Group 16158
Group 16157

เกณฑ์สำนักหักบัญชี

กำหนดขึ้นสำหรับบังคับใช้กับสำนักหักบัญชี
และสมาชิกสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์
เพื่อทำให้กลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับงานสำนักหักบัญชี ด้านหลักทรัพย์ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานสากลและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นในการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์
บริการของสำนักหักบัญชี
กำหนดรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดต่างๆของสำนักหักบัญชี 

เกณฑ์
การรับสมัครสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิก
กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยสาระสำคัญมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงินของสมาชิก  การบริหารความเสี่ยงตลอดจนความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่และ ระบบงาน และเมื่อได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติ และปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักหักบัญชี

เกณฑ์
การบริหารความเสี่ยง
กำหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการที่สมาชิกอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้  เช่น การให้จัดส่งรายงานการควบคุมมูลค่าชำระราคาและส่งมอบ เป็นต้น

เกณฑ์
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เช่น การเปิดบัญชีข้อมูลสำหรับใช้ในการประมวลผล และวิธีการในการชำระราคาและส่งมอบ  เป็นต้น

เกณฑ์
การผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กำหนดเหตุแห่งการผิดนัดของสมาชิกและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัด เช่น การวางหลักประกันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบกับสำนักหักบัญชี การซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy - in)  เป็นต้น  

เกณฑ์
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง
สำนักหักบัญชีจัดให้มีทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เช่น Clearing Fund หรือ SET Reserve Fund สำหรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิก เช่น การผิดนัด หรือการกระทำอื่นใดของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชี 

กำหนดขึ้นสำหรับบังคับใช้กับสำนักหักบัญชี
และสมาชิกสำนักหักบัญชีด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อทำให้กลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับงานสำนักหักบัญชีด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานสากล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์
บริการของสำนักหักบัญชี
กำหนดรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของสำนักหักบัญชี

เกณฑ์
สมาชิกและหน้าที่ของสมาชิก
กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยสาระสำคัญมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงินของสมาชิก การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ และระบบงาน และเมื่อได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกมีหน้าที่ในการดำรง คุณสมบัติและปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักหักบัญชี

เกณฑ์
การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า เช่น การเปิดบัญชี ข้อมูลสำหรับใช้ในการประมวลผล และวิธีการในการชำระหนี้ เป็นต้น

เกณฑ์
การวางหลักประกัน
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางหลักประกันรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เกณฑ์
การผิดนัดชำระหนี้
กำหนดเหตุแห่งการผิดนัดของสมาชิกและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัด เช่น การวางหลัก ประกัน และการนำทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงมาบังคับชำระหนี้หรือหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่สมาชิก ค้างชำระ เป็นต้น

เกณฑ์
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง
สำนักหักบัญชีจัดให้มีทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้ เช่น หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง ของสมาชิก (Security Deposit), Clearing Fund และ SET Reserve Fund สำหรับประกันความ เสียหายที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิก เช่น การผิดนัด หรือ การกระทำอื่นใดของสมาชิก ในกิจการที่เกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชี

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. 

งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตราสารทุน/ตราสารหนี้
icn_phone-contact 66 2009 9549-53          icn_fax-contact 66 2009 9477

ตราสารอนุพันธ์
icn_phone-contact 66 2009 9542-47          icn_fax-contact 66 2009 9477
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ   icon 
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ   icon