IPO case study


นำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET & mai
ตอบโจทย์เป้าหมายในการสร้างธุรกิจ

  • ขยายธุรกิจ
  • สืบทอดธุรกิจครอบครัว
  • สร้างระบบบัญชีและควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี

ตัวอย่างความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียน

ตัวอย่างความสำเร็จ
ของบริษัทจดทะเบียนvdo-2

CBG –การเข้าจดทะเบียนด้วยโครงสร้างแบบ Holding Company

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
vdo-3

CKP – การเข้าจดทะเบียนด้วยโครงสร้างแบบ Holding Company

บมจ. ช.การช่าง
vdo-4

COM7 การปรับระบบบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนของธุรกิจร้านค้าปลีก

บมจ. คอมเซเว่น
vdo-5

SAWAD – การเตรียมความพร้อมเข้าจด ทะเบียนของธุรกิจเช่าซื้อ

บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
vdo-6

SCN – การเข้าจดทะเบียนเพื่อสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. สแกน อินเตอร์
vdo-7

FIRE - การปรับโครงสร้างการบริหาร จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน

บมจ. ไฟร์วิคเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ หรือ HARN)
vdo-8

KOOL – การปรับระบบบัญชีเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน

บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
vdo-9

SPA – การเลือกทีมที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน

บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป
vdo-10

TPCH – การนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียน (Spin off)

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
vdo-11

XO – การปรับระบบคำนวณต้นทุน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียน

บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด
vdo-12

Infographic - การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET & mai

ดาวน์โหลดหนังสือ IPO Case Study
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร