cover-page-bg
หุ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ข้อมูลล่าสุด - สถานะตลาด : -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท.)
1,300.82
-0.72 (-0.06%) 1,299.64 1,300.89 1,298.67
481,049
1,820.07
815.69
-0.20 (-0.02%) 814.69 815.71 813.63
89,493
1,270.38
802.84
-0.26 (-0.03%) 802.44 803.02 800.78
89,493
1,270.38
1,780.61
-0.43 (-0.02%) 1,778.49 1,780.66 1,776.46
127,259
1,497.82
1,755.37
-0.60 (-0.03%) 1,754.42 1,755.64 1,751.24
127,259
1,497.82
768.46
-0.12 (-0.02%) 767.64 768.50 767.61
15,479
48.57
768.52
+0.12 (+0.02%) 768.37 769.56 768.30
44,380
962.40
1,073.45
-2.18 (-0.20%) 1,072.90 1,074.46 1,071.08
35,300
472.53
830.60
-0.51 (-0.06%) 829.89 830.95 828.70
90,014
1,122.90
787.44
+0.49 (+0.06%) 787.59 788.40 786.39
21,033
346.28
327.05
-0.87 (-0.27%) 326.89 327.33 326.89
30,155
45.60
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
ภาพรวมภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2567 10:01:06
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,115,859.40 339,368.09
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%) 88.89 30.40
P/E (เท่า) 17.04 37.86
P/BV (เท่า) 1.22 1.65
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.52 2.22
กำไรสุทธิต่อหุ้น 76.38 8.66
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567
SET mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด -4.12% -15.93%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด -4.05% -19.06%
YTD (Year to Date) -8.07% -20.33%
หมายเหตุ
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
  • หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
  • ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)