ETF

ภาพรวม

ETF (Exchange Traded Fund) เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

ETF... กองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
หรือสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

ผู้ออก ETF
ได้ประโยชน์อย่างไร

bullet_check-blackขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
bullet_check-blackขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้น
ผู้ออก ETF
ได้ประโยชน์อย่างไร

bullet_check-blackขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
bullet_check-blackขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้น

ใครสามารถออก ETF ได้บ้าง?

vector_ETF

หลักทรัพย์อ้างอิง
ที่ใช้ออก ETF ได้ 
คืออะไรบ้างicn_etf1
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
ที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. 
icn_etf2
ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือ
กลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
icn_etf3
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ETF ต่างประเทศ
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก WFE
icn_etf4
ราคาทองคำแท่งซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทย หรือในระดับสากล
icn_etf5
ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมด
เป็นหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ
icn_etf6
ดัชนีกลุ่ม
สินค้าโภคภัณฑ์
หน้าที่ ผู้ออก ETF
ผู้ออก ETF มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังนี้
  • มูลค่ารวมของสินทรัพย์, NAV และจำนวนหน่วยของ ETF ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือหน่วยในประเทศไทย รายวัน
  • ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (iNAV) และข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Error)
  • รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
  • รายชื่อและสัดส่วนของตะกร้าหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน (Portfolio Depository File: PDF) และส่วนต่างเงินสด (Balancing Amount: BA) รายวัน ผ่าน ETF Platform

หน้าที่ Market Maker
คำสั่งเสนอซื้อ (Bid) เสนอขาย (Offer) ETF ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ ETF มีราคาเสนอซื้อขายระหว่างเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ
ดูรายชื่อ Market MakersVector

หน้าที่ Participant Dealer
ผู้ออก ETF จะซื้อขายหน่วย ETF โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามจำนวนที่กำหนดไว้ (Creation/Redemption Units)
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการให้ บลจ. ออกหน่วย ETF เพิ่ม หรือต้องการขายคืน ETF ให้แก่ บลจ. ต้องติดต่อกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ดูรายชื่อ Participant DealersVector
banner ETF@2x

ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก ETF ติดต่อ

ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก ETF ติดต่อ

 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SETEQTEAM@set.or.th
 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SETEQTEAM@set.or.th