การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยเสริมสร้างให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ  โปร่งใส  และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนถึงหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity), ความเป็นธรรม (Fairness), ความโปร่งใส (Transparency), การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability)
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เป็นดังนี้
organizechart_policy1
กฎบัตรของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทาง รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
policy_1
policy_2
policy_3
policy_4
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนให้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นรายการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน และบุคลากรที่ดูแลข้อมูลที่เป็นความลับแยกต่างหากอย่างชัดเจน และมีการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกเหนือจากการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับระดับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และระดับพนักงาน เพื่อการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้กำหนด Guideline เพิ่มเติมสำหรับพนักงาน โดยใน Guideline ได้ระบุถึงตัวอย่างสถานการณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ  โดยในการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้อง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่ตนเองหรือแก่บุคคลใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   ทั้งนี้ พนักงานที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความโปร่งใส และมีมาตรการจัดการข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และพนักงาน (Chinese Wall)  รวมถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการ และพนักงาน

มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพนักงาน
(Chinese Wall)
bullet_safe การแบ่งแยกหน่วยงานและพนักงานที่อยู่ภายใต้มาตรการ Chinese Wall ซึ่งมีหรือครอบครองข้อมูล  ออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันอาจนำไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
bullet_safe การให้มีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน พนักงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้มาตรการ Chinese Wall แยกเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น
bullet_safe กำหนดหลักปฏิบัติในการควบคุมเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้หลัก Need to Know
มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพนักงาน
(Chinese Wall)
bullet_safe การแบ่งแยกหน่วยงานและพนักงานที่อยู่ภายใต้มาตรการ Chinese Wall ซึ่งมีหรือครอบครองข้อมูลออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันอาจนำไป แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงป้องกันการรั่วไหล ของข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
bullet_safe การให้มีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน พนักงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้มาตรการ Chinese Wall แยกเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น
bullet_safe กำหนดหลักปฏิบัติในการควบคุมเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้หลัก Need to Know
การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการ และพนักงาน
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส คณะกรรมการได้อนุมัติ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าวได้กำหนดหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (โครงการ CAC) และยังคงยึดถือนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างโปร่งใส ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กำหนดมาตรการหลัก ได้แก่


 Group 14398การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
 Group 14769การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 Group 14770ความเป็นกลางทางการเมือง
 Group 14771การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
 Group 14398การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
 Group 14769การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 Group 14770ความเป็นกลางทางการเมือง
 Group 14771การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
นอกจากนี้ ในมาตรการดังกล่าวยังระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการร้องร้องเรียนหรือแจ้งกรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร