Group 16553
Group 16157

เกณฑ์รับฝากหลักทรัพย์

เกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กำหนดขึ้นสำหรับบังคับใช้กับศูนย์รับฝากและสมาชิกผู้ฝาก เพื่อทำให้กลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน  เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานสากล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในตลาดทุนไทย
เกณฑ์
บริการของศูนย์รับฝาก
กำหนดรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของศูนย์รับฝาก

เกณฑ์
การรับสมัครสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิก
ศูนย์รับฝากกำหนดเงื่อนไขของบุคคลที่ศูนย์รับฝากอาจอนุญาตให้เป็นผู้ฝากได้ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเมื่อได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก

เกณฑ์
การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
กำหนดประเภทของบัญชีฝากหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่รับฝากเงื่อนไขและวิธีการในการทำธุรกรรม                     การฝาก ถอน โอน รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกรับฝากหลักทรัพย์

เกณฑ์
การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
กำหนดหลักการสำคัญของการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้  รวมถึงวิธีการใช้                                            และเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ข้อกำหนดการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
กำหนดขึ้นสำหรับบังคับใช้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทที่มอบหมายงานนายทะเบียน และผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้กลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
เกณฑ์
บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท
กำหนดรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

เกณฑ์
การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัทที่มอบหมายงานนายทะเบียน
กำหนดรายละเอียดการทำข้อตกลงมอบหมาย และขอบเขตการให้บริการแก่บริษัท เช่น จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงจัดให้มีระบบ ควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นต้น

เกณฑ์
การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์
กำหนดขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ เช่น การลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์ การจดแจ้งจำนำและเพิกถอน การจดแจ้งจำนำ การจดแจ้งอายัดและเพิกถอนการจดแจ้งอายัด การขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่ รวมถึงการตรวจและการขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ชั้น 1  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ