000 1
Group 16157
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
FinNet Innovation Network Company Limited

มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการชำระเงินสำหรับตลาดทุน
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
FinNet Innovation Network Company Limited
มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการชำระเงินสำหรับตลาดทุน
d
การดำเนินธุรกิจ
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการชำระเงินสำหรับตลาดทุน (Market Infrastructure)
ที่รองรับการรับจ่ายเงินของสถาบันตัวกลางกับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน และการรวมศูนย์ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 

ในปัจจุบัน รูปแบบการชำระเงินระหว่าง Intermediary และนักลงทุน มีความซับซ้อนและมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะ Intermediary แต่ละแห่งต่างก็มีรูปแบบการดำเนินการและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปทั้งยังมีช่องทางในการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย์เป็นของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนส่งผลให้ระบบการชำระเงินของตลาดทุนมีความยุ่งยากเพราะต้องรองรับรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดต้นทุน ในการบริหารจัดการสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับแต่ละธนาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดตั้ง 
“บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet)” 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดตั้ง 
“บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet)” 
เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของตลาดทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการหมุนเวียนเงินในระบบ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อการรับ-ส่งคำสั่งและจัดการข้อมูลก่อนส่งคำสั่งเพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับ Intermediaries ไปยังแต่ละธนาคารพาณิชย์แทนบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้เริ่มให้บริการระบบชำระเงินรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในธนาคารเดียวกันไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดไปในรูปแบบ Real-time และรองรับการชำระเงินแบบข้ามธนาคาร รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนเรื่องการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
info_finnet
คณะกรรมการ
finnet_board1
finnet_board2
finnet_board3
ทุนจดทะเบียน
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท
โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. 
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สอบถามเพิ่มเติม

  SET Contact Center
  icn_tel   0 2009 9999