ภาพรวม

ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสพร้อมเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

Sustain_overview_head-01
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย
เมื่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาระดมทุนมากขึ้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุน และทำให้ตลาดทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ
อัตราการจ้างงานสูงขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม

flow-sustain-overview
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ SET


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการพัฒนาระบบการกำกับดูแลองค์กรและตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ไปจนถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่สังคม โดยมีหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 มิติสาคัญ ได้แก่
about- Sustain_1 - icon 01
การกำกับดูแลความยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจตามหลัการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
about- Sustain_1 - icon 02
การพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน
พัฒนาคุณภาพของตลาดทุนด้วยการยกระดับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนสถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน
about- Sustain_1 - icon 03
การสร้างโอกาสร่วมกับพนักงาน
พัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยวัฒนธรรม SET DNA เน้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม
about- Sustain_1 - icon 04
การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
แบ่งปันทรัพยากรขององค์กรสู่สังคมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
about- Sustain_1 - icon 05
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจมุ่งใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


SET กับ SDGs

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของตลาดทุนทิศทางการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม UN Sustainable Development Goals (SDGs)


การรายงานความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI Standards โดยรายงานข้อมูล ด้านความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปีในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI Standards โดยรายงาน ความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปีในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์ฯ