ติดต่อเรา

การแจ้งเบาะแส

ท่านสามารถให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้

ท่านสามารถให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯรวมถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
Group 18216ทางไปรษณีย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Group 18216ทางไปรษณีย์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
whistleblow@set.or.th
SET Contact Center
SET Contact Center
Group 182180 2009 9999
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Group 18219  ทางอีเมล์
SETContactCenter@set.or.th