รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้

ข้อมูลล่าสุด ปี 2565

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 20/10/65)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 7/6/65)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลย้อนหลัง

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 21/12/64)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 7/6/64)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบตามประกาศตลท. เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561