บริษัทต่างประเทศ

บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้น เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Secondary Listing)

การพิจารณาใช้เกณฑ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้งว่าเป็นประเทศที่เข้าข่ายสำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับหรือไม่

Group 16312
ค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียน / ภาษี


img_listing_primarycompany
1. เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน
1. เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน

 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท และมีวิธีการชำระค่าบริการหลายวิธี เช่น 
  - คิดเป็นราคาเหมาจ่าย
  - คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินทุนที่ระดมได้
  - คิดเป็นสัดส่วนตามงานที่ทำเสร็จ ฯลฯ
 • ค่าผู้สอบบัญชี (Auditor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท
 • ค่าผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท
2. การยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนประเภทหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 50,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น (แบบ Filing) : 0.08% ของมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย แบ่งชำระดังนี้
  - 30,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ Filing

  - ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในวันที่แบบ Filing มีผลบังคับใช้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี : คิดตามส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น     ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 500 ล้านบาท50,000 บาท
ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท100,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ค่าธรรมเนียม     รายละเอียด
ยื่นคำขอ50,000 บาท
แรกเข้า0.05% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
รายปี
ผันแปรตามทุนชำระแล้ว แบบอัตราถดถอย
 • ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม :
 ทุนชำระแล้ว ≤200 ล้านบาทอัตรา 0.035%
200 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤1,000 ล้านบาทอัตรา 0.030%
1,000 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤5,000 ล้านบาทอัตรา 0.025%
5,000 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤10,000 ล้านบาทอัตรา 0.020%
 ทุนชำระแล้ว >10,000 ล้านบาทอัตรา 0.010%
(บจ/ร 01-10) อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมรายปีให้คำนวณตามระยะเวลาในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • ทุนชำระแล้ว ใช้ทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการรับหุ้นเพิ่มทุน
 • ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

productdr1

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น
 • ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ
 • ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรม Road show
 • ค่าธรรมเนียมรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละของมูลค่าการระดมทุน

Group 15158

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
 • ค่าผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน

Untitled-2 1

การรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
หลักเกณฑ์การนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในการพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทั้งจากคุณสมบัติของหุ้นสามัญและคุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นคำขอดังนี้

 • ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
 • ระบุชื่อผู้ถือ
 • ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
เรื่องคุณสมบัติ
สถานะเป็นบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
และไม่อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ
(หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)
≥ 300 ล้านบาท
ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
 • มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 300 ล้านบาท และก่อน IPO ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้น > 0
 • แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ผลการดำเนินงานเกณฑ์กำไร (Profit Test)
 • มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกัน ≥ 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิ ≥ 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ
 • มีผลการดำเนินงาน ≥ 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง ≥ 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
เกณฑ์ Market Cap/1
ข้อกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Market Cap Test
กระจายการถือหุ้นรายย่อย/2
 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ≥ 1,000 ราย
 • อัตราส่วนการถือหุ้น
  1. ถือหุ้นรวมกัน ≥ 25% ของทุนชำระแล้ว (300 ล้านบาท ≤ ทุนชำระแล้ว < 3,000 ล้านบาท)
  2. ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำระแล้ว (ทุนชำระแล้ว > 3,000 ล้านบาท)
  3. แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ
  4. แสดงได้ว่าหุ้นจะมีการซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
   - การเสนอขายหุ้น IPO ในประเทศไทย ต้องมี Market Cap./3 ≥ 300 ล้านบาท หรือ ≥ 5% ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
   - จะนำหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และได้นำมาฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยมี Market Cap./3 ≥ 300 ล้านบาท หรือ ≥ 5% ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
   - หุ้นจะมีการซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ 
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
 • ต้องได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การบริหารงาน
 • มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
 • มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
  • ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าผืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
งบการเงินและผู้สอบบัญชี
 • มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1.
 • ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียนแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ปฏิบัติตามตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange) เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หลักไม่ได้กำหนดเกณฑ์ Silent Period ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing

Primary Listing กำหนดให้ผู้เข้าข่าย Strategic Shareholders/2 ถูกห้ามนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกัน 55% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หลังจากหุ้นซื้อขายครบ 1 ปี สามารถทยอยขายหุ้นได้ในอัตราส่วน 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้อีก 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย
ตัวแทนติดต่อประสานงานมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของผู้ยื่นคำขอ
Opportunity Dayบริษัทต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล รวมทั้งสามารถซักถามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้

หมายเหตุ
/1 โปรดศึกษาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการรับหุ้นสามัญตามเกณฑ์ Market Capitalization ศึกษาได้ที่หัวข้อเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล) ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

/2  ผู้ถือหุ้นรายย่อยคือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คือ
 • กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% ของทุนชำระแล้ว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้มีอำนาจควบคุม

/3 Market Capitalization คำนวณจากราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือราคาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เรื่องคุณสมบัติ
สถานะเป็นบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
และไม่อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ
(หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)
≥ 100 ล้านบาท
ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
 • มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 800 ล้านบาท และก่อน IPO ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้น > 0
 • แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ผลการดำเนินงานเกณฑ์กำไร (Profit Test)
 • มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกัน ≥ 125 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิ ≥ 75 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ
 • มีผลการดำเนินงาน ≥ 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง ≥ 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
เกณฑ์ Market Cap/1
ข้อกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Market Cap Test
กระจายการถือหุ้นรายย่อย/2
 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ≥ 1,000 ราย
 • อัตราส่วนการถือหุ้น ดังนี้
  • ถือหุ้นรวมกัน ≥ 30% ของทุนชำระแล้ว กรณีทุนชำระแล้ว < 300 ล้านบาท
  • ถือหุ้นรวมกัน ≥ 25% ของทุนชำระแล้ว กรณีทุนชำระแล้ว ≥ 300 ล้านบาท แต่ < 3,000 ล้านบาท
  • ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำระแล้ว กรณีทุนชำระแล้ว ≥ 3,000 ล้านบาท
  • แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
   หรือ
  • แสดงได้ว่าหุ้นจะมีการซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
   • - การเสนอขายหุ้น IPO ในประเทศไทย ต้องมี Market Cap./3 ≥ 300 ล้านบาท หรือ ≥ 5% ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
   • - จะนำหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และได้นำมาฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยมี Market Cap./3 ≥ 300 ล้านบาท หรือ ≥ 5% ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
   • - หุ้นจะมีการซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
 • ต้องได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การบริหารงาน
 • มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
 • มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1
  • ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าผืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
งบการเงินและผู้สอบบัญชี
 • มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ/1.
 • ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียนแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ปฏิบัติตามตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange) เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หลักไม่ได้กำหนดเกณฑ์ Silent Period ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing

Primary Listing กำหนดให้ผู้เข้าข่าย Strategic Shareholders/2 ถูกห้ามนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกัน 55% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หลังจากหุ้นซื้อขายครบ 1 ปี สามารถทยอยขายหุ้นได้ในอัตราส่วน 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้อีก 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย
ตัวแทนติดต่อประสานงานมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของผู้ยื่นคำขอ
Opportunity Dayบริษัทต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล รวมทั้งสามารถซักถามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้

หมายเหตุ
/1 โปรดศึกษาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการรับหุ้นสามัญตามเกณฑ์ Market Capitalization ศึกษาได้ที่หัวข้อเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล) ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

/2  ผู้ถือหุ้นรายย่อยคือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คือ
 • กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% ของทุนชำระแล้ว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้มีอำนาจควบคุม

/3 Market Capitalization คำนวณจากราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือราคาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณารับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

img_Listing_step
img_Listing_step_mb

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ นป. 1/2559 เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน  
 • ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • FAQ แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์  tagname1