ติดต่อเรา

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

กรณีพบการกระทำไม่เหมาะสมหรือผิดจรรยาบรรณ
การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำไม่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าอาจกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
Group 18216ทางไปรษณีย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Group 18216ทางไปรษณีย์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 18217  ทางอีเมล์
whistleblow@set.or.th

กรณีต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ
การสอบถาม / ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET Contact Center
SET Contact Center
Group 182180 2009 9999
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Group 18219  ทางอีเมล์
SETContactCenter@set.or.th