ภาพรวมองค์กร

คณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ


คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
preople
Union

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 คน

สมาชิกเลือกตั้ง
preople
Union

บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก
จำนวน 4 คน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
  
1preople
Union

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็น
กรรมการโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มิใช่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 10 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน เกิน 2 วาระไม่ได้ สำหรับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

บทบาทคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ


คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมและดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการฯ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ และในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ฝ่ายบริหารมีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโครงสร้างบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์


pic-ศ-กิติพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 68 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
การศึกษา
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (LL.M.) ประเทศแคนาดา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 29
หลักสูตรนักบริหาร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
  1. Directors Certification Program
  2. DCP Refresher Course
  3. Role of Chairman Program และ
  4. IT Governance and Cyber Resilience Program
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการกฎหมาย อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด
 • กรรมการคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรม การผลิต จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย และที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.)
 • กรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท มัลติ แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสภากาชาดไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ​ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะฮับ 99 จำกัด
 • ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
pic-นายพิเชษฐ
นายพิเชษฐ  สิทธิอำนวย
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ อายุ 58 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
การศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
  1. Director Leadership Certification Program
  2. Director Certification Program
  3. Audit Committee Program
  4. Role of the Compensation Committee
  5. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
  6. Monitoring Fraud Risk Management
  7. Monitoring the Internal Audit Function
  8. Monitoring the Quality of Financial Reporting
  9. Successful Formulation & Execution the Strategy
  10. Anti – Corruption for Executive Program และ
  11. What the Board Should Do in a Turnaround Situation
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
     
 • กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โหว์โหว์คิทเช่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • รองประธานกรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการมาสเตอร์แฟรนไชส์  จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำกัด
 • First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด
 • Assistant General Manager ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด
pic-ศ-ดร-กิติพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 65 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
การศึกษา
 • ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
  1. Director Accreditation Program และ
  2. Advanced Audit Committee Program
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
       
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • นายกสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
 • กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
 • กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)
 • อุปนายก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม
pic_คุณคมกฤช
นายคมกฤช  เกียรติดุริยกุล
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
การศึกษา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (New York University) (ด้านกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ) มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2537)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) (ด้านกฎหมายธนาคารและหลักทรัพย์) มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2536)
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ (พ.ศ. 2535)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. 2534)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533)
หลักสูตรนักบริหาร
 • หลักสูตร Blockchain Technologies: Business Innovation and Application, MIT Management Sloan School (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ. 2559)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) (พ.ศ. 2556)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 11)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
       ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ประจำปี 
 • ที่ปรึกษาและสมาชิก ISDA Asia-Pacific Legal & Regulatory Committee ของ International Swaps & Derivatives Association Inc (ISDA)
ประสบการณ์การทำงาน
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ชุดที่ 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
pic_หม่อมหลวงทองมกุฎ
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
การศึกษา
 • Master of Business Administration, The American University, Washington D.C  U.S.A. 
 • Bachelor of Design in Industrial Design, The University of South Australia, Adelaide, Australia
หลักสูตรนักบริหาร
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 13/2016 (English Program)
 • DAP - Directors Accreditation Program  DAP 70/2008
 • Graduate of the Capital Markets Academy (CMA13)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • Director, Member of the nomination and remuneration committee, Nirvana Development Pubplic Company Limited

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • Chief Executive Officer, Krungthai XSpring Securities Co., Ltd.
 • Deputy Chief Executive Officer, XSPRING Capital PCL.
 • Board of Director, The Association of Thai Securities Companies
ประสบการณ์การทำงาน
 • Managing Director, Krungthai ZMICO Securities Co., Ltd.
 • Chief Executive Officer, SCB Securities Co., Ltd.                                           
 • Head of Equities / Managing Director, Citicorp Securities Thailand
 • SVP, Head of Sales - Trading, CLSA Securities Thailand
 • AVP, Institutional Equities Sales, Securities One PLC. (KGI
 • Lecturer, Marketing Management BBA., Thammasart University
 • Board of Director, TSFC Securities Public Company Limited.
 • Board of Director, The Association of Thai Securities Companies
 • Member of Committee, Ruamchit Normklao Foundation (for Children and Youth) under Her Majesty’s Royal Patronage (Walk Rally charity in celebration of his Majesty the King Bhumipol 88th birthday Project)
 • Honorary Volunteer of Department of Probation, Ministry of Justice
 • Advisor to Chairman, Committee on Monetary. Finance, Banking and Financial Institutions, The House of Representatives
 • President of the Foreign Brokers Association, representing the existing licensed foreign brokers in Thailand.
pic-นายธิติ
นายธิติ ตันติกุลานันท์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 54 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การศึกษา
        ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ), University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2/2555 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
        ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 • ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • อนุกรรมการกฎหมาย และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • Vice President and Head of Trading, HSBC, Bangkok
 • Vice President and Head of Trading, JP Morgan, Bangkok
 • Vice President and Head of FX Trading, Citibank, Bangkok
 • Trader, Standard Chartered Bank, Bangkok
 • President, ACI Thailand
pic_คุณรวินทร์
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 49 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน และปริมาณวิเคราะห์ University of Reading, สหราชอาณาจักร
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
 • Innovation Insights for Stanford University and the Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2566
 • Cyber Security Awareness สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ปี 2565
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Talk ปี 2562
 • Blockchain & Bitcoin for Management รุ่นที่ 1/2561 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • Bank of Thailand’s Treasury Dealer Course ปี 2560
 • ความรู้ด้านตราสารหนี้ของผู้ค้าตราสารหนี้ ปี 2560
 • Inspirational Leadership ปี 2560
 • Media Training for Spokespersons ปี 2560
 • KTB Executive Refining Program ปี 2559
 • Customer Segmentation and Micro Segment Analytics by SAS ปี 2559
 • Strategic Planning Workshop ปี 2558
 • Creating the Performance-Driven Organization ปี 2558
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
       ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • อนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Trading กลุ่ม Global Markets สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • Head of Capital Market Product Trading ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • Head of Global Markets, The Royal Bank of Scotland, N.V., Thailand
 • Head of Trading, Bank of America, N.A. , Thailand
 • Director, Rates Trading , BNP Paribas
 • Vice President, Rates Trading , Merrill Lynch
 • Vice President, Rates Trading , Morgan Stanley
pic-นายศุภโชค
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 47 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหาร
 • หลักสูตร 1. สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2. วิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 26
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการบริหาร  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการ  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด 
 • กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • กรรมการ  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ บริษัท ภูเก็ต สวีท พาวิลเลียน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พหลโยธิน สวีท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศุภบัณฑิต จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
pic-นางสาวโสภาวดี
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 70 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
 • The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
  1. Director Certification Program
  2. Director Accreditation Program
  3. Audit Committee Program
  4. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
  5. Director Certification Program Update และ
  6. Successful Formulation and Execution of Strategy
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
 • กรรมการอิสระ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และอนุกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 • เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
pic-ดร-ภากร
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ อายุ 59 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
การศึกษา
 • Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรนักบริหาร
 • Columbia Senior Executive Program, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
  1. Director Certification Program
  2. Director Accreditation Program และ
  3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
     ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
 • กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท  ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด
 • รองประธานในคณะทำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
 • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการการจัดการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)