ภาพรวมองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Group 16546
Group 16547

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม

เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

นี่คือ….สิ่งที่เรามุ่งหวัง และยึดมั่นในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม

เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

นี่คือ….สิ่งที่เรามุ่งหวัง และยึดมั่นในการดำเนินงาน


พันธกิจ
security-guard 1มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
creative-brain 1สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
focus 1บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ
ทำงานเชิงรุก ผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
earning-idea 1ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
โดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
growth-idea 1มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร
ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
Group 16712
รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
The Stock Exchange
of Thailand