การออกตราสารทุน

การเข้าจดทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ 
ไม่ว่าจะเป็น Startups SMEs หรือกิจการขนาดกลาง-ใหญ่

เตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียน


บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial Public Offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
 • โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
 • คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้
 • จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)
 • การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ
 • เตรียมความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี
 • เตรียมความพร้อมให้กับ CFO และสมุห์บัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดให้ FA ทำงานร่วมกับ Auditor
 • Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใดเป็น Startup SMEs หรือจะเป็นกิจการ ขนาดใหญ่ก็สามารถ เข้าจดทะเบียนและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้

เตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียน


การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO)และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้บริษัทต้องมีการ เตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อม ก่อนเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน ดังนี้

 • กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ
 • โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
 • คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้
 • จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)
 • การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ
 • เตรียมความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี
 • เตรียมความพร้อมให้กับสมุห์บัญชีและ CFO
 • จัดให้ FA ทำงานร่วมกับ Auditor
 • Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน

vector_01
vector_01Moblie

Group 16211  ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)

ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

checkศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างเพียงพอเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพcheckให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมความพร้อม และร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาของผู้ยื่นคำขอฯ

checkจัดทำเอกสารในการยื่นคำขอฯ รับรองว่าผู้ยื่นคำขอฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมที่จะเข้าจดทะเบียน

checkให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน และติดตามดูแลการดำเนินงานและผลประกอบการของผู้ยื่นคำขอต่อเนื่องไปอีก 1 ปีนับจากวันที่เข้าจดทะเบียน
checkทำ Due Diligence เพื่อตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอฯ ไม่มี ประเด็นปัญหาในเรื่อง สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้นการทำรายการระหว่างกันระบบการควบคุม ภายใน และงบการเงิน เป็นต้นซึ่งเป็นประเด็นปัญหา ที่พบ บ่อยครั้งและต้องใช้ ระยะเวลานานในการแก้ไข

checkให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ยื่นคำขอถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายในการ เป็นบริษัทจดทะเบียน

checkประสานงานและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนเป็นไป ตามแผนที่วางไว้ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

Group 16564
ผู้สอบบัญชี
(Auditor)

ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี


Group 16565
ผู้ตรวจสอบภายใน

(Internal Auditor)

เป็นผู้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ติดตามผลการนำไปปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง


Group 16566
คณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบพร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติและองค์ประกอบ

1. ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน 
    โดยที่อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
2. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งด้านการเงินหรือการบริหารงานกับบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานรายงานทางการเงิน
 • สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
 • พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • สอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน
3. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
Group 16211
ที่ปรึกษาทางการเงิน
(Financial Advisor)

ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

checkศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง อย่างเพียงพอเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
checkให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมความพร้อม และร่วมแก้ไขประเด็นปัญหา ของผู้ยื่นคำขอฯ
checkจัดทำเอกสารในการยื่นคำขอฯ รับรองว่าผู้ยื่นคำขอฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมที่จะเข้าจดทะเบียน
checkให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน และติดตามดูแลการดำเนินงานและผลประกอบการของผู้ยื่นคำขอต่อเนื่อง ไปอีก 1 ปีนับจากวันที่เข้าจดทะเบียน
checkทำ Due Diligence เพื่อตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอฯ ไม่มี ประเด็นปัญหาในเรื่อง สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้นการทำรายการระหว่างกันระบบการควบคุม ภายใน และงบการเงิน เป็นต้นซึ่งเป็นประเด็นปัญหา ที่พบ บ่อยครั้งและต้องใช้ ระยะเวลานานในการแก้ไข
checkให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ยื่นคำขอถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายในการ เป็นบริษัทจดทะเบียน
checkประสานงานและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนเป็นไป ตามแผนที่วางไว้ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

Group 16564
ผู้สอบบัญชี
(Auditor)

ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี


Group 16565
ผู้ตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor)

เป็นผู้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ติดตามผลการนำไปปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง


Group 16566
คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบพร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติและองค์ประกอบ

1. ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนโดยที่อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
2. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งด้านการเงินหรือการบริหารงานกับบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานรายงานทางการเงิน
 • สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
 • พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • สอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน
3. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงาน ต่อตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานรายงานทางการเงิน
 • สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
 • พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • สอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน
3. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน


Group 16362
Group 16363

ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียน


ผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ประกอบด้วย หุ้นสามัญ, REIT, IFF, IFT ซึ่งการยื่นจดทะเบียนจะมี 5 ขั้นตอนหลักและมีผู้ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วนด้วยกัน 
การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
18 - 24 เดือน ก่อนยื่นคำขอ
icon6

ตรวจสอบธุรกิจ

 • ศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน
 • แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาและการเตรียมการ
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดเตรียมข้อมูลและตารางเวลาดำเนินการ
 • จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และกลุ่มบริษัทให้ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเตรียมการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12 เดือน ก่อนยื่นคำขอ
icon7

ปรับระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 • แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจัดเตรียมงบการเงินและข้อมูลทางบัญชี ในรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ปรับระบบบัญชีและรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ซ้อมจัดทำงบการเงินอย่างน้อย 2 ไตรมาส ให้แน่ใจว่าทำได้ทันตามกำหนด

icon8

ปรับระบบควบคุมภายใน

การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
6 เดือนก่อนยื่นคำขอ
icon01_tab2

เตรียมข้อมูลและเอกสาร

 • นัดหารือประเด็นที่สำคัญ (Pre-consult) กับสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1-2 เดือนก่อนยื่นคำขอ
icon02_tab2

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 • จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์
 • ร่วมวางแผนกำหนดการที่สำคัญ เช่น การตรวจ Working paper ของ FA / Auditor การเยี่ยมชมกิจการและตอบข้อซักถาม ของสำนักงาน ก.ล.ต.
 • เตรียมเอกสารที่จะใช้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ / สำนักงาน ก.ล.ต.
การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
icon01_tab3
 • ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ / ยื่นคำขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 • เตรียมการเรื่องการเยี่ยมชมกิจการ และตอบข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
120 + 45 วัน
icon6

การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ

 • สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบข้อมูล เยียมชมกิจการ และพิจารณาข้อมูลเพื่ออนุมัติ
 • วางแผนและศึกษาการกำหนดราคาและจัดจำหน่ายหุ้น
 • จัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
6 เดือน + 6 เดือน
icon01_tab4

เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

 • แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter)
 • ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
icon02_tab3

จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประเภทหลักทรัพย์ในการเข้าจดทะเบียน