รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้

ข้อมูลล่าสุด ปี 2567

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 23/7/67)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 27/6/67)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลย้อนหลัง

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 17/11/66)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 23/6/66)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 9/12/65)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 7/6/65)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 21/12/64)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุงระหว่างรอบ ณ วันที่ 7/6/64)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบ)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบตามประกาศตลท. เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร