กฎเกณฑ์และการกำกับ

การบังคับใช้

เมื่อเกิดการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย
โดยมีคณะอนุกรรมการวินัยเป็นผู้วินิจฉัย
ในกรณีที่มีการพิจารณาและออกคำสั่งลงโทษแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและคำสั่งลงโทษดังกล่าว หรือต้องการแสดงเอกสารหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกลงโทษ ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้งคำสั่งลงโทษนั้นได้ โดยการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัยและการอุทธรณ์

rule

คณะอนุกรรมการวินัยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยมี วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 • กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน
 • ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงิน เป็นอย่างดี 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
 • ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 1 คน

 
ปัจจุบันคณะอนุกรรมการวินัยประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

 • รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  ประธานอนุกรรมการ
 • นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
  อนุกรรมการ
 • นายสรรเสริญ  นิลรัตน์
  อนุกรรมการ
 • นายยิ่งยง นิลเสนา
  อนุกรรมการ
 • นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง
  อนุกรรมการ
 • เมื่อปรากฏข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่ตลาดหลักทรัพย์เชื่อได้ว่ามีหรืออาจมีการฝ่าฝืน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะนำส่งเรื่องและเอกสารหลักฐานให้แก่เลขานุการคณะอนุกรรมการวินัย
 • เลขานุการคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีมูล ก็จะดำเนินการ แจ้งข้อ กล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
 • ผู้ถูกกล่าวหาต้องยื่นคำแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินัย ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา
 • เลขานุการคณะอนุกรรมการวินัยจะพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหา และทำความเห็นพร้อม ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะอนุกรรมการวินัยเพื่อพิจารณาต่อไป
 • คณะอนุกรรมการวินัยจะพิจารณาความผิด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มการพิจารณา ความผิดนั้นครั้งแรก เมื่อคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการคณะอนุกรรมการวินัย จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูก กล่าวหาทราบต่อไป

 

คณะกรรมการอุทธรณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน

 
ปัจจุบันคณะกรรมการอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

 • นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
  ประธานคณะกรรมการ
 • นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
   กรรมการ
 • นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
   กรรมการ
 • นายชวลิต จินดาวณิค
   กรรมการ
 • นายสมเกียรติ  คุววัฒนานนท์
   กรรมการ
 • เมื่อผู้ถูกลงโทษประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งลงโทษที่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ ผู้ถูกลงโทษต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษ
 • การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษพร้อมคำขออุทธรณ์ และแสดงเหตุผลที่ขอด้วย
 • การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องระบุคำสั่งลงโทษ อันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษในเรื่องใด
 • เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ จะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและจัดทำความเห็นพร้อมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป
 • การพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มการพิจารณาอุทธรณ์นั้นครั้งแรก
 • เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์จะจัดทำความเห็นของ คณะกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 • ตลาดหลักทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสั่งการพร้อมด้วยเหตุผลประกอบการสั่งการให้ผู้อุทธรณ์ทราบต่อไป
 

การดำเนินการทางวินัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือเวียนแจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบถึงการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ถึงลักษณะการกระทำความผิดและโทษที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อข่าวและการแจ้งเตือน

ปี 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ปี 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ปี 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ปี 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ปี 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร