ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

การเปิดเผยข้อมูล Warrant

ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Warrant ผ่านระบบ SETLink ดังนี้
Group 16481 กำหนดการใช้สิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ Warrant แต่ละครั้ง

 • ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย (ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
              1.ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ เช่นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ
              2. วันใช้สิทธิ เช่น ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม 
              3. อัตราการใช้สิทธิ
              4. ราคาการใช้สิทธิ

 • เปิดเผยกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง : แจ้งล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ Warrant เช่น แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

กำหนดการใช้สิทธิ Warrant ครั้งสุดท้าย

 • การแจ้งใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ควรแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบล่วงหน้าและมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
 • ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย
              1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
              2. วันใช้สิทธิ
              3. อัตราการใช้สิทธิ
              4. ราคาการใช้สิทธิ
              5. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน Warrant เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น  ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
              6. วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขาย Warrant ของบริษัท 
 • ภายหลังการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย Warrant ของบริษัทจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย Warrant
Group 16481 รายงานผลการใช้สิทธิ Warrant
รายงานผลการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ  โดยมีข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย ดังนี้
 1. วันใช้สิทธิ
 2. จำนวน Warrant ที่ใช้สิทธิ
 3. จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ Warrant 
 4. จำนวนรายผู้ถือ Warrant ที่ใช้สิทธิ
 5. จำนวน Warrant คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 
Group 16481 การปรับสิทธิ Warrant
 • บริษัทจะต้องแจ้งการปรับสิทธิ Warrant เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ Warrant ด้อยไปกว่าเดิม  โดยการดำเนินการต้องเป็นไปตามเหตุข้อกำหนดสิทธิของบริษัท
 • กรณีทั่วไปของการปรับสิทธิ ได้แก่การมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
                   1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากการรวมหรือแบ่งแยกหุ้น
                   2. เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
                   3. มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขาย Warrant ราคาต่ำ
                   4. มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
                   5. มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
                   6. กรณีอื่นใดๆในลักษณะเดียวกันกับ 1) ถึง 5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่จะได้รับเมื่อใช้สิทธิตาม Warrant ด้อยไปกว่าเดิม   
 • ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย
                   1. อัตราการใช้สิทธิเดิม และ อัตราการใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ
                   2. ราคาการใช้สิทธิเดิม และ ราคาการใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ
                   3. วันที่มีผลในการปรับสิทธิ เช่น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล) เป็นต้น
 • ระยะเวลาในการแจ้งการปรับสิทธิ: บริษัทต้องแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ
 • กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพไว้แล้ว เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ต้องมีการพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมหรือแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) การออกหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ การจ่ายหุ้นปันผล การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติของคณะกรรมการอาจเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือไม่ อย่างไร และ หากมติคณะกรรมการเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่รายงานโดยแจ้งอัตราและ หรือราคาปรับสิทธิมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของคณะกรรมการและเป็นเหตุให้มีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย
Group 16481 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 1. ภายหลังจากที่บริษัทรายงานผลการใช้สิทธิแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จะออกหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท และใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุน
 2. นำส่งสำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัทให้กับนายทะเบียนของบริษัท (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด: TSD) เพื่อให้ TSD ทำการเพิ่มจำนวนหุ้นให้กับผู้ถือ Warrant แต่ละราย โดยการเครดิตหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือ Warrant หรือออกเป็นใบหุ้นให้กับผู้ถือ Warrant
 3. ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดซึ่งผู้ลงทุนถูกห้ามขายหุ้นทั้งหมดบริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ลงทุนดังกล่าวฝากหุ้นทั้งหมดกับ TSD (Silent Period) ให้แล้วเสร็จ (ดูเรื่อง Silent Period สำหรับ PP ราคาต่ำ)
 4. ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมโดยดำเนินการผ่านระบบ Smart Listing โดยยื่นภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนหรือวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
Group 16481 การประกาศข่าวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับแบบ F53-6 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ รวมทั้ง TSD โอนหุ้นเข้าบัญชีหรือออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศข่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม โดยวันที่มีผลเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นวันทำการถัดจากวันที่ประกาศ (สำหรับกรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้ถูกห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์)
Group 16481 ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี
กรณีบริษัทจดทะเบียนออก Warrant ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เฉพาะการรายงานผลการใช้สิทธิ Warrant การปรับสิทธิ Warrant (ถ้ามี) และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมเท่านั้น
Group 16481 ตัวอย่างระยะเวลาการแจ้งการปรับสิทธิกรณีเข้าเหตุและเงื่อนไขการปรับสิทธิ
 • กรณีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น)
  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ต่อกระทรวงพาณิชย์
flow_warrant1
flow_warrant1_mb
* สูตรการคำนวณปรับสิทธิสามารถคำนวณได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลง Par  
 • กรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ และกรณีการจ่ายเงินและ/หรือหุ้นปันผล

  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับในวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย “XR” หรือ “XW” หรือ “XD” แล้วแต่กรณี)

flow_warrant2
Group 18163
* บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งกำหนดการให้สิทธิใดๆ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน Record Date 
** สูตรการคำนวณปรับสิทธิ โดยทั่วไปจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีผลปรับสิทธิ  ยกเว้น สูตรการปรับสิทธิกรณีจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจดทะเบียนสามารถคำนวณอัตราและราคาปรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติประกาศจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนสามารถแจ้งอัตราและราคาปรับสิทธิและวันที่มีผลปรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
 • กรณีอื่น ๆ เช่น การเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) หรือประชาชนทั่วไป (PO) ในราคาต่ำ :
  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับในวันแรกของการเสนอขายแก่ PP หรือ PO
flow_warrant3
flow_warrant3_mb
* กรณีบริษัทจดทะเบียนแจ้งกำหนดการจองซื้อหลักทรัพย์แก่ PP ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งกำหนดการจองซื้อหลักทรัพย์ของ PP พร้อมแจ้งการปรับหรือไม่ปรับสิทธิพร้อมกัน เช่น วันที่ 26 มกราคม 25.. คณะกรรมการมีมติกำหนดให้ PP จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 25.. ดังนั้นวันที่ 26 มกราคม 25.. (หลังเวลา 17.00 น.) บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้ง (1) กำหนดระยะเวลาที่ PP ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (2) การปรับอัตรา/ราคาสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 
** สูตรการคำนวณปรับสิทธิ โดยทั่วไปจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีผลปรับสิทธิ
Group 16481 ตัวอย่างการเปิดเผยการแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT

เรื่อง : แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ TNIM-W4 เดือนกุมภาพันธ์ 25...

ตามที่บริษัท TNIM ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNIM-W4) อายุ 3 ปี นับจากวันที่ 19 พฤษภาคม 25.. (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 พฤษภาคม 25…) จำนวน 325,429,928 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ TNIM-W4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25… ดังนี้

 1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 20-22 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 25.. เวลา 9.30 น. – 15.30 น.
 2. วันที่ใช้สิทธิ 28 กุมภาพันธ์ 25..
 3. ราคาใช้สิทธิ 11.818 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
 4. อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ 
 5. เอกสารในการยื่นความจำนง 
  - แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน (แบบฟอร์ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่……………………………………….) 
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  - เงินสด, เช็คหรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเงินโอน สั่งจ่าย "บัญชี……………………………………." ธนาคาร……………………….
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ……………… โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25..
 6. หลักฐานประกอบการจองซื้อ
      - บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
      - บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
      - นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
      - นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ……………………………………. 
Group 16481 ตัวอย่างการเปิดเผยการรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT

เรื่อง ผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ TNIM -W4
    
ตามที่บริษัท TNIM ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จำนวน:  325,429,928  หน่วย
ราคาการใช้สิทธิ:11.818  บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ:1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.10 หุ้นสามัญ
หมายเหตุ: บริษัทได้ออกและจัดสรร TNIM-W4 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่  XX พฤษภาคม 25… เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่  XX มิถุนายน 25..
บริษัทขอรายงานผลการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TNIM-W4 งวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25.. โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 54 ราย
จำนวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิครั้งนี้32,568,181 หน่วย
จำนวนใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ218,873,162 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้35,824,996 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ243,870,571 หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ423,379,834 บาท
Group 16481 ตัวอย่างการเปิดเผยการปรับสิทธิ WARRANT

เรื่อง แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TNIM-W4 
  
ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/25.. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 25.. ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 25.. ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจัดว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 4 (“TNIM-W4”) บริษัทจึงขอแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TNIM-W4 ตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TNIM-W4)
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02710 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ 1.704 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.03058 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ1.698 บาท ต่อหุ้น
  
ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหุ้นรองรับสาหรับการปรับสิทธิ TNIM-W4 อย่างเพียงพอแล้ว และการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 25…)
Group 16481 ตัวอย่างกรณีเเจ้งไม่ปรับสิทธิ

เรื่อง แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNIM-5)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ ... ของบริษัท ... เมื่อวันที่ ...ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลในอัตาหุ้นละ 0.35 บาทหรือคิดเป็น21.89% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ
ผลการดำเนินงานปี... ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“TNIM-W5”) ข้อ3.5 ระบุไว้ว่า บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการ
ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (TNIM-W5) ดังกล่าว
            ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิราคาใช้สิทธิยังคงเดิม คือ
            ราคาการใช้สิทธิ: 35บาทต่อหุ้น
            อัตราการใช้สิทธิ: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ1.1หุ้นสามัญ

Group 16481 ตัวอย่างการเปิดเผยการแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT ครั้งสุดท้าย


เรื่อง แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPTS-W1) ครั้งสุดท้าย

ตามที่บริษัท TPTS  ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TPTS-W1) จำนวน 83,333,014 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 25.. และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 6 พฤษภาคม 25.. แต่เนื่องจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ (วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า คือ วันที่ 3
พฤษภาคม 25.. พร้อมทั้ง ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPTS-W1) ครั้งสุดท้าย ดังนี้

 1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPTS-W1): วันที่ 12 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25..
 2. บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPTS-W1): ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25.. (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
 3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย: วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 25.. เวลา 9.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
 4. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย: วันที่ 3 พฤษภาคม 25..
 5. ราคา และอัตราการใช้สิทธิ
  - ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 2.482 บาท
  - อัตราในการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1.40418 หุ้น
 6. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPTS-W1): ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 25.. เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (TPTS-W1) จะหมดอายุและสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 7. เอกสารในการยื่นความจำนง
  • 7.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่..................... หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www……………………)
  • 7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (สำหรับระบบไร้ใบหุ้น)
  • 7.3 เงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิแต่ละครั้งและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท .............................” หรือ โอนเงินสดเข้าบัญชี “บริษัท …………….…………..” บัญชีเลขที่ ………………………… ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร………………………… พร้อมส่งสำเนาใบนำฝาก โทรสาร ……………………….
  • 7.4 เอกสารประกอบ
   - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีบุคคลต่างด้าว – สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้มรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีนิติบุคคลในประเทศ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ ……………………..
  โทรศัพท์ …………………….โทรสาร …………………….
 9. เงื่อนไข
  • 9.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.40418 หุ้นเท่านั้น นอกเสียจากว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการใช้สิทธิและราคาตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ใดที่เข้าเงื่อนไขต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ
  • 9.2 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิจะสมบูรณ์ในกรณีที่การยื่นเอกสารครบถ้วนพร้อมกับ เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายธนาคาร ผ่านการเรียกเก็บจากธนาคาร
ถาม-ตอบ
ได้  หากบริษัทได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิ