การเป็นบริษัทจดทะเบียน

ภาพรวมการออกเครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน

ประเภทคำอธิบายเพิ่มเงินทุนให้บริษัทเพิ่มสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์
ทางเลือกตอบแทนพนักงานลดสภาพคล่อง
ส่วนเกินของหุ้น
ล้างผลขาดทุนสะสม
Common Stock (RO PPO PP PO)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อระดมทุนได้เพิ่มเติมตามความจำเป็นใช้เงินทุนของบริษัท นอกจากที่ได้ระดมทุน IPO ไปแล้วmaps-and-flags 1maps-and-flags 1   
Warrant (RO PPO PP PO)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัททยอยระดมทุนตามความต้องการใช้เงินทุนในอนาคต (สามารถชะลอผลกระทบจาก Dilution Effect) และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่maps-and-flags 1maps-and-flags 1   
General Mandate
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
อีกทางเลือกในการระดมทุนตามกรอบที่กำหนดโดยขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสมmaps-and-flags 1maps-and-flags 1   
Stock Dividend 
หุ้นปันผล
การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญออกใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ โดยบริษัทต้องเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลดังกล่าว โดยบริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ได้ด้วยmaps-and-flags 1maps-and-flags 1   
Transferable Subscription Right (TSR)
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ผูุ้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนสามารถขายสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือ TSR จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการmaps-and-flags 1maps-and-flags 1   
Debenture & Convertible Debenture
หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
เครื่องมือระดมทุนระยะยาวนอกเหนือจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญ โดยบริษัท (ในฐานะลูกหนี้) ต้องจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดให้กับผู้ถือหุ้น (ในฐานะเจ้าหนี้)maps-and-flags 1    
Par Change
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การแตกหุ้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ราคาหุ้นลดลง) หรือ (2) การรวมหุ้น ทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น จากการลดลงของจำนวนหุ้น (ราคาหุ้นเพิ่ม) maps-and-flags 1แตกพาร์    
Employee Joint Investment (EJIP)
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยทยอยซื้อหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายงวดสม่ำเสมอด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน  maps-and-flags 1  
Employee Stock Option Program (ESOP)
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานประเภท หุ้น ใบแสดงสิทธิของบริษัท หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน  maps-and-flags 1  
Treasury Stock
หุ้นซื้อคืน
โครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องกิจการ ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทไม่สะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น   maps-and-flags 1 
Capital Reduction
การลดทุน (ลด Par / ลดจำนวนหุ้น)
การลดทุนชำระแล้ว (โดยการลด par หรือ ลดจำนวนหุ้น) เพื่อบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมอยู่กลับมามีโอกาสจ่ายปันผลในอนาคตได้เร็วขึ้น    maps-and-flags 1