cover-page-bg
หุ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ข้อมูลล่าสุด - สถานะตลาด : -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท.)
1,514.56
+6.66 (+0.44%) 1,504.55 1,517.37 1,503.23
8,802,097
34,150.42
927.68
+3.52 (+0.38%) 921.63 929.62 920.22
897,511
23,166.88
2,066.35
+7.80 (+0.38%) 2,053.15 2,071.29 2,050.65
1,401,952
27,319.08
953.01
+5.96 (+0.63%) 944.74 955.04 944.71
399,962
1,443.46
885.03
+8.70 (+0.99%) 874.03 887.79 873.38
518,630
15,074.73
1,145.90
+7.33 (+0.64%) 1,135.24 1,148.26 1,134.37
508,223
6,377.51
970.91
+4.44 (+0.46%) 963.81 973.16 962.91
1,140,754
23,879.44
901.47
+7.50 (+0.84%) 890.65 904.37 890.65
387,127
9,318.58
470.39
+4.44 (+0.95%) 465.88 470.89 465.67
308,922
755.46
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
ภาพรวมภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ก.ย. 2566 15:59:22
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,478,692.23 469,915.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%) 108.48 42.05
P/E (เท่า) 20.83 114.76
P/BV (เท่า) 1.47 2.49
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.11 1.43
กำไรสุทธิต่อหุ้น 72.39 4.06
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566
SET mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด -1.93% -1.74%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด -3.06% -11.52%
YTD (Year to Date) -9.63% -20.24%
หมายเหตุ
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
  • หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
  • ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)