การออกตราสารทุน

การเข้าจดทะเบียน

ประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียน

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ 
ทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในอีกหลายมิติ

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึง
แหล่งเงินทุนระยะยาวแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ 

ทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในอีกหลายมิติ

แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
 • สามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนหรือขยายธุรกิจในระยะยาว โดยปราศจากดอกเบี้ยและภาระการชำระคืนเงินต้น
 • สามารถขายหุ้นได้ในวงกว้าง โดยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
 • เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังเข้าจดทะเบียน
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนการเงินของกิจการให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงินและการลงทุนของบริษัท
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพราะการเข้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ทำให้บริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น
โอกาสทางธุรกิจ
 • เพิ่มโอกาสในการหาและเข้าร่วมลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
การบริหารเงินแบบมืออาชีพและการดำรงอยู่ของกิจการในระยะยาว
 • เปลี่ยนจากการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวมาเป็นการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีกรรมการภายนอกเข้ามาช่วยดูแล
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • มีระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ความภาคภูมิใจของบุคลากร
 • ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทำให้บุคลากรของบริษัทเกิดค่านิยมร่วม (shared value) และความภาคภูมิใจ
 • เพิ่มความสามารถในการดึงดูดมืออาชีพเข้าร่วมงาน รักษาพนักงาน และสามารถให้ผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมในกิจการ เช่น โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP) และโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan: ESOP)
จัดสรรผลประโยชน์ภายในครอบครัว
 • ทำให้การจัดสรรผลประโยชน์เป็นไปอย่างมีระบบและโปร่งใส การบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้คณะเดียว และมีการรายงานผลเป็นระบบ ลดความขัดแย้งภายในครอบครัว
 • โครงสร้างธุรกิจและทรัพย์สินชัดเจน ประเมินมูลค่าได้
เสริมสร้างสภาพคล่อง
 • ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้สะดวก
มูลค่าหุ้น
 • ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตามความต้องการของตลาด และใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมได้
ทางเลือกในการลงทุน
 • เพิ่มทางเลือกการลงทุน
ความคุ้มครองในการลงทุน
 • เพิ่มความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองในการลงทุนจากกฎระเบียบในการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เจ้าหนี้
 • ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อมั่น
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบมากขึ้น
ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย
 • เพิ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าตลาด และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทางเลือกการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยทางเลือกการจดทะเบียนที่ครอบคลุมทุกช่วง
การเติบโตของธุรกิจบริษัท จึงสามารถเลือกตลาดที่จะเข้า
จดทะเบียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกิจการ
ของตนเองได้

ประเภทหลักทรัพย์ในการเข้าจดทะเบียน

ประเภทหลักทรัพย์ใน
การเข้าจดทะเบียน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของทรัพย์สินสามารถนำมาใช้จัดโครงสร้างระดมทุน 

กองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (IFF)

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งผู้ลงทุน รายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น ประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย เป็นกิจการที่มีความจำเป็นต่อการสร้าง การเติบโตให้เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (IFT)

เป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อลงทุน ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในวงกว้าง ทั้งกิจการโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศไทย และต่างประเทศ

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน 
ทำให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการจัดกลุ่มให้สามารถสะท้อน
ประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจนและสะท้อนให้เห็น
ถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น

เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน ทำให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างกัน และเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการจัดกลุ่มให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น

บริการสำหรับบริษัทเข้าจดทะเบียน


1

การให้คำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่ RM / ผู้เชี่ยวชาญ 

2

การให้คำปรึกษา (Pre-consult)
จาก SET / SEC

3

การอบรมสัมมนา

เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน


Simplified Regulations
สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการทำความเข้าใจในเบื้องต้น

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Rulebook)
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงหนังสือเวียนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย


ติดต่อเจ้าหน้าที่ Relationship manager
บริการให้คำปรึกษาในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อม
แก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทสามารถติดต่อนัดวันและเวลา

ที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการระดมทุน
จากตลาดทุน พร้อมทั้งแนะนำบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวก
แก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

    ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์

call 1โทร. 0 2009 9888
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Relationship manager
บริการให้คำปรึกษาในการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทสามารถติดต่อนัดวันและเวลา ที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการระดมทุน จากตลาดทุน พร้อมทั้งแนะนำบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวก แก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

    ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์


call 1โทร. 0 2009 9888