การออกตราสารทุน

บริการสำหรับการเข้าจดทะเบียน

การให้คำแนะนำ
ในรูปแบบ One Stop Service 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทีมงาน RM ที่มีประสบการณ์
พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทีมงาน RM ที่มีประสบการณ์
พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายให้ทีมงาน Relationship Manager (RM) เข้าพบและนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนและการเข้าจดทะเบียน รวมไปจนถึงแนะนำบริการต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเข้าจดทะเบียน ไปจนถึงเมื่อเป็นบริษัททะเบียนแล้ว เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการสำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทางการเป็นบริษัทจดทะเบียน

การให้คำแนะนำ
ในรูปแบบ One Stop Service 


ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานในลักษณะ Partnership
กับทีมงาน ก.ล.ต. 

ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานในลักษณะ Partnership กับทีมงาน ก.ล.ต. 

ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ กับทีมงาน ก.ล.ต. ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บริษัทที่ต้องการยื่นคำขอเข้า จดทะเบียนสามารถขอคำปรึกษา (Pre-consult) ได้สะดวก ณ จุดเดียวในลักษณะ One-stop Service เพื่อให้กระบวนการเตรียมความพร้อม ในการยื่น Filing และยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

การให้คำปรึกษา Pre-consultation
จาก SET / SEC


การเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน


หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้บริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้บริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องกลไกที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียน

เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องกลไกที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียน

 IPO Focus 
หลักสูตรสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในระยะ
ใกล้ๆ สำหรับ CFO หรือ ผู้บริหารที่มีบทบาทในการทำ IPO
 IPO Roadmap
สำหรับบริษัทที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในระยะยาวเพื่อเข้าใจกระบวนการ IPO หรือมีความรู้ที่จะนำไป ปรับปรุงบัญชี/ระบบงานในองค์กรก่อน โดยบุคคลที่ เหมาะสมคือระดับ CEO เจ้าของหรือผู้บริหารระดับ สูงที่ต้องเข้าใจในภาพรวม กลไกและประเด็นสำคัญ ที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ 

การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท
ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เช่น CEO, CFO หรือ Corporate Secretary และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)