การเปิดเผยข้อมูล

การจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

เพื่อลดภาระของบริษัทและส่งเสริมการส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นเดิม ตลาดหลักทรัพย์จึงได้ยกเลิกการนำส่งสำเนาเอกสาร (Hard copy) และให้จัดส่งรายงานและข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SETLink) เท่านั้น สรุปดังนี้
ประเภทข้อมูลการส่งข้อมูลผ่านระบบ SETLink
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน

เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
(ไม่เผยแพร่)
 1.เหตุการณ์สำคัญ เช่น มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายปันผล
  
  การเพิ่มทุน ควบกิจการ เป็นต้นbullet_check-whiteakar-icons_two-line-horizontal
 2.ข้อมูลตามมาตรา 56  และข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัท  
 - งบการเงินประจำปี / ไตรมาส
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
bullet_check-white
bullet_check-white
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
 3.รายงานการทำรายการสำคัญ  
 - รายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ
- รายงานคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
bullet_check-white
bullet_check-white
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
 4.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุม
- ข้อบังคับบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ
- ประวัติกรรมการ (แบบ F24-2)
- รายงานการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free float)
- แบบแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ประสานงาน (Contact person)
- ข้อมูลการรับสัมปทานจากรัฐของบริษัทและบริษัทย่อย
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
akar-icons_two-line-horizontal
bullet_check-white
bullet_check-white
bullet_check-white
bullet_check-white
bullet_check-white
bullet_check-white
bullet_check-white
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535