บริการด้านหลักทรัพย์

บริการด้านหลักทรัพย์

ประเภทสมาชิก

สำนักหักบัญชีมีการกำหนดประเภทสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ได้แก่ 

1. สมาชิกสามัญ (General Clearing Member: GCM)  คือ สมาชิกที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือลูกค้าหรือเพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอื่น 
2. สมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member: DCM) คือ สมาชิกที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือลูกค้าทั้งนี้ลูกค้าของสมาชิกต้องไม่ใช่สมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสมาชิกของสำนักหักบัญชี

คุณสมบัติของสมาชิก
Bullet Chech-Blueมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ดังนี้
 • สมาชิกสามัญมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
 • สมาชิกวิสามัญมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
Bullet Chech-Blueเป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund)
Bullet Chech-Blueเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักบัญชีกำหนด
Bullet Chech-Blueมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม
Bullet Chech-Blueเป็นสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิของสมาชิก

สมาชิกของสำนักหักบัญชีมีสิทธิที่จะรับบริการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในระบบของสำนักหักบัญชี รวมทั้งรับบริการอื่นใดที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้นโดยสำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีการบริการแก่สมาชิกแตกต่างกันตามประเภทสมาชิก สิทธิโอนไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชี

ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายการค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายเดือน15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของสำนักหักบัญชีดูรายละเอียด คลิกที่นี่
เอกสารสมัครเป็นสมาชิก
ใบสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
Group 15404ผู้สมัครยื่นคำขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร
Group 15404 (1)สำนักหักบัญชีพิจารณาแบบคำขอ
Group 15404 (2)ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมและทดสอบการใช้ระบบงานของสำนักหักบัญชี
Group 15404 (3)สำนักหักบัญชีแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบ
Group 15404 (4)สำนักหักบัญชีกำหนดวันเริ่มสมาชิกภาพ (เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน)
Group 15404 (5)ผู้สมัครสมทบเงินเข้ากองทุน Clearing Fund และจัดส่งเอกสารที่สำนักหักบัญชีกำหนด
Group 15404 (6)เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
รายชื่อสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
รายชื่อสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
รายชื่อสมาชิก  
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Settlement Agent 

Settlement Agent หรือ บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก ได้แก่ ผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ (Custodian), ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ, บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย์

คุณสมบัติของ Settlement Agent
Bullet Chech-Blueเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 • ธุรกิจประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
 • ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
 • ผู้ลงทุนสถาบันตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 • สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ
 • บุคคลอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
Bullet Chech-Blueมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือมีฐานะทางการเงินตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
Bullet Chech-Blueเป็นสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียม
รายการค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายเดือนดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
(Pre-Settlement Matching Transaction Fee)
เอกสารสมัครเป็น Settlement Agent
เอกสารสมัครเป็น
Settlement Agent
คำขอเป็น Settlement Agent
รายชื่อ Settlement agent 
รายชื่อ Settlement agent
(มีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

การให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การให้บริการชำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Net Settlement และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทีละ
รายการ (Gross Settlement)
1
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Net Settlement
Group 15527การชำระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์แบบ Net Settlement 

ในปัจจุบันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อยู่ในรูปแบบการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์กระทำในเวลาเดียวกัน (Delivery versus Payment หรือ DvP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลตามคำแนะนำของ Group of 30 หรือ G 30 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มขององค์กรที่ให้บริการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การใช้ระบบ DvP ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีในฐานะที่เป็นผู้ประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนไทยรองรับการซื้อขายข้ามตลาด และรองรับการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สมาชิกสามารถนำหลักทรัพย์หรือเงินที่ได้รับมอบไปทำธุรกรรมต่อได้ทันที โดยกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน คือ วันทำการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขายหลักทรัพย์ (T+2)

ขั้นตอนและวิธีการชำระหลักทรัพย์ราคาแบบ Net Settlement 

ขั้นตอนและวิธีการชำระหลักทรัพย์
ราคาแบบ Net Settlement TCH Service - Equities 2 - Info 1 (1)

การชำระราคาหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูแลจัดการกระบวนการส่งมอบ-รับมอบเงิน ค่าซื้อ ค่าขาย ให้กับสมาชิกในฐานะตัวแทนของนักลงทุนผู้ซื้อผู้ขาย
โดยการส่งมอบ-รับมอบเงิน แบ่งเป็น 2 วิธีคือ 

1. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านธนาคารพาณิชย์ (Settlement Bank) ที่เป็นตัวแทนของสมาชิก ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย
1. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านธนาคารพาณิชย์ (Settlement Bank) ที่เป็นตัวแทนของสมาชิก ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์

การส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์อันเกิดจากการตกลงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกสำนักหักบัญชีตกลงให้ TSD โอน-รับโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีด้วยวิธีการโอนทางบัญชี (Book Entry) จากสมาชิกรายหนึ่งไปยังสมาชิกอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะโอน-รับโอนหลักทรัพย์ตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี 

• สมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ ต้องดำรงหลักทรัพย์ในบัญชีของสมาชิกให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิในเวลา 13.30 น. ของวันที่ครบกำหนด 
• สมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีสิทธิได้รับมอบหลักทรัพย์จะได้รับโอนหลักทรัพย์เมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น และศูนย์รับฝากได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกสำนักหักบัญชีโดยถูกต้องตรงตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
• สมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ ต้องดำรงหลักทรัพย์ในบัญชีของสมาชิกให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิในเวลา 13.30 น. ของวันที่ครบกำหนด 
• สมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีสิทธิได้รับมอบหลักทรัพย์จะได้รับโอนหลักทรัพย์เมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น และศูนย์รับฝากได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกสำนักหักบัญชีโดยถูกต้องตรงตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

สมาชิกสำนักหักบัญชีจะต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยแยกเป็น บัญชีของสมาชิก (Portfolio Account)
และบัญชีของลูกค้าของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ (Client Account) ตามที่ทางศูนย์รับฝากกำหนด 

การทำธุรกรรมต่างๆ จะแยกเป็นธุรกรรมของสมาชิก หรือลูกค้าของสมาชิก นับแต่การซื้อขายหลักทรัพย์จนถึงการส่งมอบหลักทรัพย์
โดยจะต้องระบุในคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีจะประมวลผลโดยการแยกประเภทบัญชี ในกรณีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีผิดนัดส่งมอบ
ยืมหรือคืนหลักทรัพย์จะไม่สามารถนำหลักทรัพย์อีกบัญชีของลูกค้าของสมาชิกมาส่งมอบแทนบัญชีของสมาชิกได้

2
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทีละรายการ Gross Settlement
Group 15526การชำระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์แบบทีละรายการ
Gross Settlement

เป็นรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สมาชิกสามารถกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อขาย (T) แต่ไม่เกินรอบการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ปกติของตราสารทุน สมาชิกสำนักหักบัญชีต้องสร้างรายการ Gross Settlement ผ่านฟังก์ชันงานของสำนักหักบัญชี โดยอ้างอิงจาก Deal ซื้อขาย โดยเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นดังนี้

• ภายใน 15:00 น. ของวันที่ซื้อขายถึงวันก่อนหน้าวันครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
• ภายใน 12:30 น. ของวันที่ครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck  รายการที่จะเลือกใช้วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement ได้ ต้องเป็นรายการซื้อขายแบบ Trade report ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck รายการที่จะเลือกใช้วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement ได้ ต้องเป็นรายการซื้อขายแบบ Tradereport ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck หลังจากที่มีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement แล้ว สมาชิกต้องแจ้งการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ไปยัง ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันทำการ
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck หลังจากที่มีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement แล้ว สมาชิกต้องแจ้งการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ไปยัง ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันทำการ

ขั้นตอนและวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์แบบทีละรายการ Gross Settlement

ขั้นตอนและวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์แบบทีละรายการ
Gross SettlementTCH Service - Equities 2 - info 2

สำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
โดยจะเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Counterparty: CCP) ให้แก่สมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขาย 

การเป็นคู่สัญญากลางดังกล่าวทำให้สำนักหักบัญชีต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
สำนักหักบัญชีจึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย 

การเรียกหลักประกันจากสมาชิก

1. การควบคุมความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Early Warning System):
เป็นการติดตามมูลค่าคงค้างสุทธิสะสมที่รอการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกเป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยหากสมาชิกมีมูลค่าความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่สำนักหักบัญชีกำหนด สมาชิกต้องวางหลักประกันเพื่อรองรับความเสียหายดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น

2. การกำหนดเพดานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cap):
เป็นการจำกัดมูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกแต่ละรายให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสมาชิกเอง ทั้งนี้ หากมูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างชำระสุทธิ (Cumulative Settlement Value: CSV) ของสมาชิกเกินกว่าระดับที่กำหนด สำนักหักบัญชีจะดำเนินการเรียกให้สมาชิกวางหลักประกัน

3. การติดตามมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ภาวะเหตุการณ์วิกฤต (Stress Test):
สำนักหักบัญชีจะมีการเรียกหลักประกันจากสมาชิกหากมูลค่าความเสียหายภายใต้ภาวะเหตุการณ์วิกฤตเกินกว่ามูลค่าแหล่งเงินทุนของสำนักหักบัญชี (Financial Resources) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแหล่งเงินทุนจะมีเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ภาวะเหตุการณ์วิกฤตได้

ถึงแม้ว่าสำนักหักบัญชีมีการเรียกหลักประกันจาก 3 แนวทาง แต่มูลค่าหลักประกันที่สำนักหักบัญชีเรียกจากสมาชิก (Collateral Call) จริงจะเท่ากับมูลค่าการเรียกหลักประกันที่มีค่าสูงสุดของทั้ง 3 กรณีเปรียบเทียบกัน โดยสำนักหักบัญชีจะดำเนินการเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันภายในเวลา 11.00 น. 

ประเภททรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน
   
ทรัพย์สินที่สมาชิกนำมาวางเป็นหลักประกันต้องมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกรณีที่สำนักหักบัญชีอาจบังคับใช้หลักประกันดังกล่าวและนำเงินมาชำระหนี้หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ สำนักหักบัญชีจึงมีการกำหนดประเภทของทรัพย์สินที่จะรับเป็นหลักประกัน ดังนี้   
   1. เงินสดสกุลบาท
   2. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกโดยสมาชิกหรือบริษัทในกลุ่มของสมาชิกผู้วางหลักประกัน    
        เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ที่สมาชิกมีภาระผูกพันต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี
   3. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

นิยามการผิดนัด 

สมาชิกไม่ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์หรือวางหลักประกัน ไม่สมทบเงินกองทุน Clearing Fund ไม่ชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และอื่นๆ ที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บ สมาชิกถูกฟ้องล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีฐานะการเงินลดลงจนไม่สามารถชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามปกติ หรือไม่ชำระหนี้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 


กรณีผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ 
 
 เมื่อเกิดการผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้

 • ระงับการโอนและหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกผู้ผิดนัด และขายหลักทรัพย์ที่ระงับไว้ในบัญชีดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย
 • ระงับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่สมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงานในวันแรกที่ถือว่าผิดนัดชำระราคาและในวันถัดไป และนำเงินที่สมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย
 • เรียกให้สมาชิกผู้ผิดนัดวางหลักประกันตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเพื่อเป็นประกันว่าสมาชิกผู้ผิดนัดจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหายให้แก่สำนักหักบัญชี และอาจดำเนินการบังคับหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย
 • บังคับชำระหนี้จากหลักประกันที่สมาชิกผู้ผิดนัดวางไว้เพื่อเป็นประกันการบริหารความเสี่ยงในระบบชำระราคาหลักทรัพย์ และนำเงินมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหายที่สมาชิกผิดนัดชำระราคาเพื่อชำระราคาให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับ
 • ดำเนินการใช้เงินกองทุน Clearing Fund ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน Clearing Fund
กรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ 
 • ระงับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่สมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงานในวันแรกที่ถือว่าผิดนัดส่งมอบและในวันถัดไป และนำเงินที่สมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับนั้นไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่สมาชิกผิดนัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์
 • ระงับการโอนหรือการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกผู้ผิดนัด และขายหลักทรัพย์ที่ระงับไว้เพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่สมาชิกผิดนัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์
 • เรียกให้สมาชิกผู้ผิดนัดวางหลักประกันตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเพื่อเป็นประกันว่าสมาชิกผู้ผิดนัดจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหายให้แก่สำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีอาจดำเนินการบังคับหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่สมาชิกผิดนัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์
 • บังคับชำระหนี้จากหลักประกันที่สมาชิกผู้ผิดนัดวางไว้เพื่อเป็นประกันการบริหารความเสี่ยงในระบบส่งมอบหลักทรัพย์ และนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับที่สมาชิกผิดนัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์
 • ดำเนินการใช้เงินกองทุน Clearing Fund ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน Clearing Fund
การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบต่อสำนักหักบัญชี (Securities Borrowing and Lending (SBL))

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในกรณีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามกำหนด สำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ยืมและผู้ยืมแทนสมาชิกสำนักหักบัญชี 

การบริการด้วยระบบ SBL สำนักหักบัญชีจะยืมหลักทรัพย์จากสมาชิกผู้ฝากที่แสดงความจำนงให้ยืมต่อสำนักหักบัญชีที่มีหลักทรัพย์เพียงพอแก่การให้ยืม โดยจะมีการวางหลักประกันเพื่อให้ผู้ให้ยืมเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับคืนหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 6 วันทำการ ทั้งนี้สำนักหักบัญชีจะเรียก เก็บค่าบริการจากผู้ยืมและผู้ให้ยืมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการยืม หากไม่สามารถยืมหลักทรัพย์ได้ สำนักหักบัญชีจะซื้อหลักทรัพย์จากตลาดซื้อขาย (Buy-In) โดยสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

คุณสมบัติสำหรับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

 • ผู้ยืมจะต้องเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
 • ผู้ให้ยืมต้องเป็นผู้ฝากกับศูนย์รับฝากที่สำนักหักบัญชีกำหนด และมีระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชี

การวางหลักประกัน 

เพื่อให้ผู้ให้ยืมเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับหลักทรัพย์คืน จึงได้กำหนดให้ผู้ยืม จำเป็นต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ในอัตราร้อยละ 130 ของมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ยืม และ สำนักหักบัญชีจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ให้ยืมได้รับหลักทรัพย์ทั้งหมดคืนแล้ว


การคืนหลักทรัพย์


ผู้ยืมสามารถขอคืนหลักทรัพย์ก่อนถึงวันครบกำหนดได้

การคืนหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด

 • สำนักหักบัญชีจะหักหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) ของผู้ยืม และทำการคืนหลักทรัพย์เข้า บัญชีเพื่อการให้ยืมของผู้ให้ยืม
 • หากหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) ของผู้ยืมมีไม่พอ จะถือว่าผิดนัดตามจำนวนที่ขาดและต้องยืมหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี
 • กรณีที่สำนักหักบัญชีไม่สามารถยืมหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนดคืนได้ จะส่งมอบเงินค่าปรับให้ผู้ให้ยืมแทนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ขาดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 130 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ในวันทำการแรกถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบและชำระราคาในวันเดียวกัน (next day buy-in, same day settlement) และเรียกเก็บค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ผิดนัด จนกว่าจะได้รับหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบครบถ้วน โดยผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการ buy-in ทั้งหมด
กรณีที่สำนักหักบัญชีไม่สามารถดำเนินการ Buy-in ได้ ภายในวันที่กำหนด สำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ผิดนัดเพื่อนำมาชดเชยให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์ แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ ด้วยอัตราตามประกาศฯ เรื่องอัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายแทนการส่งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชีได้จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกินกว่าหลักประกัน ทั้งนี้ เงินกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) ที่สมาชิกได้สมทบเข้ามาจะสามารถใช้ชดเชยมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดจากสมาชิกรายอื่นได้ (Mutual Loss)

ในกรณีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ สำนักหักบัญชีจะใช้หลักประกัน (Collateral) ที่สมาชิกมาวางไว้กับสำนักหักบัญชีเป็นอันดับแรก หากหลักประกันที่สมาชิกวางไว้ไม่สามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด สำนักหักบัญชีจะนำเงินกองทุนมาใช้ ซึ่งสมาชิกกองทุนผู้ผิดนัดมีหน้าที่ชำระเงินคืนกองทุนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้เงินกองทุน ส่วนในด้านของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำนักหักบัญชีจะสะสมกลับเข้ากองทุน และไม่จ่ายคืนแก่สมาชิกจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ และสมาชิกได้ชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระต่อสำนักหักบัญชีแล้ว 

สมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต้องสมทบเงินเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก และเงินสมทบผันแปรตามความเสี่ยงที่สร้างให้แก่สำนักหักบัญชีภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด
แหล่งเงินทุนของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (Financial Resources)

เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าหลักประกันของสมาชิก สำนักหักบัญชีจึงมีแหล่งเงินทุน (Financial Resources) ที่ใช้รองรับความเสียหายภายใต้ภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบโดยประเมินจากสมาชิกที่มีความเสี่ยง 2 รายสูงสุด ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยเงินกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) และเงินสำรองเพื่อความมั่นคง (Reserve Fund) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับการใช้แหล่งเงินทุนของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (Default Waterfall)

สำนักหักบัญชีมีการกำหนดลำดับการใช้แหล่งเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นหรือมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนี้

1. เงินหลักประกัน (Collateral) ของสมาชิกผู้ผิดนัด
2. เงินกองทุน Clearing Fund ในส่วนเงินสมทบของสมาชิกผู้ผิดนัด
3. เงินกองทุน Clearing Fund ในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนดเป็นส่วนที่หนึ่ง (60 ล้านบาท)
4. เงินกองทุน Clearing Fund ในส่วนเงินสมทบของสมาชิกรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผิดนัด
5. เงินกองทุน Clearing Fund  ในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
6. เงิน Reserve Fund จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Group 15455
ตารางเวลาระบบงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ตารางเวลาระบบงานชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
ธุรกรรมเวลา
1. กำหนดเวลา Clearing & Settlement
1.1 Gross Clearing
 • ภายใน 15:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 12:30 น.ของ Settlement date
1.2 Net Clearing
     1.2.1 รอบเวลาปกติ (รอบที่ 1)  
                (1) การส่งมอบหลักทรัพย์
 • Settlement date @ 13:30 น.
                (2) การชำระราคา
 • Settlement date @ 14:00 น.
     1.2.2 รอบที่ 2
                (1) การส่งมอบหลักทรัพย์
 • Settlement date @ 15:15 น.
                (2) การชำระราคา
 • Settlement date @ 15:45 น.
1.3 TCH Buy-in 
     1.3.1 การส่งมอบหลักทรัพย์
 • 13:25 น. ของวันที่ Buy-in
     1.3.2 การชำระราคา
 • 14:00 น. ของวันที่ Buy-in
2. Pre-Settlement Matching System (PSMS)
2.1 การสร้างรายการ 
     2.1.1 กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ /
               กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก Foreign เป็น Local
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น.ของวันที่ครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
     2.1.2 กรณีการแปลงจาก Local หรือ NVDR -> Foreign
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย
 • ภายใน 16:30 น. Settlement date - 1
2.2 การแก้ไขรายการ (Edit) และการรวมรายการ (Merge)
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น. ของ Settlement date
2.3 การยกเลิกรายการ (Cancel) 
     2.3.1 การยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้จับคู่
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น. ของ Settlement date
     2.3.2 การยกเลิกรายการที่จับคู่แล้ว
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date -1
2.4 การยกเลิกการจับคู่ (De-match)
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:00 น. ของ Settlement date
3. การสร้างรายการและรับรองรายการ Gross Clearing& Settlement
สร้างรายการและคู่กรณีรับรองรายการ
 • ภายใน 14:00 น. ของ วันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
3.1 กรณีที่จะ Settlement ภายในวันที่สร้างรายการ
 • ภายใน 10:00 น. ของ Settlement date
3.2 กรณีที่จะ Settlement ในวันถัดจากวันที่สร้างรายการ
 • ภายใน 20:00 น. ของ วันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
4. การแก้ไขรายการซื้อขาย 
ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ 
4.1 แก้ไขเลขที่บัญชีซื้อขาย / การแก้ไขประเภทนักลงทุน
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น. ของ Settlement Date
4.2 แก้ไขประเภทของหลักทรัพย์ 
     4.2.1 การแก้ไขรายการซื้อหลักทรัพย์
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น. ของ Settlement date 
                (1) Foreign เป็น Local 
                (2) NVDR เป็น Foreign 
     4.2.2 การแก้ไขรายการซื้อหลักทรัพย์
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date -1
 • ภายใน 11:30 น. ของ Settlement date
               (1) Local เป็น Foreign 
               (2) Local เป็น NVDR     
               (3) NVDR เป็น Local    
     4.2.3 การแก้ไขรายการขายหลักทรัพย์
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date -1
 • ภายใน 13:15 น. ของ Settlement date
                (1) Local เป็น NVDR 
               (2) NVDR เป็น Local  
หลังครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ 
4.3 แก้ไขประเภทหลักทรัพย์
 • ภายใน 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
               (1) Local เป็น NVDR  
               (2) NVDR เป็น Local  
5. การทำ Give-up / Take-up
 • ภายใน 20:00 น. ของวันที่ซื้อขาย ถึง Settlement date - 1
 • ภายใน 11:30 น.ของ Settlement date
6. SBL for Covered Fail
6.1 การยืมหลักทรัพย์  13.30 น. หรือ ณ สิ้นวันทำการ
6.2 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม  
     6.2.1 คืนก่อนวันครบกำหนด 
               6.2.1.1 คืนจากบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์
 • ภายใน 13:15 น. หรือ 14:15 - 15:15 น. หรือ 16:15 - 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
               6.2.1.2 คืนจากหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ได้รับมอบใน Settlement รอบปกติ (รอบที่ 1)
 • ภายใน 11:30 น. ของวันที่ทำรายการ
               6.2.1.3 คืนจากหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ได้รับมอบใน Settlement รอบที่ 2
 • 13:45 - 14:15 น. ของวันที่ทำรายการ
     6.2.2 คืนในวันครบกำหนด
 • ภายใน 11:30 น. ของวันที่ครบกำหนด 
     6.2.3 กรณีสำนักหักบัญชีบังคับหลักประกันที่ผู้ยืมได้วางไว้
 • 14:15 น. ของวันที่ครบกำหนด 
6.3 การชำระเงินค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Cash Settlement)
 • 14:15 น. ของวันที่ครบกำหนด 
7. การผิดนัดและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดต่อสำนักหักบัญชี 
7.1 การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
 • 13:30 น. และ 15:15 น. ของวันที่ครบกำหนด 
7.2 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด  
     7.2.1 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดโดยหักโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายที่ผิดนัด
 • ภายใน 11:30 น. ของวันที่ทำรายการเพื่อระงับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy-in) หรือ 14:15 - 14:45 น. หรือ 16:15 - 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
     7.2.2 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดโดยหักโอนจากหลักทรัพย์ที่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายที่ผิดนัด มีสิทธิรับมอบในวันทำการปัจจุบัน  
                (1) การชำระระคาและส่งมอบหลักทรัพย์รอบปกติ (รอบที่ 1)
 • ภายใน 11:30 น. ของวันที่ทำรายการเพื่อระงับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy-in)
                (2) การชำระระคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รอบที่ 2
 • ภายใน 13:45 น. และ 14:45 น. ของวันที่ทำรายการ
     7.2.3 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดโดยอัตโนมัติจากการดำรงหลักทรัพย์ในบัญชีที่ผิดนัด
 • ภายใน 13:30 น. หรือ ภายใน 15:15 ของวันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
7.3 การชำระค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Cash Settlement)
 • 16:00 น. ของวันที่ครบกำหนด 
8. การขายหลักทรัพย์ให้ TCH กรณี Buy-in
8.1 การสร้างรายการเสนอขายในระบบชำระราคา
 • ภายใน 11:30 น. ของวันที่ทำรายการ
8.2 การส่งคำสั่งซื้อในระบบซื้อขาย
 • 11:30 – 12:30 น. ของวันที่ทำรายการ
9. การวางและคืนหลักประกันเนื่องจาก
(1) การผิดนัดชำระราคา (2) การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ (3) การทำ SBL กับสำนักหักบัญชี
9.1 การวางหรือคืนหลักประกันเป็นเงินสด
 • ภายใน 14:00 น. ของวันที่ผิดนัด หรือวันที่ทำ SBL หรือ วันที่มีหลักประกันเงินสดส่วนขาด
9.2 การวางหรือคืนหลักประกันเป็นหลักทรัพย์
 • ภายใน 14:00 น. และภายใน 15:45 น. ของวันที่มีหลักประกันเงินสดส่วนเกิน
9.3 การวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์  
     9.3.1 กรณีผิดนัดชำระราคา หรือ ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์และกรณี SBL for Covered Fail
 • ภายใน 14:00 น. ของวันที่ผิดนัดหรือวันที่ยืม
     9.3.2 กรณีวางหลักประกันส่วนเพิ่ม หรือ การคืนหลักประกันส่วนเกินจากการทำ Mark to Market
 • ณ เริ่มวันทำการ และ สิ้นวันทำการ
10. การฝากและถอนหลักประกันเนื่องจากค่าความเสี่ยง*
10.1 การฝากหลักประกัน 
     10.1.1 ทำรายการฝากหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash Collateral)
 • กรณีถูกเรียกวางหลักประกันค่าความเสี่ยง ภายใน 10:00 น. ของวันที่ทำรายการ
 • กรณีไม่ถูกเรียกวางหลักประกันค่าความเสี่ยง ภายใน 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
     10.1.2 TCH หักเงินสดสกุลเงินบาทจากบัญชี Settlement
 • 11:00 น. ของวันที่ทำรายการ
10.2 การถอนหลักประกัน 
     10.2.1 สมาชิกทำรายการถอนประเภทเงินสดสกุลเงินบาท
 • ภายใน 10:00 น. หรือ 13:15 – 14:00 น. ของวันที่ทำรายการ
     10.2.2 สมาชิกได้รับคืนหลักประกันเงินสดสกุลบาท
 • 11:00 น. หรือ 15:00 น. ของวันที่ทำรายการ
      10.2.3 สมาชิกทำรายการถอนหลักประกันประเภทที่ไม่ใช่เงินสด
                 (Non-cash Collateral)
 • ภายใน 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
     10.2.4 สมาชิกได้รับคืนหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด
 • ภายใน 19:00 น. ของวันที่ทำรายการ
* หมายเหตุ : การทำรายการฝาก ถอน โอน หรือรับโอนหลักประกันประเภทที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash Collateral) ไม่สามารถทำรายการได้ในระหว่างเวลา 13:25 – 14:15 น. และเวลา 15:10 – 16:15 น. โดยสมาชิกต้องทำรายการ และอนุมัติรายการภายในเวลา 13:25 น. และภายในเวลา 15:10 น. ของวันที่ทำรายการ
1. ค่าธรรมเนียมรายเดือน

icn_user_tch

สมาชิกทั่วไป  15,000 บาท

icn_user_tch

Settlement agent 7,500 บาท


2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
2.1 หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

อัตราที่เรียกเก็บ : ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก โดยมีจำนวนขั้นสูงไม่เกิน 350 บาท ต่อคำสั่งซื้อขาย


2.2 ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Pre-Settlement Matching Transaction Fee)
รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกTierจำนวนรายการต่อเดือนอัตรา (บาทต่อรายการ)
1. รายการ Clearing to Custodian ซึ่งประกอบด้วย   
 1 0 – 5,000 50
1.1 รายการระหว่างสมาชิกสำนักหักบัญชีกับ Settlement Agent2 5,001 – 10,000 45
1.2 รายการระหว่าง Settlement Agent ด้วยกัน3 10,001 – 15,000 40
 4 >15,001 35
2. รายการภายใน Settlement Agent (Internalized)   
2.1 รายการเพื่อการ Settlement สำหรับลูกค้ารายเดียวกัน  ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.2 รายการเพื่อการ Settlement สำหรับลูกค้าต่างรายกัน  7.50
3. ค่าปรับผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์
3.1  กรณีที่บริษัทสมาชิกชำระราคาล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก 
       (Human Error) และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ความผิดพลาดครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 5,000 บาท
ความผิดพลาดครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทินปรับครั้งละ 10,000 บาท
ความผิดพลาดครั้งที่ 3 ขึ้นไปในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 50,000 บาท
3.2  กรณีที่บริษัทสมาชิกชำระราคาล่าช้ากว่าที่กำหนด อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ Human Error
รายการ Net Clearing
สมาชิกทั่วไป จะพิจารณาปรับสมาชิกอย่างสูง ครั้งละไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด โดยถือเอาจำนวนเงินที่ไม่โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักหักบัญชีให้ครบถ้วน

4. ค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
4.1 กรณีที่บริษัทสมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก (Human error)
ความผิดพลาดครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน อาจยกเว้นค่าปรับ หากสมาชิกมีหลักทรัพย์เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ความผิดพลาดครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทินปรับรายหลักทรัพย์ละ 2,000 บาท
ความผิดพลาดครั้งที่ 3 ขึ้นไปในรอบปีปฏิทิน ปรับรายหลักทรัพย์ละ 5,000 บาท
4.2 กรณีที่บริษัทสมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ที่ไม่ใช่ Human Error
รายการ Net Clearing - สมาชิกทั่วไป 
ผิดนัดไม่เกิน 1 วันทำการปรับร้อยละ 0.50 ของ มูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ผิดนัดเกิน 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.75 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ผิดนัดเกิน 2 วันทำการ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ  ปรับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ผิดนัดเกิน 3 วันทำการ แต่ไม่เกิน 4 วันทำการ  ปรับร้อยละ 1.75 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
* ทั้งนี้ค่าปรับจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. 

งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตราสารทุน/ตราสารหนี้
icn_phone-contact 0 2009 9549-53          icn_fax-contact 0 2009 9477

ตราสารอนุพันธ์
icn_phone-contact 0 2009 9542-47          icn_fax-contact 0 2009 9477
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ  icon-black 
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ  icon-black