กฎเกณฑ์และการกำกับ

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทสมาชิก

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
ตลท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับสมาชิกที่เป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีลักษณะที่เป็นการกีดกันการแข่งขัน โดย ตลท.มีการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบ risk-based approach เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม
การปฏิบัติงานของสมาชิกมีความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจมีต่อสมาชิก ผู้ลงทุนและอุตสาหกรรมโดยรวม

ตลท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับสมาชิกที่เป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีลักษณะที่เป็นการกีดกันการแข่งขัน  โดย ตลท. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบ risk-based approach เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติงานของสมาชิกมีความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจมีต่อสมาชิก ผู้ลงทุนและอุตสาหกรรมโดยรวม

คุณสมบัติของสมาชิก


Groupsdf

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

Groupsdf

มีฐานะการเงินมั่นคงและผลการดำเนินงาน

Groupsdf

 มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

Groupsdf

 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

Groupsdf

เป็นสมาชิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

member1
การกำกับดูเเลบริษัทสมาชิก
1
Off-site monitoring

สมาชิกทุกแห่งต้องรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในการกำกับและให้ทราบถึงสถานะของสมาชิก


2
On-site monitoring

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้าตรวจสอบสมาชิกด้วยวิธีการและมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณาในลักษณะ risk-based approach จากข้อมูล off-site monitoring และข้อมูลสำคัญในปัจจุบัน ทั้งนี้จะเข้าตรวจสอบสมาชิกแต่ละแห่งทุก 2 ถึง 3 ปี

member1

คู่มือการกำกับดูแลการปฎิบัติงาน
ของสมาชิก (Checklist)

คู่มือการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของสมาชิก (Checklist)

ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกำกับบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี (TCH)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร