Group 16481 คุณสมบัติของ Warrant ที่จะเข้าจดทะเบียน

 • มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออก Warrant นั้น
 • ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน หรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 • ระบุชื่อผู้ถือ
 • ไม่มีข้อจำกัดในการโอน ยกเว้นข้อจำกัดตามกฎหมาย ซึ่งต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท
 • ณ วันที่ยื่นคำขอมีผู้ถือ Warrant ไม่น้อยกว่า 50 ราย (เฉพาะกรณีจดทะเบียนใน SET)

Group 16481  การยื่นคำขอ

 • ยื่นขอจดทะเบียน Warrant ที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน
 • Warrant ที่จะยื่นคำขอได้นั้น หุ้นสามัญจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
  1. อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน
  2. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามเเผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
  3. อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขาย เนื่องจากสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
 • ยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินผ่านระบบ Smart Listing พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ จดทะเบียน

Group 16481 ระยะเวลาในการพิจารณารับหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

Group 16481 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประกาศสั่งรับหลักทรัพย์

Group 16481 เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

กรณีหุ้นสามัญของบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลา Silent Period ผู้ถือหุ้นที่ติด Silent period จะต้องนำ Warrant มาฝากตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกห้ามขายและระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยต้องนำฝากต่อ TSD ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศสั่งรับ Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตัวอย่าง
ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้น 100 หุ้น และต้องนำฝากหุ้นตามเงื่อนไข Silent period 90 หุ้น
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับจัดสรร Warrant 50 หน่วย ต้องนำฝาก Warrant 45 หน่วย โดยมีระยะเวลาการฝาก Warrant เท่ากับระยะเวลานำฝากหุ้นที่ยังเหลืออยู่

Group 16481 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน Warrant

 SETmai
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ30,000 บาท15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
 • Warrant กำหนดมูลค่า
0.025 % ของมูลค่า Warrant0.0125 % ของมูลค่า Warrant
(min-max)(30,000 – 100,000 บาท)(15,000 - 50,000 บาท)
 • Warrant ไม่กำหนดมูลค่า
30,000 บาท15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี  
 • Warrant กำหนดมูลค่า
0.025 % ของมูลค่า Warrant0.0125 % ของมูลค่า Warrant
(min-max)(30,000 – 100,000 บาท)(15,000 - 50,000 บาท)
 • Warrant ไม่กำหนดมูลค่า
30,000 บาท15,000 บาท
หมายเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ค่าธรรมเนียมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • การชำระค่าธรรมเนียมรายปี คิดตามรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  ในกรณีที่ Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เต็มปี  ค่าธรรมเนียมรายปีให้คำนวณตามระยะเวลาที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรอบบัญชีนั้น

Group 16481 อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรูปแบบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ SETLink ก่อน warrant เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการรับ Warrant เข้าจดทะเบียน

img-vector_PPO_th
img-vector_PPO_th_mb

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  

กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวและมีผู้ร้องขอ บริษัทต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิเป็นภาษาอังกฤษและควรเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวผ่านระบบ SETLink ด้วย

ไม่จำเป็น แต่การยื่นขอจดทะเบียน Warrant จะต้องยื่นขอจดทะเบียนทั้งจำนวนในชุดนั้น