logo DAP
Group 16157
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
Digital Access Platform Company Limited

มุ่งพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกรรมดิจิทัล
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
Digital Access Platform Company Limited
มุ่งพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกรรมดิจิทัล
img_e-meeting
e-Meeting Platform
บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทริกนิกส์ 
ระบบการจัดประชุมแบบ end-to-end ครอบคลุมฟังก์ชั่นการเตรียมข้อมูลการประชุม การลงทะเบียน การลงคะแนน จนถึงการสรุปผลการประชุม 
บริษัท DAP ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง กับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามแบบฟอร์มของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดคลิก)
จุดเด่นของบริการ e-Meeting Platform 
icn_meeting1
รองรับจำนวนผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก
รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 รายขึ้นไป
icn_meeting2
ระบบ e-Registration
รองรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
icn_meeting3
ระบบ e-Voting
รองรับการจัดการประชุมที่กำหนดให้ผู้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง (e-Voting) เช่น ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมสมาชิก
icn_meeting4
รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
icn_meeting5
บริการเสริมหลากหลาย
สามารถเลือกบริการเสริม (Add-on services) และแพ็กเกจบริการที่หลากหลายตามความต้องการ 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
icon_meeting_step1

ทำสัญญาขอใช้บริการ 

icon_meeting_step2

อบรมการใช้งานระบบการประชุม

icon_meeting_step3

เริ่มใช้งานระบบการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลต่างๆ สำหรับจัดประชุม 

กลุ่มลูกค้า
checkบริษัทจดทะเบียน สมาคม และนิติบุคคลอื่นๆ ที่กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมสมาชิก

อัตราค่าบริการเริ่มต้น
check35,000 บาท (สำหรับบริการแพ็กเกจมาตรฐาน)
กลุ่มลูกค้า
checkบริษัทจดทะเบียน สมาคม และนิติบุคคลอื่นๆ ที่กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมสมาชิก

อัตราค่าบริการเริ่มต้น
check35,000 บาท (สำหรับบริการแพ็กเกจมาตรฐาน)
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  SET Contact Center
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  SET Contact Center
  icn_footer_tel   0 2009 9999