การเปิดเผยข้อมูล

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ
นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
บริษัทจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี นอกจากนี้ กรณีที่บริษัททำรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องดังกล่าวด้วย
list-icn  ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ
 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทจะต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตาม พ.ร.บ. มหาชน
 2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ก็ต่อเมื่อมีวาระสำคัญที่จะต้องเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในช่วงเวลาอื่นของปีที่มิใช่ช่วงเวลาของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2561 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทมีความจำเป็นต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
list-icn  การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการเข้าประชุม
 • คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน  (Book Closing Date “BC”) ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น เช่น สิทธิรับเงินปันผล สิทธิการได้รับหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น
 • การกำหนด RD หรือ BC บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อน RD หรือ BC
list-icn  การเปิดเผยข้อมูล

check

บริษัทต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทันที คือภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป ผ่านระบบ SETLink เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุน

check

บริษัทต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทันที คือภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป ผ่านระบบ SETLink เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุน

check

ข้อมูลสำคัญในมติคณะกรรมการดังกล่าวมีดังนี้
 1. วัน  เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 2. การกำหนดสิทธิ: กำหนด RD หรือ BC เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือสิทธิอื่น (ถ้ามี)
 3. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

check

ข้อมูลสำคัญในมติคณะกรรมการดังกล่าวมีดังนี้
 1. วัน  เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 2.  การกำหนดสิทธิ: กำหนด RD หรือ BC เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือสิทธิอื่น (ถ้ามี)
 3. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญประจำปีการประชุมวิสามัญ
 • พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 • พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 • พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
 • กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะต้องจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
 • พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล
 • พิจารณาวาระสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 
 • พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 
 • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี
 
 • กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะต้องจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
 
 • วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
list-icn  การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงวาระประชุม

กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่สำคัญ บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวัน RD หรือ BC

list-icn  การนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

check

ระยะเวลาการนำส่ง การนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น จะพิจารณาดังนี้
 • วาระการประชุมทั่วไป  ≥ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 • วาระสำคัญอื่น นำส่งตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นต้น ต้องนำส่ง ≥ 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

check

ระยะเวลาการนำส่ง การนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น จะพิจารณาดังนี้
 • วาระการประชุมทั่วไป ≥ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 • วาระสำคัญอื่น นำส่งตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)  เป็นต้น ต้องนำส่ง ≥ 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
checkบริษัทนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
checkบริษัทนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
checkในกรณีมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว ให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษด้วย
checkในกรณีมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว ให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษด้วย

check

ข้อมูลที่ต้องแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • วัน  เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • วาระการประชุม: บริษัทจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนในแต่ละวาระการประชุมว่า เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อทราบหรืออนุมัติ และเรียงลำดับความสำคัญ และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอวาระการประชุมแต่ละวาระ เช่น กรณีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างไรที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรณีมีการพิจารณาเพิ่มทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน
 • หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
  แบบ ก. กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ
  แบบ ข. กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม
  แบบ ค. กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็น Custodian 
 • เอกสารเพิ่มเติมตามแต่ละวาระที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา

check

ข้อมูลที่ต้องแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • วัน  เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • วาระการประชุม: บริษัทจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนในแต่ละวาระการประชุมว่า เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อทราบหรืออนุมัติ และเรียงลำดับความสำคัญ และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอวาระการประชุมแต่ละวาระ เช่น กรณีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างไรที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรณีมีการพิจารณาเพิ่มทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน
 • หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
  แบบ ก. กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ
  แบบ ข. กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม
  แบบ ค. กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็น Custodian 
 • เอกสารเพิ่มเติมตามแต่ละวาระที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา
list-icn  การแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

list-icn  การส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) โดยนำส่งผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ 

Tips
 • เพื่อที่จะเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน บริษัทสามารถศึกษาได้จาก AGM Checklist (เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ http://www.thaiinvestors.com) ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ของบริษัทจดทะเบียน 
 • เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ฝ่ายจัดการจะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ฝ่ายจัดการสามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SETLink ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาได้
 • บริษัทอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SETLink ว่าได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม 
Tips
 • เพื่อที่จะเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน บริษัทสามารถศึกษาได้จาก AGM Checklist (เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ http://www.thaiinvestors.com) ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ของบริษัทจดทะเบียน 
 • เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ฝ่ายจัดการจะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ฝ่ายจัดการสามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SETLink ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาได้
 • บริษัทอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SETLink ว่าได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม 

ขั้นตอนการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

shareholder_meeting_flow_record
shareholder_meeting_flow_record_mb

ขั้นตอนการกำหนด Book Closing Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

shareholder_meeting_flow_book
shareholder_meeting_flow_book_mb

* กรณีมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเพิกถอนโดยสมัครใจ
 การออกหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงาน เป็นต้น

* กรณีมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเพิกถอนโดยสมัครใจ การออกหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงาน เป็นต้น

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 98 – มาตรา 108)

                บริษัท .......... จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ …….. เวลา 10.00 น. มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ในวันที่ ……….. เวลา …..  น. ณ โรงแรม....กรุงเทพฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ ………….โดยมีวาระการประชุมดังนี้….

                บริษัท .......... จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ …….. เวลา 10.00 น. มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ ……….. เวลา …..  น. ณ โรงแรม....กรุงเทพฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ ………….โดยมีวาระการประชุมดังนี้….

วันที่ประชุมคณะกรรมการและเผยแพร่มติคณะกรรมการ : 8 มีนาคม 2561

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ08 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)10:00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)29 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม28 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุมโรงแรม..........ห้อง.........ถนน..........เขต............จังหวัด...............
เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       บริษัท .......... จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ …….. เวลา 10.00 น. มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ ………..          
เวลา …..  น. ณ โรงแรม....กรุงเทพฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ …………. โดยมีวาระการประชุมดังนี้…..


1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2.    คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2560 เพื่อทราบ
        ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
       ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4.    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
       ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรจาก
ผลการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลดังนี้
 • จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ..... บาท
 • จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ .... บาท จากผลการดำเนินงานงวด .... ปี 2560 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ ..........
  ในอัตราหุ้นละ ..... บาท บริษัทจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ...... บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ ...  
  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ ........
5.    พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
       ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนาย...... กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง .... ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้
ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.    พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
       ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการที่ปรึกษา  กรรมการชุดย่อย

และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท  รวมถึงเงินบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2561 ในอัตรา .... บาท
7.    พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
       ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย .......  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.... หรือนาย
..... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ .... หรือ นาง ...... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ....  เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวนรวม .... บาท  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.    อื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทต้องแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหรือไม่นั้น ให้พิจารณาตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 101)

ข้อแนะนำในกรณีดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนอาจดำเนินการดังนี้
 1. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สิทธิของผู้รับมอบฉันทะ ข้อควรพิจารณาในการมอบฉันทะให้บุคคลใดทำการแทนตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการมอบฉันทะ
 2. บริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3. กำหนดระเบียบในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน โดยฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทควรให้ผู้รับมอบฉันทะนั้น เปิดเผยถึงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประวัติโดยย่อ จำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลที่เชิญชวนและการลงมติในวาระต่าง ๆ ในการประชุมนั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียง รวมถึงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในการลงมติในแต่ละวาระการประชุมนั้นของผู้เชิญชวนด้วย โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมภายในกำหนดเวลา ผู้ถือหุ้นอาจเรียกประชุมเองภายใน 45 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว (พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 100)

ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้วได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 103) 

ฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำเป็นต้องจัดประชุมใหม่อีกครั้ง โดยครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม แต่หากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น เกิดจากผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้ระงับการประชุมไป (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 103) 

ใช้เสียงข้างมากคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 107)

ในวาระสำคัญ เช่น การซื้อหรือขายกิจการ การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการควรประกาศให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีส่วนได้เสีย และงดใช้สิทธิออกเสียงพร้อมทั้งระบุจำนวนหุ้นด้วย (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 107)

สถานที่จัดประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียง และเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และควรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น หากสถานที่ประชุมอยู่ไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก
นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ ในกรณีไม่มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ

ฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทต้องตรวจสอบหลักฐานจากผู้มาลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าห้องประชุม เช่น ตรวจจากบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตรวจใบรับมอบฉันทะและบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะว่าตรงกับใบรับมอบฉันทะ หรือตรวจหนังสือเดินทางจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

กำหนดเวลาการลงทะเบียนควรเริ่มต้นก่อนหน้าการประชุม 2 ชั่วโมง

เมื่อมีวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีปกติและลงคะแนนลับ บริษัทต้องกำหนดวิธีลงคะแนนเสียงไว้ให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบถึงข้อควรระวังในการลงคะแนนเสียงที่อาจจะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะได้ด้วย

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ฝ่ายจัดการประชุมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่นับได้ในวาระนั้นๆ ทันที

ประเภทสารสนเทศดาวน์โหลดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ *
1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf-btnทันที 

* แจ้งทันที: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (แล้วแต่กรณี)
  แจ้งภายใน 3 วันทำการ: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์
checkกรณีจ่ายหุ้นปันผล ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้