การเปิดเผยข้อมูล

การยื่นคำขอรับหุ้นเพิ่มทุน

ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสิ้น หรือผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นของบริษัทส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งต้องดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Listing) โดยมีขั้นตอนสำคัญ ของการยื่นคำขอให้รับหุ้นส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้
Group 16481เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
 1. สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

   ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 1) และ 2) บริษัทจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Group 16481ขั้นตอนการยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 1. รายงานผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ
 2. จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุนให้แก่บริษัท
 3. จัดส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Listing) ดังนี้
  • แบบคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยระบบ Smart Listing จะสร้างแบบคำขอให้โดยอัตโนมัติ เมื่อบริษัทได้นำส่งรายงานผลตามขั้นตอนที่ 1 และกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วน
  • สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท
  • สำเนาหนังสือใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • สำเนาหนังสือแจ้งการนำส่งใบหุ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องยื่นคำขอรับหุ้นให้รับหุ้นเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน หรือวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

หากบริษัทจดทะเบียนมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดออกขาย (Silent Period) ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม สามารถทยอยขายหุ้นได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 25%ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน

Group 16481การประกาศข่าวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศข่าวเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน โดยวันที่มีผลเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นวันทำการถัดจากวันที่ประกาศ 
Group 16481ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ
ไม่มี 
ขั้นตอนการรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
listing_capital_increase_shares_flow
listing_capital_increase_shares_flow_mb
* เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน