ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV)

รายชื่อผู้พัฒนาระบบ ( Independent Software Vendor “ISV” )
ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งรายชื่อผู้พัฒนาระบบ (ISV) ที่ผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อระบบซื้อขายของ ตลาดหลักทรัพย์และตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งคำสั่ง
ซื้อขายดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก เอกสารที่ปรากฏอยู่นี้ 


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่าน ISV Access Support หรือ อีเมลมายัง
ISV_Access_Support@set.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ISV Process flow
Guide for Independent Software Vendor
ISV Application Form

ISV Software Change Form

ISV Company Name Change Form
JIRA Manual 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2566

ISV Name
Securities Market    Derivatives Market
Order Management Solution
Back Office
Solutions
Order Management SolutionsBack Office Solutions
OrderQuoteTrade 
Report
Market
Data
Connect to ClearingOrderQuoteTrade 
Report
Market
Data
Connect to Clearing
Connect to Clearing
Angstrom Solutions Co.,LtdOOOIFMLOOOIFML 
CQG Inc.     F  I  
CyberQuote (H.K.) LimitedF  F       
Fidessa Trading UK LimitedOOOI O  I  
FIS Global Trading (Hong Kong) Ltd.FFFI FFFI  
Flextrade Systems Pte.Ltd.O  I O  I  
Freewill Solutions Co., Ltd.OOIFML OOOIFMLFML
Horizon Software Bangkok Ltd.OOI OOOI  
IT Element Company LimitedOOI OOOIFML 
Meta Terminal SolutionsF  F F  F  
N2N Connect BerhadF  I       
NRI Consulting & Solution (Thailand) Co.,Ltd.    FML      
Online Asset Co.,Ltd.O OI O OI  
Sarya Finsoft Co.,LimitedOO I OO I  
SETTRADE Com Co.,Ltd.*O OI O OIFMLFML
SS&C FinTech Services (Thailand) LimitedO OI O OIFML 
ThaiQuest LimitedO OI       
Top Trader Company LimitedF  F F  FFML 
Trading Technologies International, Inc.     F FI  
หมายเหตุ
  • I = Proprietary Market Data Protocol (ITCH)
  • O = Proprietary Trading Protocol (OUCH)
  • F = Standard Trading and Market Data Protocol (FIX)
  • FML = Post-Trading Protocol (FIXML)
  • * = ISV for LiVE Market