กฎเกณฑ์และการกำกับ

การรับฟังความคิดเห็น

Group 15965

ลาดหลักทรัพย์ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาทบทวน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป

รายการเปิดรับฟังความคิดเห็น

รายการเปิดรับฟังความคิดเห็น

68comment-closeเปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี SET50/SET100 
วันที่ออกเอกสาร 11 เม.ย. 2567     วันที่ปิดรับ 26 เม.ย. 2567
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOCหรือที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/cXKb4Ys7Xg
67comment-closeเปิดรับฟังความเห็น
การยกระดับมาตรการกำกับดูแล
วันที่ออกเอกสาร  27 มี.ค. 2567      วันที่ปิดรับ  21 เม.ย. 2567
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOCหรือที่ลิงก์ https://forms.gle/MAaxwe5PaRUBpwt69
66comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) 
วันที่ออกเอกสาร  28 ก.พ. 2567      วันที่ปิดรับ  15  มี.ค. 2567
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น  https://forms.gle/7Ywd9PBJiumqVzFp9
65comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
วันที่ออกเอกสาร 22 ธ.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 24  ม.ค. 2567
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
64comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่เป็น investment company 
วันที่ออกเอกสาร 18 ธ.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 5 ม.ค. 2567
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
63comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การขยายเวลาทำการซื้อขายใน SET และ mai
วันที่ออกเอกสาร 10 พ.ย. 2566       วันที่ปิดรับ 24 พ.ย. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น https://forms.gle/DRNK8rFpqAwofQC97
62comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
วันที่ออกเอกสาร 6 ต.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 20 ต.ค. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOCหรือที่ลิงก์ https://forms.gle/pX5oaidwW6Byv1G36
61comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การออกกฎเกณฑ์ตามมาตรา 191 และมาตรา 56 ประกอบมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วันที่ออกเอกสาร 3 ส.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 15 ส.ค. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
60comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การทบทวน Positioning ของ SET และ mai และการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร 2 ส.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 4 ก.ย. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname เอกสาร Consultation Presentation tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
59comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET Well-being
วันที่ออกเอกสาร 27 ก.พ. 2566       วันที่ปิดรับ 31 มี.ค. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
58comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงการคำนวณดัชนีสำหรับ กรณี Capital Repayment
วันที่ออกเอกสาร 30 ม.ค. 2566       วันที่ปิดรับ 17 ก.พ. 2566
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
57comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การทบทวนหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร 21 ธ.ค. 65       วันที่ปิดรับ 20 ม.ค. 66
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
56comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
วันที่ออกเอกสาร 25 ต.ค. 65       วันที่ปิดรับ 18 พ.ย. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
55comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุง Turnover ratio สำหรับการคัดเลือกดัชนี SET50 / SET100
วันที่ออกเอกสาร 6 ก.ย. 65       วันที่ปิดรับ 27 ก.ย. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname เอกสารแนบ tagname
54comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงกรอบราคาซื้อขาย Fractional DR (DRx)
วันที่ออกเอกสาร 23 ส.ค. 65       วันที่ปิดรับ 5 ก.ย. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
53comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายเพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่
วันที่ออกเอกสาร 17 ส.ค. 65       วันที่ปิดรับ 16 ก.ย. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
52comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น investment company
วันที่ออกเอกสาร 19 ก.ค. 65       วันที่ปิดรับ 18 ส.ค. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname เอกสารแนบ tagname Click เพื่อแสดงความเห็น Thai PB_Detail (sec.or.th)
51comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแลที่มีการแก้ไข
วันที่ออกเอกสาร 12 ก.ค. 65       วันที่ปิดรับ 27 ก.ค. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
50comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่อง
และนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” สำหรับหลักเกณฑ์บัญชีเงินสด
วันที่ออกเอกสาร 23 มิ.ย. 65        วันที่ปิดรับ 6 ก.ค. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC
49comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญสำหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วันที่ออกเอกสาร  17 ก.พ. 65        วันที่ปิดรับ  8 มี.ค. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname เอกสารแนบ tagname Click เพื่อแสดงความเห็น tagname DOC 
48comment-closeปิดรับฟังความเห็น
แนวทางการจัดให้มีการซื้อขาย Fractional DR
วันที่ออกเอกสาร  15 ธ.ค. 64        วันที่ปิดรับ  4 ม.ค. 65
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
47comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขาย
วันที่ออกเอกสาร  1 พ.ย. 64        วันที่ปิดรับ  12 พ.ย. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname 
46comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ออกเอกสาร  20 ก.ย. 64        วันที่ปิดรับ  8 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagnameเอกสารแนบ 1 tagnameเอกสารแนบ 2 tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
เอกสารแนบ 1 tagname
เอกสารแนบ 2 tagname
45comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board
วันที่ออกเอกสาร  24 ส.ค. 64        วันที่ปิดรับ  3 ก.ย. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
44comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนสำหรับบริษัทต่างประเทศ (Foreign Listing)
วันที่ออกเอกสาร  19 ส.ค. 64        วันที่ปิดรับ  3 ก.ย. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
43comment-closeปิดรับฟังความเห็น
หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) และตลาดรองสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”)
วันที่ออกเอกสาร  14 ก.ค. 64        วันที่ปิดรับ  13 ส.ค. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOCเอกสารแนบ 1 tagnameเอกสารแนบ 2 tagnameเอกสารแนบ 3 tagnameเอกสารแนบ 4 tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแนบ 1 tagname
เอกสารแนบ 2 tagname
เอกสารแนบ 3 tagname
เอกสารแนบ 4 tagname
42comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW)
วันที่ออกเอกสาร  27 พ.ค 64        วันที่ปิดรับ  9 มิ.ย. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
41comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับหลักเกณฑ์การคำนวณดัชนีของ ตลท.
วันที่ออกเอกสาร  18 มี.ค. 64        วันที่ปิดรับ  2 เม.ย. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname tagname DOC
40comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
วันที่ออกเอกสาร  2 ธ.ค. 63        วันที่ปิดรับ  4 ม.ค. 64
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
39comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
วันที่ออกเอกสาร  19 ต.ค. 63        วันที่ปิดรับ  9 พ.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
38comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  1 มิ.ย. 63        วันที่ปิดรับ  12 มิ.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
37comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน Daily Price Limit) เป็นการชั่วคราว
วันที่ออกเอกสาร  21 พ.ค. 63        วันที่ปิดรับ  25 พ.ค. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
36comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  28 เม.ย. 63        วันที่ปิดรับ  6 พ.ค. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
35comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  21 เม.ย. 63        วันที่ปิดรับ  27 เม.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
34comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว
วันที่ออกเอกสาร  7 เม.ย. 63        วันที่ปิดรับ  21 เม.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
33comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การดำเนินการกรณีมีเหตุที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  23 มี.ค. 63        วันที่ปิดรับ  30 มี.ค. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
32comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุง Circuit Breaker และ Ceiling & Floor เป็นการชั่วคราว
วันที่ออกเอกสาร  -        วันที่ปิดรับ  -
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname DOC
31comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  17 ก.พ. 63        วันที่ปิดรับ  6 มี.ค. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
30comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานของสมาชิกสำนักหักบัญชี
วันที่ออกเอกสาร  7 ก.พ. 63        วันที่ปิดรับ  21 ก.พ. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
29comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ออกเอกสาร  20 พ.ย. 62        วันที่ปิดรับ  13 ธ.ค. 62
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
28comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องหมาย C
วันที่ออกเอกสาร  16 ก.ย. 62        วันที่ปิดรับ  4 ต.ค. 62
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
27comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การทบทวนหลักการหยุดพักการซื้อขาย (Suspension - SP)
วันที่ออกเอกสาร  28 ก.ย. 61        วันที่ปิดรับ  26 ต.ค. 61
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
26comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความชัดเจน
วันที่ออกเอกสาร  28 ก.ย. 61        วันที่ปิดรับ  26 ต.ค. 61
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
25comment-closeปิดรับฟังความเห็น
มาตรการเตือนผู้ลงทุน
วันที่ออกเอกสาร  9 ต.ค. 60        วันที่ปิดรับ  6 พ.ย. 60
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOCConsultation Presentation tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
Consultation Presentation tagname
24comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทำดัชนี
วันที่ออกเอกสาร  25 ก.ย. 60        วันที่ปิดรับ  6 ต.ค. 60
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
23comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  27 มิ.ย. 60        วันที่ปิดรับ  26 ก.ค. 60
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
22comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงการจัดส่งรายงานของบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  14 มิ.ย. 60        วันที่ปิดรับ  27 มิ.ย. 60
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
21comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  27 ธ.ค. 59        วันที่ปิดรับ  20 ม.ค. 60
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOCConsultation Presentation tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
Consultation Presentation tagname
20comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  19 ก.พ. 59        วันที่ปิดรับ  18 มี.ค. 59
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
19comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ TFEX ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลาเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน
วันที่ออกเอกสาร  12 พ.ค. 58        วันที่ปิดรับ  26 พ.ค. 58
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
18comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์ Silent Period
วันที่ออกเอกสาร  30 ม.ค 58        วันที่ปิดรับ  13 ก.พ. 58
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
17comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การรับใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ (Unsponsored Depositary Receipt)
วันที่ออกเอกสาร  11 มี.ค 57        วันที่ปิดรับ  31 มี.ค. 57
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
16comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วันที่ออกเอกสาร  24 ธ.ค 56        วันที่ปิดรับ  16 ม.ค. 57
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
15comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล
วันที่ออกเอกสาร  8 ส.ค 56        วันที่ปิดรับ  21 ส.ค. 56
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
14comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
วันที่ออกเอกสาร  4 ก.พ. 56        วันที่ปิดรับ  15 ก.พ. 56
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
13comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  5 ก.ค. 55        วันที่ปิดรับ  26 ก.ค. 55
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
12comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  4 ก.ค. 55        วันที่ปิดรับ  26 ก.ค. 55
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
11comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
วันที่ออกเอกสาร  22 มี.ค. 55        วันที่ปิดรับ  10 เม.ย. 55
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์:
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOCPresentation (23 มี.ค. 2555) tagname


ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.:

เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOCPresentation (23 มี.ค. 2555) tagname
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์:
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
Presentation (23 มี.ค. 2555) tagname
ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.:
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
Presentation (23 มี.ค. 2555) tagname
10comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (ครั้งที่ 2)
วันที่ออกเอกสาร  20 ธ.ค. 54        วันที่ปิดรับ  9 ม.ค. 55
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
9comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ออกเอกสาร  23 ก.ย. 54        วันที่ปิดรับ  14 ต.ค. 54
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
8comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน โดยตรงทันที (SCP-Straight through)
วันที่ออกเอกสาร  13 มิ.ย.54        วันที่ปิดรับ  30 มิ.ย.54
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
7comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่อง การกำหนดราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย treasury stock บนกระดานหลัก
วันที่ออกเอกสาร  4 เม.ย.54        วันที่ปิดรับ  19 เม.ย.54
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
6comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกใหม่ของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่ออกเอกสาร  12 ม.ค.54        วันที่ปิดรับ  28 ม.ค.54
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagnameแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน tagnameแบบรับฟังความคิดเห็น tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน tagname
แบบรับฟังความคิดเห็น tagname
5comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่องการเพิกถอนหน่วยลงทุนโดยสมัครใจของกองทุนรวมเปิด
วันที่ออกเอกสาร  4 พ.ย.53        วันที่ปิดรับ  15 พ.ย.53
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
4comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศกรณี Secondary listing
วันที่ออกเอกสาร  6 ส.ค.53        วันที่ปิดรับ  16 ส.ค.53
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
3comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ / แนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้
วันที่ออกเอกสาร  30 เม.ย. 53        วันที่ปิดรับ  14 พ.ค.53
  • เกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ
  • เกณฑ์การรับหลักทรัพย์
  • แนวทางการดำเนินการกับบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname
2comment-closeปิดรับฟังความเห็น
เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศ(foreign issuer)เข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ออกเอกสาร  6 ส.ค.52        วันที่ปิดรับ  20 ส.ค.52
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
1comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับโครงสร้างบริษัทจดทะเบียน
วันที่ออกเอกสาร  29 มิ.ย.52        วันที่ปิดรับ  20 ก.ค.52
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC
เอกสารแสดงความคิดเห็น tagname tagname DOC