การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลา

บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามระยะเวลาเพื่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาลงทุนหรือตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

number-1  สรุปเกณฑ์สำคัญ

 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน 
 • การนำส่ง/เปิดเผยข้อมูลประเภทอื่นๆ

number-1  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

รายงานกำหนดส่ง *การส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ 
ผ่านระบบ SETLink เท่านั้น
การส่งข้อมูลให้ สำนักงาน
ก.ล.ต.
1. งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ) 
 • งบการเงินฉบับเต็ม
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (F-45)
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim MD&A) กรณีบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิแตกต่างจากงวดเดียวกัน ของปีก่อนมากกว่า 20%
ยกเลิกการส่ง Hard Copy โดยถือว่าการส่งผ่านระบบ SETLink เป็นการนำส่ง ข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
 • กรณีไม่ส่งไตรมาส 4
2 เดือน
 • กรณีส่งไตรมาส 4
3 เดือน
2. งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน)45 วัน
3. แบบ 56-1 One Report3 เดือนผ่านระบบ SETLink
* หมายเหตุ
 • กรณีวันครบกำหนดเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
 • บริษัทที่มีรอบบัญชีอื่นให้นับตามระยะเวลาที่ครบกำหนดข้างต้นยกเว้นปีอธิกสุรทินซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน กรณีงบการเงินประจำปีที่ไม่ส่งไตรมาส 4 จะครบกำหนดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
number-1

1.1 แนวทางการเปิดเผย MD&A

เป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์ในมุมมองของฝ่ายจัดการระดับสูงในเรื่องดังนี้
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีนัยสาคัญในปีที่ผ่านมาและ 
 • ปัจจัย/สาเหตุ/เหตุการณ์ที่มีผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสาคัญ
- วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล MD&A
1. ผู้ลงทุนสามารถรู้และเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินฯ เพื่อ
 • การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนทั้งผู้ลงทุนเดิม / ใหม่ 
 • ประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทน  
 • คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต  
 • ติดตาม/ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่า เป็นไปตามเป้าหมาย / อยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ อย่างไร 
2. แสดงถึงการมี Good Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียน
Tips
 1. การเขียนให้อธิบายเชิงวิเคราะห์ เช่น “รายได้จากปี 25XX มีมูลค่า xxx ลบ. เพิ่มขึ้น X% มีสาเหตุจาก…..” (วิเคราะห์สาเหตุแยกราคาขายและปริมาณการขาย แยกประเภทผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ/segment/SBU)
 2. ใช้ตัวเลข กราฟ หรือตารางประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ชัดเจน เข้าใจง่าย
 3. อธิบายเชิงวิเคราะห์ให้ชัดเจน ถึงเหตุผลและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะสม
 4. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาเทคนิค/ศัพท์เฉพาะทางบัญชี โดยไม่จำเป็น
 5. จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ เช่นงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงิน (ratio) ที่สำคัญ
 6. อธิบายและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เช่น ระบุปัจจัย หรือเหตุผลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ปัจจัยกว้างๆ หรือปัจจัยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง และอธิบายเชิงวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและลบ
 7. อธิบายเชิงวิเคราะห์ของข้อมูลที่สำคัญ เช่น
 • รายการในงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยแยกประเภทรายได้ หรือสายผลิตภัณฑ์ หรือ SBU เป็นต้น
 • ข้อมูลการเงินปีที่ผ่านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลอดีต หรือคู่แข่งขัน หรือบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน, ใช้ Key Performance Indicators (KPIs) เทียบกับอุตสาหกรรม, ใช้ ratio ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ด้วย
 • แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินในอนาคต เช่น แผนงาน หรือเป้าหมาย และผลการดำเนินการตามแผน หรือเป้าหมายที่เปิดเผยในปีก่อนหน้า, แผนการลงทุน พร้อมกับวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่จะใช้ผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการกู้ยืมที่มีอยู่
 • มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญระหว่างปีหรือเกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งได้เปิดเผยแล้ว
 • ภาระผูกพันและรายการพิเศษ หากมีรายการเกี่ยวกับการละเมิดพันธะสัญญาให้อธิบายมาตรการป้องกันด้วย
 • ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานหรือประมาณการงบการเงินที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบ filling หรือแบบ 56-1 ปีก่อน
 • หากเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มหรือประมาณการผลการดำเนินงานในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนต้องแสดงในแบบ 56-1 ด้วย
number-1

1.2 ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SETLink

flow_SETLink
flow_SETLink_mb
Tips
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินผ่านระบบ SETLink เป็นไปอย่างราบรื่นบริษัทอาจส่งข้อมูลตามลำดับดังนี้  
 • งบการเงิน 
 • F45 
 • Interim MD&A
Tips
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินผ่านระบบ SETLink เป็นไปอย่างราบรื่นบริษัทอาจส่งข้อมูลตามลำดับดังนี้  
 • งบการเงิน 
 • F45 
 • Interim MD&A
number-1

1.3 กรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลตามรอบบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการดังนี้

ประเภทขึ้นเครื่องหมาย เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
งบการเงินประจำปี หรือ ไตรมาสSP ทันที จนกว่าจะนำส่งงบการเงิน Vector Checked
(ล่าช้า > 6 เดือน)

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเปรียบเทียบปรับบริษัทกรณีส่งรายงานตามรอบบัญชีล่าช้า หรือจัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

- กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP 1 วัน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินมีเวลาในการพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินอย่างระมัดระวัง รวมทั้ง รับทราบคำชี้แจงของบริษัทโดยทั่วถึงก่อน หลังจากนั้นจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป และจะขึ้นเครื่องหมาย CS/1 ไว้จนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าบริษัทต้องแก้ไขงบการเงินหรือไม่
- กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนแล้ว หรือจนกว่าจะมีข้อสรุป ว่าบริษัทไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
- กรณีงบการเงินฉบับตรวจสอบปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หมายเหตุ
/1   โปรดศึกษาเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย CB CS CC และ CF  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ ใช้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
number-1

2. การนำส่ง/เปิดเผยข้อมูลประเภทอื่น 

รายการ
กำหนดส่ง
ตลาดหลักทรัพย์

นำส่งข้อมูลผ่านระบบ SETLink
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทินโดยให้นำส่ง ภายใน 30 วันนับแต่ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปีVector CheckedVector none
แบบแสดงรายงานการกระจายการถือ
หุ้นรายย่อย (Free Float)
ภายใน 14 วันนับแต่วันสุดท้ายที่กฏหมายกำหนด ให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีVector noneVector Checked
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนำส่งพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น Vector noneVector Checked
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประชุมVector none Vector Checked
 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)  
 • คู่มือจัดทำแบบ 56-1 One Report และ 69-1   
 • หนังสือรับรองงบการเงิน แบบ 56-3    
 • แบบสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยใน MD&A (Checklist MD&A)    
1. บริษัทนำส่งงบดังกล่าวผ่านระบบ SETLink ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี โดยนำส่งพร้อมกับ F45 และ Interim MD&A (เช่นเดียวกับวิธีการนำส่งงบการเงินฉบับที่สอบทานหรือฉบับที่ตรวจสอบ)
2. ในกรณีที่ปรากฏผลต่างอย่างมีนัยสำคัญ (20%) ระหว่างตัวเลขก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบกับตัวเลขที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชี ให้ฝ่ายบริหารของ บริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างนั้นพร้อมกับการนำส่งงบการเงินฉบับที่สอบทานหรือฉบับที่ตรวจสอบนั้น
3. กรณีที่บริษัทสมัครใจที่จะส่งงบก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบบริษัทจะต้องถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ประเภทสารสนเทศดาวน์โหลด
บทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศpdf-btn

การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1