ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การกำกับดูแลความยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

sustainability-governance-img-01
การกำกับดูแลกิจการ
ด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

flow-sustain-board

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ Code of Conduct ให้เป็นข้อบังคับการปฏิบัติงานสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการสื่อสารให้รับทราบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงาน และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ ผ่านอีเมล Intranet และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขาย หลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน

100%

สัดส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการอบรม เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกำกับดูแลตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่คุณค่าตลาดทุนที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรการกำกับดูแลบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก และการกำกับดูแลกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการกำหนดเครื่องหมายเพื่อแจ้งเตือนผู้ลงทุนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งพิจารณามาตรการอื่นเพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
sustainability-governance-img-02