ภาพรวมองค์กร

คณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ


คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
preople
Union

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 คน

สมาชิกเลือกตั้ง
preople
Union

บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก
จำนวน 4 คน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
  
1preople
Union

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็น
กรรมการโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มิใช่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 10 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน เกิน 2 วาระไม่ได้ สำหรับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

บทบาทคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ


คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมและดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการฯ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ และในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ฝ่ายบริหารมีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโครงสร้างบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2565

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์


pic_ดร_ประสาร
ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การศึกษา
 • Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA.
 • Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA.
 • Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2002 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 และ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
 • ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
 • กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
pic-นายพิเชษฐ
นายพิเชษฐ  สิทธิอำนวย
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ อายุ 56 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Leadership Certification Program 2. Director Certification Program 3. Audit Committee Program 4. Role of the Compensation Committee 5. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 6. Monitoring Fraud Risk Management 7. Monitoring the Internal Audit Function 8. Monitoring the Quality of Financial Reporting 9. Successful Formulation & Execution the Strategy 10. Anti – Corruption for Executive Program และ 11. What the Board Should Do in a Turnaround Situation สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
         ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทร้พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • รองประธานกรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
 • กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โหว์โหว์คิทเช่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการมาสเตอร์แฟรนไชส์  จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำกัด
 • First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด
 • Assistant General Manager ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด
pic-ศ-ดร-กิติพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 64 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
pic-ศ-กิติพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 67 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
การศึกษา
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (LL.M.) ประเทศแคนาดา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 29
หลักสูตรนักบริหาร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 4
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการ แห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 •  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประสบการณ์การทำงาน
 • ​ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะฮับ 99 จำกัด
pic-ดร-กุลภัทรา
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 65 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การศึกษา
 • Doctor of Philosophy (Finance), University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Business Administration (Finance), West Virginia University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2. Audit Committee Program และ 3. Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Global Association of Risk Professionals (GARP)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทยโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • อนุกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม
 • ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
 • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pic-นายธิติ
นายธิติ ตันติกุลานันท์
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 52 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การศึกษา
        ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ), University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
        ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 • ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • Vice President and Head of Trading, HSBC, Bangkok
 • Vice President and Head of Trading, JP Morgan, Bangkok
 • Vice President and Head of FX Trading, Citibank, Bangkok
 • Trader, Standard Chartered
 • Officer, Bangkok Bank
 • President, ACI Thailand
pic-นายไพบูลย์
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (เมืองบลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เมืองซานตาครูซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหาร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2. Director Accreditation Program และ 3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการด้านงานวิจัย อนุกรรมการด้านการลงทุน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
 • นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
pic-นายศุภโชค
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 46 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหาร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 26
 • หลักสูตร 1. สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการบริหาร  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการ  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด 
 • กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • กรรมการ  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)       
pic-นางสาวโสภาวดี
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 68 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
 • The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2. Director Accreditation Program 3. Audit Committee Program 4. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 5. Director Certification Program Update และ 6. Successful Formulation and Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
 • กรรมการอิสระ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และอนุกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 • เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
pic-ดร-อนุชิต
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 50 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การศึกษา
 • Ph.D. (Computer Science), Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MSCS, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหาร
 • Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012), CMMU-MIT
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร 1. สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตร Executive Education (Program for Senior Management 4), Fiscal Policy Research Institute (FPRI) Kellogg-Schulich-Maxwell
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Economics & Investment Analysis, Faculty of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
 • ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์/อนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล/อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม
 • อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษา และกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร
 • กรรมการ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ และอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment กระทรวงการคลัง
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • Director of Business Development and Technology, Freewill Solutions
pic-ดร-ภากร
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ อายุ 57 ปี
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
การศึกษา
 • Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรนักบริหาร
 • Columbia Senior Executive Program, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2. Director Accreditation Program และ 3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
     ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือกิจการอื่น
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท  ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด
 • รองประธานในคณะทำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
 • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการการจัดการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)