cover-page-bg
หุ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ข้อมูลล่าสุด - สถานะตลาด : -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท.)
1,332.08
-28.94 (-2.13%) 1,339.95 1,343.32 1,330.24
17,861,141
57,603.79
816.80
-18.09 (-2.17%) 820.35 824.43 815.35
1,761,237
40,114.12
815.52
-16.67 (-2.00%) 819.31 823.01 814.24
1,761,237
40,114.12
1,806.88
-40.60 (-2.20%) 1,815.71 1,823.86 1,804.15
2,495,183
46,549.47
1,804.59
-37.69 (-2.05%) 1,813.83 1,821.37 1,802.27
2,495,183
46,549.47
844.64
-23.75 (-2.73%) 856.53 858.00 844.64
1,183,633
3,555.48
798.64
-16.04 (-1.97%) 802.14 806.31 797.60
771,572
23,440.27
1,052.25
-13.41 (-1.26%) 1,057.13 1,061.15 1,052.13
988,787
14,054.18
866.31
-17.61 (-1.99%) 871.28 874.42 865.61
2,287,001
42,040.55
791.89
-16.66 (-2.06%) 794.67 799.64 790.09
552,765
11,420.76
382.54
-9.01 (-2.30%) 383.77 387.09 381.37
762,053
1,077.58
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
ภาพรวมภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,467,826.04 385,664.35
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%) 55.71 18.01
P/E (เท่า) 17.48 98.35
P/BV (เท่า) 1.29 1.97
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.49 1.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น 76.21 3.89
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567
SET mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด -3.65% -7.26%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด -6.39% -8.03%
YTD (Year to Date) -5.92% -7.06%
หมายเหตุ
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
  • หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
  • ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)