TDX Main

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
RealX-Listing
รู้จัก TDX
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
TDX เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดย TDX มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โทเคนดิจิทัลเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความ
น่าสนใจและสามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกระดับ เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการระดมทุนและการลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​
TDX มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการในทุกกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล และมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าในทุกระดับเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน โดยได้นำเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology - DLT) เข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลทำให้กระบวนการซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการทำธุรกรรมบนศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX นั้นมีความปลอดภัย โปร่งใส และเป็นกลาง
img_about_tdx

ทำไมถึง “เลือก TDX”

TDX เป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่เชื่อมโยงลูกค้าและผู้ให้บริการรายต่าง ๆ เข้ากับโลกแห่งการลงทุนยุคใหม่
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”
icn_Reliability 
Reliability

TDX ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและปลอดภัย เช่น Blockchain, Smart Contract ฯลฯ และนำประสบการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานมาต่อยอด และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
icn_Bridge 
Bridge

TDX มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่างโลกของการลงทุน และการใช้ชีวิต
ประจำวันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย TDX จะเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการซื้อขายโทเคนดิจิทัล นำมาซึ่งมิติใหม่แห่งการลงทุน
icn_Reliability 
Revolution

TDX นำเสนอผลิตภัณฑ์โทเคนดิจิทัลที่หลากหลายตอบโจทย์นักลงทุน อีกทั้งยังพัฒนาให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก รองรับการซื้อขายผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในระบบ iOS และ Android
ประวัติการจัดตั้ง
TDX เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จากกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ใบอนุญาตเลขที่ 310280130000) 
บริการของ TDX
img_service01
บริการระบบการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และระบบการชำระราคาสำหรับการซื้อขาย
บริการระบบการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และระบบการชำระราคาสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX 
img_service02
บริการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล

บริการระบบการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและทำการซื้อขาย โทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX 
รายงานคุณภาพและการให้บริการ
สิงหาคม 2566
กรกฎาคม 2566
มิถุนายน 2566
พฤษภาคม 2566
เมษายน 2566
มีนาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มกราคม 2566
คณะกรรมการ
TDX_board04
TDX_board02
TDX_board03
TDX_board06
TDX_board08
TDX_board07
TDX_board09
img_megaphone (2)
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของ TDX ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า TDX สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
งบการเงิน
งบการเงินปี 2564
งบการเงินปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน 2566)
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ TDX ​​
นโยบายการใช้คุกกี้ ​
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ​
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย