ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปกป้องสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานระดับสากล​ม เพื่อสะท้อนถึงทิศทางการจัดการพลังงานและทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าอีกทั้งคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 4 แนวทางสำคัญ

about_suatainability_6-Tab-1-icon-05
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
about_suatainability_6 Tab 1 - icon 02
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
about_suatainability_6 Tab 1 - icon 03
ส่งเสริมการ
จัดหาสีเขียว
about_suatainability_6 Tab 1 - icon 04
สื่อสารและสร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
fitwel-logofitwel-logo
อาคารเขียวมาตรฐานโลก
อาคารตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการด้านหลักทรัพย์และการลงทุน

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในแต่ละวันมีการใช้ไฟฟ้า น้ำ และวัสดุสิ้นเปลืองโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่างในพื้นที่สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบ บำรุงรักษา และดูแลอาคารให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Green Building โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ประเภท Building Design & Construction (BD+C) ระดับ Gold และ ประเภท Operation and Maintenance (OM) ระดับ Platinum ตลอดจน มาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพ Fitwel ระดับ 3 ดาว
about_suatainability_6 Tab 1 - pic 01
Low Carbon Organization 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ 
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานการจัดการน้ำ รวมถึงการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งลดและควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดการพลังงานและทรัพยากรขององค์กรต่อไป
การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ​
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Highlight Projects​
Highlight-projects-img-01
ตลาดหลักทรัพย์ รับรางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน
ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์รับรางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2017” จัดโดยกระทรวงพลังงาน สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ นำความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาใช้ในการดำเนินงานทุกมิติ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความยั่งยืนแก่องค์กรต่าง ๆ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ASEAN Energy Awards 2017 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Green Building – Large Category อีกด้วยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ASEAN Energy Awards 2017 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Green Building – Large Category อีกด้วย
Highlight-projects-img-02
ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพ fitwel เป็นรายแรกในเอเชียและนอกทวีปอเมริกา
ในปี 2563 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับรองมาตรฐาน fitwel Version 2.1 – ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building ซึ่งสะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ภายหลัง ตลาดหลักทรัพย์ยังได้รับรางวัล Best in Building Health Awards และการรับรองจาก Fitwel’s Viral Response Module นอกจากนี้ ในปี 2565 อาคารตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองการต่ออายุ fitwel ระดับ 3 ดาว ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ใส่ใจทั้งคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Highlight-projects-img-03
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในโครงการสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานที่ยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกมิติ
Highlight-projects-img-04
ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคาร “LEED Zero Waste” และ “TRUE Certification ในระดับ Platinum” เป็นแห่งแรกในอาเซียน
ประกอบไปด้วย “LEED Zero Waste Certification” และ “TRUE Certification ในระดับ Platinum” โดยถือเป็นแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองทั้งสองมาตรฐาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นให้อาคารสำนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)
Highlight-projects-img-05
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่การบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ
โดยประเมินครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย การดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สะท้อนถึงการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่การปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียว เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการการทบทวนข้อกำหนดการว่าจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสื่อสาร ให้คู่ค้าตระหนักและคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุและบริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทำจากโฟมและพลาสติก เป็นต้น ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 80% และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำคู่มือ การจัดหาสีเขียว (Green Procurement Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนำไปปฏิบัติ
about_suatainability_6 Tab 1 - vector 02
รวมพลังลดโลกร้อน
ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียน  ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
ร่วมมือกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
ผ่านแพล์ตฟอร์มความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลลัพธ์ทางสังคมได้ (Climate Care Platform) ผ่านภารกิจสำคัญ ได้แก่  โครงการ Care the Bear  โครงการ Care the Whale และ โครงการ Care the Wild  ปัจจุบัน Climate Care Platform มีพันธมิตรกว่า 600 องค์กร   
Climate Care Platform ลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้

59,503 tonCO2e

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี

6,611,492   ต้น

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565
about_suatainability_6 Tab 1 - pic 02

Care the Bear
Change the Climate Change


ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานหรือทุกกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite   เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-AGM การจัดงานอีเว้นต์ต่างๆ การจัดประชุมออนไลน์ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR เป็นต้น โดยนำหลักปฎิบัติ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมิน วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
1) รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาด้วยกัน
2) ลดการใช้กระดาษและพลาสติก
3) งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อตกแต่ง
4) ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5)  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
6) ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงาน

img-care-the-bear-01
img-care-the-bear-02
img-care-the-bear-03
about_suatainability_6 Tab 2 - pic 01
Care the Whale 
“ขยะล่องหน” 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาคธุรกิจและภาคสังคม ในถนนรัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการขยะและของเสียแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ขยะล่องหน”  กล่าวคือ การจัดการขยะแบบไม่มีอะไรเป็นขยะทำของเหลือให้สามารถวนกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการ Circular Economy สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  ด้วยหลักกลยุทธ์ 3 M
  1. Module: ออกแบบแผน กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฎิบัติการให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. Monitor :  บริหารจัดการขยะ วัดผล วิเคราะห์ ประเมิน ผ่านระบบคำนวณ  Care the Whale Calculator  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. Multiply:   สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ผ่านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเป็นต้นแบบขยายพื้นที่การทำงานร่วมกัน 
img-care-the-whale-01
img-care-the-whale-02
img-care-the-whale-03
about_suatainability_6 Tab 3 - pic 01
Care the Wild 
“ปลูกป้อง Plant & Protect”


โครงการ Care the Wild เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือในการระดมทุน​เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลป่า โดยผ่านภาคีเครือข่ายคือ กรมป่าไม้ องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมระดมทุนปลูกป่า ชุมชนที่ดูแลป่าชุมชนและต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตขึ้น เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้ และขยายผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นต้นทางในการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตั้งแต่ต้นทาง​
img-care-the-wild-01
img-care-the-wild-02
img-care-the-wild-03