ภาพรวมองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Group-16547

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ตลาดทุนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ตลาดทุนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ


พันธกิจ
security-guard 1มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
creative-brain 1สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และร่วมกับผู้ร่วมตลาดส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน 
focus 1บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ
ทำงานเชิงรุก ผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
earning-idea 1ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
growth-idea 1มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร
ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
Group 16712
รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
The Stock Exchange
of Thailand