บริการสำหรับนักลงทุนสถาบัน

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
(Algorithmic Trading)

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
(Algorithmic Trading)

หมายถึง ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายของบริษัทสมาชิกหรือผู้ลงทุน ที่มีกลไกหรือฟังก์ชั่นการทำงานให้สร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ บริษัทสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
(Algorithmic Trading)

หมายถึง ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายของบริษัทสมาชิกหรือผู้ลงทุน ที่มีกลไกหรือฟังก์ชันการทำงานให้สร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ บริษัทสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถใช้ Algorithmic Trading ในการซื้อขายได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และจะต้องส่งคำสั่งผ่านระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุญาต Algorithmic Trading แทนลูกค้าของตน
ระบบบริหารความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Pre-trade risk management: PTRM) มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบที่รองรับได้เฉพาะรายกลยุทธ์ และแบบที่รองรับได้หลายกลยุทธ์ ดังนี้
 1. การขออนุญาต Algorithmic Trading แบบที่ผ่าน PTRM ที่รองรับเฉพาะรายกลยุทธ์
  เป็นการขออนุญาตเฉพาะกลยุทธ์ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาความเสี่ยงตลอดจนแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบซื้อขายและภาวะการซื้อขายโดยรวมที่เป็นผลจากเฉพาะกลยุทธ์ที่ยื่นขออนุญาต การขออนุญาตวิธีนี้มีข้อดีที่บริษัทสมาชิกสามารถเตรียมระบบบริหารความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ขออนุญาต ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อย และสามารถเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนต้องการใช้กลยุทธ์การซื้อขายอื่นเพิ่มเติมหลังจากที่กลยุทธ์เดิมได้รับอนุมัติจาก SET แล้วนั้น บริษัทสมาชิกจะต้องยื่นขออนุญาตใช้กลยุทธ์ใหม่รวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
 2. การขออนุญาต Algorithmic Trading แบบที่ผ่าน PTRM ที่รองรับได้หลายกลยุทธ์
  บริษัทสมาชิกสามารถขออนุญาตใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการใช้งาน Algorithm Trading ได้หลายกลยุทธ์ในครั้งเดียว โดยระบบบริหารความเสี่ยงที่ยื่นขออนุญาตจะต้องสามารถป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุมกว่าการขออนุญาตใช้ PTRM ที่รองรับเฉพาะรายกลยุทธ์ การขออนุญาตลักษณะนี้มีข้อดีคือความคล่องตัวในการเพิ่มกลยุทธ์ใหม่หลังจากที่ได้รับอนุญาตในครั้งแรกแล้ว โดยหากระบบ PTRM เดิมที่ได้รับอนุญาตแล้วมีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของกลยุทธ์ใหม่ได้ บริษัทสมาชิกจะสามารถเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม โดยสมาชิกมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลลักษณะของกลุยทธ์และนำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการร้องขอ อย่างไรก็ดี หากระบบ PTRM เดิมไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงของกลยุทธ์ใหม่ได้ บริษัทสมาชิกยังคงมีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบ PTRM และยื่นขออนุญาตซื้อขายผ่านระบบ PTRM ดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ก่อนเพิ่มกลยุทธ์ใหม่
รูปแบบการขอ Algorithmic Tradingจุดเด่นข้อจำกัด
ส่งคำสั่งผ่าน PTRM ที่รองรับเฉพาะราย
กลยุทธ์
ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า เนื่องจากบริษัทสมาชิกสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากเฉพาะกลยุทธ์ที่ขออนุญาต

ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม หากมีการเพิ่มกลยุทธ์

ส่งคำสั่งผ่าน PTRM ที่รองรับหลายกลยุทธ์หลังได้รับอนุญาตแล้ว หากระบบ PTRM ที่ได้รับอนุญาตมีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของกลยุทธ์ใหม่ได้ จะสามารถเพิ่มกลยุทธ์ใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจะต้องพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ครอบคลุมกว่าแบบรายกลยุทธ์
เพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งซื้อขายโดยใช้ Algorithmic Trading ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการมีการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายพื้นฐานและระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย (PTRM) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทสมาชิกควรมีการกำหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 1. มีกระบวนการควบคุมดูแลการกำหนดหรือแก้ไขระบบบริหารความเสี่ยงของระบบและตัวแปร (Parameter) ทั้งของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกและจัดเก็บรายละเอียด เพื่อรองรับการตรวจสอบ
 2. มีกระบวนการในการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงและ Parameter ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. มีกระบวนการคัดกรองลูกค้าที่ใช้งาน Algorithmic Trading รวมทั้งตรวจสอบความเสี่ยงรายลูกค้า และมีการจัดการเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
 4. มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่ใช้งาน Algorithmic Trading  การแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
 5. มีการ Monitor และ/หรือ มีระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา 
 6. มีการจัดทำคู่มือที่ระบุถึงวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงอำนาจและขั้นตอนการดำเนินงานกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน
 7. มีระบบคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือระบบอื่นใดที่สามารถช่วยป้องกันมิให้เกิดคำสั่งซื้อขายที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่อาจเข้าข่ายความผิดตามข้อบังคับฯ เรื่อง false market และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหา Algorithmic Trading ด้วยตนเอง  ให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของลูกค้าดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

 1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th  
 2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
 3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
 4. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งลูกค้าให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Algorithmic Trading ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายปฏิบัติการ
ซื้อขายหลักทรัพย์


icn-call-white  0 2009 9323-28     หรือที่    icn-email-white    E-mail : SecuritiesTradingUnit@set.or.th

icn-call-white  0 2009 9323-28     หรือที่ 
icn-email-white    E-mail : SecuritiesTradingUnit@set.or.th