หุ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ข้อมูลล่าสุด - สถานะตลาด : -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ลบ.)
1,598.74
+5.09 (+0.32%)
3,129,769
8,886.19
965.07
+3.78 (+0.39%)
174,549
5,472.38
2,160.05
+7.89 (+0.37%)
300,466
6,600.97
1,035.21
+4.16 (+0.40%)
136,225
414.60
955.00
-0.71 (-0.07%)
153,326
3,153.13
1,149.41
+0.85 (+0.07%)
77,327
2,057.00
1,022.22
+3.04 (+0.30%)
292,955
6,006.02
992.37
+0.66 (+0.07%)
47,093
1,133.28
536.62
+1.68 (+0.31%)
247,528
527.17
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx (DRx เริ่มซื้อขายวันแรก 29 ก.ย. 2565)
ภาพรวมภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 มี.ค. 2566 10:25:02
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,542,347.34 524,680.46
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%) 40.57 17.56
P/E (เท่า) 19.08 66.04
P/BV (เท่า) 1.58 2.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.94 1.28
กำไรสุทธิต่อหุ้น 83.52 8.10
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
SET mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด -1.48% -4.71%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด -2.33% -21.24%
YTD (Year to Date) -4.50% -8.43%
หมายเหตุ
  • หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
  • ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณค่า P/E (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)