Group 16553
Group 16157

คำถามที่พบบ่อย

สมัคร TSD Investor Portal

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
2. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่ Passport / ใบต่างด้าว

 • กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ

3. [ขั้นตอนที่ 1] แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal

 • กดปุ่ม ยอมรับ หากยินยอมในเงื่อนไขที่แสดง
 • กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ

4. [ขั้นตอนที่ 2] ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ
     สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ

 • กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้า, ชื่อ, สกุล, วันเดือนปีเกิด
 • กดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง"
 • ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง (ด้านหน้า) และภาพใบหน้าผู้ถือหลักทรัพย์พร้อมถือบัตรประชาชนตัวจริง โดยภาพถ่ายทั้ง 2 ภาพจะต้องเป็นภาพที่สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน ไม่ใส่หมวก, แว่นกันแดด หรือหน้ากากอนามัย
 • กดปุ่ม "ถ่ายภาพ" และ "ยืนยัน"
 • กดปุ่ม "Next" เพื่อทำรายการต่อ
    สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการถ่ายภาพ
 • กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้า, ชื่อ, สกุล, วันเดือนปีเกิด
 • กดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง"
 • แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล : แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กดปุ่ม "Next" เพื่อทำรายการต่อ
 
       สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ
 • แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนลงนามสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัคร สมาชิก Investor Portal” อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ .pdf, .gif, .bmp, .png, .jpeg และขนาดไม่เกิน 5MB
 • กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ

5. [ขั้นตอนที่ 3] ระบุข้อมูลการสมัคร และยืนยัน OTP

 • email ซึ่งระบบจะกำหนดเป็นชื่อในการเข้าใช้ระบบ (Username)
 • รหัสผ่าน (อักษร 8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่, ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข เช่น December2021)
 • หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการรับรหัส OTP ในการทำธุรกรรมต่างๆ
 • คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
 • ระบุรหัส OTP ให้ถูกต้อง
 • กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ
6. [ขั้นตอนที่ 4] เสร็จสิ้นการสมัคร
 • สรุปรายละเอียดการลงทะเบียนใช้บริการระบบ TSD Investor Portal
 • กดปุ่ม Finish

7. หลังจากที่ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ email และ SMS แจ้งผลการสมัคร ภายในวันทำการถัดไป

กรณีที่ท่านสามารถทำรายการ Online ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ TSD Investor Portal มีดังนี้

 • ลืม Username หรือ Password ที่เคยใช้งานแล้ว สามารถทำรายการได้ ที่นี่ 
 • ตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก สามารถทำรายการได้ ที่นี่ 

กรณีที่ต้องติดต่อ SET Contact Center มีดังนี้

 • สอบถามวิธีการใช้งาน หรือพบปัญหาอื่นๆ โดยผู้ใช้งานต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • Username หรือ email ที่ใช้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

ช่องทางติดต่อ SET Contact Center

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

 • Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal  
 • เลือกเมนู “พิมพ์รายงาน”
 • เลือกหัวข้อ “หนังสือรับรองการหักภาษีฯ”
 • ระบุปีภาษีที่ต้องการ และกดปุ่ม Search
 • กรณีต้องการพิมพ์ทั้งหมด ให้กดปุ่ม Download All
 • กรณีต้องการพิมพ์บางรายการ ให้เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการพิมพ์ โดยทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าหลักทรัพย์นั้นๆ และกดปุ่ม Download

ภาษีที่เกี่ยวข้อง คลิก

กรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินปันผลทางไปรษณีย์ สามารถขอออกเอกสารฉบับใหม่แทน โดยสามารถดำเนินการได้ 4 วิธีดังนี้
(*สามารถตรวจสอบรายชื่อหุ้นหรือหุ้นกู้ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นนายทะเบียน ก่อนทำรายการ ผ่านทาง website ได้ ที่นี่)
1. พิมพ์ใหม่ด้วยตนเองผ่านระบบ TSD Investor Portal (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2. ดำเนินการเองที่ TSD Counter Service (มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 9 บาท ต่อ 1 แผ่น)

3. ส่งเอกสารเพื่อดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 9 บาท ต่อ 1 แผ่น)
     3.1 กรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ (ศรท-302) เลือกข้อ 6 พร้อมระบุชื่อหลักทรัพย์ และวันเดือนปีที่จ่ายปันผล
     3.2 เอกสารแสดงตัวตน

       กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0492635966 ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หากมีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

        กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0492635966 ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หากมีเปลี่ยนชื่อบริษัท ต้องแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

     3.3 ที่อยู่ สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
            บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

4.  กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ ต้องการรับเอกสารทาง e-mail สามารถติดต่อสอบถาม SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter โทร. 0 2009 9999

กรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อนำไปกรอกในแบบฟอร์มการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ หรือใบจองสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถสอบถามได้ 3 ช่องทาง คือ

สอบถามทางโทรศัพท์ผ่านระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง

 • ติดต่อที่หมายเลข “0 2009 9999” เพื่อเข้าสู่ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • เมื่อได้ยินเสียงประกาศ สามารถ “กด 12” ได้ทันที
 • ระบบจะประกาศให้กด “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #
 • ระบบจะประกาศหลักทรัพย์ที่ท่านได้รับสิทธิ โดยท่านสามารถกด “หมายเลขเพื่อเลือกหลักทรัพย์” ตามเสียงประกาศ เช่น กด 1 หลักทรัพย์ A, กด 2 หลักทรัพย์ B เป็นต้น
 • เพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่าน ต้องยืนยันตัวตนโดย “ระบุจำนวนหลักทรัพย์” ได้ 2 วิธี คือ 
         กด 1 หากท่านทราบจำนวนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เดิม หรือ 
         กด 2 หากท่านทราบจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ์ 
         โดยระบบจะให้ท่านกดตัวเลขเพื่อระบุจำนวนหลักทรัพย์
 • กรณีระบุจำนวนหลักทรัพย์ถูกต้องระบบจะประกาศเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
ตรวจสอบผ่านระบบ TSD Investor Portal (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว)
     Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal

 • เมื่อเข้าระบบสำเร็จ เลือก “สอบถามข้อมูล
 • เลือก “สิทธิ์การจองซื้อ
 • ระบุปีที่ได้สิทธิการจองซื้อ แล้วกดปุ่ม Search
สอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ SET Contact Center
     โดยผู้ใช้งานต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอเลขทะเบียน
 • ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 • จำนวนยอดหุ้นเดิม หรือ จำนวนสิทธิใหม่ที่ได้รับในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ช่องทางติดต่อ SET Contact Center
กรณีถือเป็นใบหุ้น
มีขั้นตอนดังนี้
1.ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (ศรท-301)

2. แนบเอกสารประกอบ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
      กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล: แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน) จากสำนักงานเขต หรือ อำเภอ ใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริง กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
 • ใบหุ้นที่ใช้ชื่อเดิม (หากถือเป็นใบหุ้น) เพื่อมาทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อในใบหุ้นใหม่
 • กรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ศรท-102) พร้อมเอกสารประกอบที่ระบุในแบบฟอร์มอีก 1 ชุด
      กรณีชาวต่างชาติ หรือนิติบุคคล
      กรณีเอกสารแสดงตนที่นอกเหนือจากในแบบฟอร์ม
 • กรณีผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ พิการ ไม่สามารถลงนามในเอกสารได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ SET Contact Center

3. ช่องทางยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารที่ TSD Counter Service
"ผู้ถือหุ้น" สามารถมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD Counter Service)
93 (Tower B ชั้น 1) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ

หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน “ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่” ต้องเซ็นชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาทใน แบบฟอร์ม (ศรท-301) พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ส่วนบริการลูกค้า 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรณีเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน (Broker/Custodian)
ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับ Broker/Custodian ที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขายโดยตรง
** หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center

ช่องทางติดต่อ SET Contact Center

ขั้นตอนที่ 1 หากใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมสูญหาย
ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถขอคัดรายละเอียดเลขที่ใบหลักทรัพย์ เพื่อนำรายละเอียดเลขที่ใบหลักทรัพย์ลงบันทึกแจ้งความสูญหาย (หากใบหลักทรัพย์ไม่สูญหาย ข้ามไปขั้นตอนที่ 3)
 • ติดต่อ TSD Counter Services เพื่อขอคัดรายละเอียดเลขที่ใบหลักทรัพย์
 • ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โดยยื่น ศรท-302 แบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ พร้อมหลักฐานแสดงตนและค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสารตามรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์
 • สมาชิก Investor Portal สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Investor Portal
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งความใบหลักทรัพย์สูญหาย
เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับรายละเอียดเลขที่ใบหลักทรัพย์แล้วต้องดำเนินการแจ้งความใบหลักทรัพย์สูญหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยบันทึกแจ้งความ ระบุข้อมูล ดังนี้

 • ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
 • ชื่อหลักทรัพย์
 • เลขที่ใบหลักทรัพย์
 • จำนวนหุ้นที่สูญหาย 
  หมายเหตุ ถ้าบันทึกแจ้งความเป็นฉบับสำเนาต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ลงในบันทึกแจ้งความ
ขั้นตอนที่ 3 การขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
 • ศรท-102 แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ กรอกรายละเอียดพร้อมลงนามครบถ้วน
 • ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมกรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม โปรดแนบ บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ ระบุรายละเอียดใบหลักทรัพย์ที่สูญหาย  ดังนี้
  1) ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
  2) ชื่อหลักทรัพย์ 
  3) เลขที่ใบหลักทรัพย์
  4) จำนวนหุ้นที่สูญหาย
 • เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลสามารถดูได้ ที่นี่
 • เอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ดังนี้
  กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง: คำนำหน้า/ชื่อ/ชี่อสกุล กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  (1) ศรท-301 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
  (2) หลักฐานใบสำคัญการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เสียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก    ดังนี้
  (1) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี
  (2) สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
  (3) หลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก
หมายเหตุ
1. กรณีผู้จัดการมรดก มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล (ชื่อสกุล ไม่ตรงกับคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก) โปรดแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุลเพิ่มเติม
2. กรณีผู้เสียชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การยื่นเอกสารเพื่อขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

 • ติดต่อด้วยตนเองที่ TSD Counter Services หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ได้ที่
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD Counter Services)
  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

การโอนหลักทรัพย์ให้กับบุคคลอื่น ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • ศรท-101 แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
 • เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคล โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ หรือ คลิก หรือ สอบถามข้อมูลพิ่มเติมที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999
 • สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
  หมายเหตุ กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ (ผู้โอน) มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม

การโอนหลักทรัพย์ทางมรดก ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • ศรท-103 แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จัดการมรดก
 • สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก (ทุกหน้า)
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต ผู้จัดการมรดกลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง ด้านหลังใบหลักทรัพย์
  ช่องผู้โอน ผู้จัดการมรดก ลงชื่อสลักหลังโอน
  ช่องผู้รับโอน ผู้รับหลักทรัพย์มรดก ลงชื่อสลักหลังรับโอน
  หมายเหตุ กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับหลักทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดกต้องลงชื่อในช่องผู้โอนและช่องผู้รับโอน
 • เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดกและผู้รับโอนและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคล สามารถดูข้อมูลได้จากด้านหลังแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก หรือ คลิก หรือ สอบถามข้อมูลพิ่มเติมที่  SET Contact Center โทร. 0 2009 9999
  หมายเหตุ
  1. กรณีผู้จัดการมรดก มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล (ชื่อสกุล ไม่ตรงกับคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก) โปรดแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ ชื่อสกุล เพิ่มเติม
  2. กรณีผู้เสียชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล เพิ่มเติม
การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ สอบถามข้อมูลพิ่มเติมที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999

การยื่นเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนโอนหลักทรัพย์

 • ติดต่อด้วยตนเองที่ TSD Counter Services หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD Counter Services)
  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400