บริการสำหรับนักลงทุนสถาบัน

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
(Algorithmic Trading)

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

หมายถึง ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายของบริษัทสมาชิกหรือผู้ลงทุน ที่มีกลไกหรือฟังก์ชั่นการทำงานให้สร้างและ
บันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ บริษัทสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

หมายถึง ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายของบริษัทสมาชิกหรือผู้ลงทุน ที่มีกลไกหรือฟังก์ชั่นการทำงานให้สร้างและ บันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ บริษัทสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

เพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งซื้อขายโดยใช้ Algorithmic Trading ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการมีการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายพื้นฐานและระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย (PTRM) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทสมาชิกควรมีการกำหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 1. มีกระบวนการควบคุมดูแลการกำหนดหรือแก้ไขระบบบริหารความเสี่ยงของระบบและตัวแปร (Parameter) ทั้งของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกและจัดเก็บรายละเอียด เพื่อรองรับการตรวจสอบ
 2. มีกระบวนการในการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงและ Parameter ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. มีกระบวนการคัดกรองลูกค้าที่ใช้งาน Algorithmic Trading รวมทั้งตรวจสอบความเสี่ยงรายลูกค้า และมีการจัดการเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
 4. มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่ใช้งาน Algorithmic Trading  การแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
 5. มีการ Monitor และ/หรือ มีระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา 
 6. มีการจัดทำคู่มือที่ระบุถึงวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงอำนาจและขั้นตอนการดำเนินงานกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน
 7. มีระบบคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือระบบอื่นใดที่สามารถช่วยป้องกันมิให้เกิดคำสั่งซื้อขายที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่อาจเข้าข่ายความผิดตามข้อบังคับฯ เรื่อง false market และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหา Algorithmic Trading ด้วยตนเอง  ให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของลูกค้าดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

 1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th  
 2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
 3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
 4. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งลูกค้าให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Algorithmic Trading ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ


icn-call-white  0 2009 9629-30    หรือที่    icn-email-white    E-mail : SETAccess@set.or.th

icn-call-white  0 2009 9629-30    หรือที่ 
icn-email-white    E-mail : SETAccess@set.or.th