ติดต่อเรา

แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน / เสนอแนะ

สินค้าและบริการ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
การซื้อขาย (ราคา/ปริมาณผิดปกติ, มีการใช้ข้อมูลภายใน, Naked Short Sell, เกณฑ์/มาตรการ, ...)  / หลอกลวงลงทุน / เอกสารของ TSD / ...

SET Contact Center
SET Contact Center
Group 182180 2009 9999 กด 6
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Group 18219  ทางอีเมล์
SETContactCenter@set.or.th

บริษัทจดทะเบียน
การกระทำไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท กรรมการ/ผู้บริหาร

SET Contact Center
SET Contact Center
Group 182180 2009 9999 กด 6
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Group 18219  ทางอีเมล์
Complaint-Listed@set.or.th

กรรมการ/ผู้บริหาร หรือ พนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกระทำไม่เหมาะสม หรือผิดจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าอาจกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
Group 18216ทางไปรษณีย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Group 18216ทางไปรษณีย์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
whistleblow@set.or.th