TDX Main

เกี่ยวกับ TDX

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
รู้จัก TDX
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
TDX เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดย TDX มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โทเคนดิจิทัลเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความ
น่าสนใจและสามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกระดับ เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการระดมทุนและการลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​
TDX มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการในทุกกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล และมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าในทุกระดับเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน โดยได้นำเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology - DLT) เข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลทำให้กระบวนการซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการทำธุรกรรมบนศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX นั้นมีความปลอดภัย โปร่งใส และเป็นกลาง
img_about_tdx

ทำไมถึง “เลือก TDX”

TDX เป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่เชื่อมโยงลูกค้าและผู้ให้บริการรายต่าง ๆ เข้ากับโลกแห่งการลงทุนยุคใหม่
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”
icn_Reliability 
Reliability

TDX ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและปลอดภัย เช่น Blockchain, Smart Contract ฯลฯ และนำประสบการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานมาต่อยอด และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
icn_Bridge 
Bridge

TDX มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่างโลกของการลงทุน และการใช้ชีวิต
ประจำวันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย TDX จะเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการซื้อขายโทเคนดิจิทัล นำมาซึ่งมิติใหม่แห่งการลงทุน
icn_Reliability 
Revolution

TDX นำเสนอผลิตภัณฑ์โทเคนดิจิทัลที่หลากหลายตอบโจทย์นักลงทุน อีกทั้งยังพัฒนาให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก รองรับการซื้อขายผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในระบบ iOS และ Android
ประวัติการจัดตั้ง
TDX เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จากกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ใบอนุญาตเลขที่ 310280130000) 
บริการของ TDX
img_service01
บริการระบบการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และระบบการชำระราคาสำหรับการซื้อขาย
บริการระบบการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และระบบการชำระราคาสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX 
img_service02
บริการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล

บริการระบบการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและทำการซื้อขาย โทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX 
รายงานคุณภาพและการให้บริการ
มิถุนายน 2567
พฤษภาคม 2567
เมษายน 2567
มีนาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มกราคม 2567
ธันวาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ตุลาคม 2566
กันยายน 2566
สิงหาคม 2566
กรกฎาคม 2566
มิถุนายน 2566
พฤษภาคม 2566
เมษายน 2566
มีนาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มกราคม 2566
คณะกรรมการ
TDX_board02
TDX_board03
TDX_board06
TDX_board08
TDX_board07
TDX_board09
img_megaphone (2)
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของ TDX ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า TDX สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
งบการเงิน
งบการเงินปี 2564
งบการเงินปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน 2566)
งบการเงินปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 18 เมษายน 2567)
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ TDX ​​
นโยบายการใช้คุกกี้ ​
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ​
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย