Group 16553
Group 16157

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการถือครองหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ

1. วิธีการถือครองในรูปแบบใบหลักทรัพย์ (Scrip)
     TSD จะจัดพิมพ์ใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้ถือหลักทรัพย์ ในกรณี

 • ซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุน - จะจัดส่งใบหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ภายในเวลา 15 วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขาย
 • ขอใบหลักทรัพย์ใหม่ - จะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
     (หมายเหตุ: ตาม พรบ.มหาชน ม. 63 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง หรือขอให้ TSD ออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ และได้เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของบริษัทให้แก่ TSD แล้ว TSD ต้องจัดทำหรือออกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่ได้รับคำขอ)

2. วิธีการถือครองในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรณีซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุน TSD จะส่งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนให้ระบบรับฝากหลักทรัพย์ เพื่อปรับปรุงยอดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนเป็นสมาชิกอยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขาย
 
Record Date คือ วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้รับสิทธิใด ๆ เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิรับเงินปันผล สิทธิรับซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ ณ สิ้นวัน Record Date นั้น ๆ เป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหลังวัน Record Date เพียง 1 วันเท่านั้น การใช้เกณฑ์ Record Date 

นอกจากจะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนที่ลดลงดังกล่าวถือเป็นการลดระยะเวลาการรอคอย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการโอนหุ้นด้วย นอกจากนี้ การใช้เกณฑ์ Record Date ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนมีเวลาเตรียมการเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้นานขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการสามารถกำหนดวันดังกล่าวได้ล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันประชุม อีกทั้งผู้ถือหุ้นมีเวลาเพิ่มขึ้นสูงสุด 40 วัน ในการศึกษาข้อมูลก่อน
เข้าร่วมประชุม
img-vector_registrar

การปิดสมุดทะเบียน คือ การรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. TSD รวบรวมรายชื่อนักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ในระบบ Scripless จากบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ แล้วนำมารวมกับรายชื่อนักลงทุนตามหน้าทะเบียนในระบบ Scrip
2. คำนวณและจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ เงินปันผล/ดอกเบี้ย สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ให้กับรายชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3. นำส่งเงินปันผล/ดอกเบี้ย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ หรือตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ออกหลักทรัพย์เป็นกรณีไป

 • หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ
 • พันธบัตร
 • หุ้นกู้
 • หน่วยลงทุน
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant)
 • ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt)
 • ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Products)
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 • กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Fund)
การโอนใบหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ คือ การจดทะเบียนมอบหลักทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้โอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้โอน
2. ผู้รับโอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้รับโอน
3. ผู้รับโอนหลักทรัพย์ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมแนบใบหลักทรัพย์ที่มีการสลักหลังลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารแสดงตนทั้งของผู้โอนและผู้รับโอนมาดำเนินการที่ TSD เพื่อให้การโอนนั้นสมบูรณ์
4. TSD จะตรวจสอบและยืนยันการโอน และส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนต่อไป

ระยะเวลาในการจดทะเบียนโอนหลักทรัพย์

หาก TSD เห็นว่า การโอนหลักทรัพย์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย TSD จะลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น หรือหาก TSD เห็นว่าการโอนหลักทรัพย์นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ TSD จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ในกรณีที่ผู้รับโอนหลักทรัพย์ประสงค์จะได้ใบหลักทรัพย์ใหม่ หาก TSD เห็นว่าการโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว TSD จะลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหลักทรัพย์ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น


การขอรับเอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่ตีคืนจากไปรษณีย์
ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับเอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่ TSD ได้จัดส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้รับปลายทาง และมีการ ตีคืนกลับมายัง TSD ดังกล่าวได้โดยนำเอกสารแสดงตัว มายื่นเพื่อติดต่อขอรับได้ในวันและเวลาทำการ หรือสามารถทำจดหมายพร้อมเอกสารประกอบแสดงตัวแจ้งให้ TSD จัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับทางไปรษณีย์
 
การเวนคืนใบหลักทรัพย์

กรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้, ชื่อบริษัท เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ ในการแก้ไขข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน TSD จะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหลักทรัพย์นำใบหลักทรัพย์มาเวนคืนกับ TSD โดยผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องยื่นใบหลักทรัพย์ฉบับเก่าและเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนด เพื่อให้ TSD ออกใบหลักทรัพย์ใหม่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น


 
การขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดที่ TSD ในวันและเวลาทำการ หรือจัดส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้ TSD ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากกรณีขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถือใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องแนบใบหลักทรัพย์ฉบับจริงมาพร้อมกับแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วยคำแนะนำ: ที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ TSD ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน มีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็น ตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 

ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง
 
การขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารดังนี้
1. หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
2. เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยฉบับเดิม
3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก)
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD)
 
การขอออกเอกสารใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย
ติดต่อ TSD เพื่อขอรายละเอียดของเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับที่สูญหายและนำรายละเอียดดังกล่าวนั้นไปแจ้งความพร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
2. บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD)
 
บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)
บริการ e-Dividend คือ บริการการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเดิมผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย จากผู้ออกหลักทรัพย์เป็นเช็ค ซึ่งหากใช้บริการ e-Dividend ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูรายละเอียดบริการ e-Dividend
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนโอนหุ้นระหว่างประเทศ : STGT
ขั้นตอนการโอนหุ้นระหว่างประเทศ : STA