณ์ การทำงานแบบ Remote working อย่างเพียงพอและเหมาะสม​

การสื่อสารและบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง​​
ตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนช่องทางสื่อสารแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้เกิดการพูดคุยและสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารและพนักงานแบบ Two-way communication มุ่งสร้างความ สามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุน กิจกรรมของพนักงานที่ช่วยพัฒนาองค์กรและสังคม​

องค์กรแห่งการแบ่งปัน​
พนักงานของตลาดหลักทรัพย์มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
และผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงมีหน้าที่ขับเคลื่อนตลาดทุน
และเศรษฐกิจ ให้เติบโตเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
และผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในงานประจำและกิจกรรม
นอกเหนือจากงานประจำ โดยพนักงานได้ประโยชน์จากการฝึกฝน
ภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและองค์กร​
องค์กรแห่งการแบ่งปัน​
ตลท. มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
และผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงมีหน้าที่ขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจ ให้เติบโตเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในงานประจำและกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจำ โดยพนักงานได้ประโยชน์จากการฝึกฝนภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและองค์กร​