เกี่ยวกับ ตลท.

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ

เราคือตลาดทุน หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
img_overall1
ตลาดทุน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ
และผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
นี่คือ...สิ่งที่เรามุ่งหวังและยึดมั่นในการดำเนินงาน
การดำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
งานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กลางการซื้อขายชำระราคา ส่งมอบ รับฝาก และบริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจร

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
งานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กลางการซื้อขายชำระราคา ส่งมอบ รับฝาก และบริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจร

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
img_overall2
ธุรกิจตราสารทุน
ศูนย์กลางการรับจดทะเบียน ซื้อขายการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์รวมถึงการกำกับดูแลให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
img_overall3
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ศูนย์กลางการซื้อขายและชำระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของนักลงทุนและการทำธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก
Rectangle 5486
ธุรกิจบริการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน
บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในตลาดทุนด้วยนวัตกรรมใหม่
img_overall5
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
จัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์และบริการข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการถือครองให้แก่ผู้ถือหุ้น
งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย
img_overall6
อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเติบโตอย่างมีคุณภาพของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและคุณภาพของสังคมไทย 
Group 7725
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
(Capital Market Education)
แหล่งเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพ บริษัทจดทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้นำองค์กร
Group 7727
การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Development: SD)
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
Group 7731
การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน
(Capital Market Research)
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตงานวิจัย ทั้งทุนวิจัย องค์ความรู้ ฐานข้อมูล เวทีเสวนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน
นอกจากการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ครบวงจรของตลาดทุน
ที่ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นกลไกที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
มาร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกจากการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ครบวงจรของตลาดทุนที่ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นกลไกที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
Frame 6539