หุ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ข้อมูลล่าสุด - สถานะตลาด : -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ลบ.)
1,602.49
-8.03 (-0.50%)
9,697,516
22,966.47
965.91
-5.54 (-0.57%)
414,209
11,304.58
2,162.87
-12.42 (-0.57%)
689,230
14,880.53
1,040.37
-4.42 (-0.42%)
473,374
1,991.60
952.31
-5.23 (-0.55%)
352,489
7,451.71
1,155.14
-5.10 (-0.44%)
286,903
4,611.69
1,023.57
-5.28 (-0.51%)
634,641
12,565.90
989.52
-4.78 (-0.48%)
183,803
3,988.75
545.30
+0.68 (+0.12%)
552,705
1,268.86
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
ภาพรวมภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 14:19:26
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,752,887.39 533,920.16
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%) 43.23 18.40
P/E (เท่า) 19.29 67.25
P/BV (เท่า) 1.59 2.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.91 1.25
กำไรสุทธิต่อหุ้น 83.49 8.10
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
SET mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด -3.05% -6.92%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด +1.14% -16.62%
YTD (Year to Date) -3.48% -6.77%
หมายเหตุ
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
  • หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
  • ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)