ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

พัฒนาสังคม

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยศักยภาพของตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีหลากหลาย เมื่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาระดมทุนมากขึ้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุน และทำให้ตลาดทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ต่อระบบเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงานสูงขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
Group 16683
image 785
Happy Money, Happy Retirement 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเตรียม รองรับสังคมวัยเกษียณผ่าน โครงการ Happy Money, Happy Retirement โดยร่วมมือกับพันธมิตรเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือสำหรับวางแผนการเงิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและนำไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานในและนอกระบบทั่วประเทศ
สร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่การปฏิบัติกว่า
2.5 ล้านคน


INVESTORY: พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนดิจิทัล

พิพิธภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อการเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน (universal design) นำเสนอสาระความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การพัฒนา ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยในรูปแบบ discovery museum เน้นให้ผู้เข้าชมสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการทดลองปฏิบัติผ่านนิทรรศการ Interactive เช่น เกม โปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) อีกทั้งมีบริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY รูปแบบ Virtual Tour ที่ช่วยให้ ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เสมือนมาที่พิพิธภัณฑ์

ห้องสมุดมารวย

คลังความรู้ด้านการเงินการลงทุนของตลาดทุนไทยที่ให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) เช่น ระบบบริการยืม คืนทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf และ Digital content ในรูปแบบ e-Resource เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น audio books, e-Newspapers และ e-book ที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้าน ตลาดทุนและธุรกิจอีกทั้งมีแอปพลิเคชัน Maruey eLibrary เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงห้องสมุด 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับทุกคน 
ห้องสมุดมารวยเป็นคลังความรู้ด้านการเงินการลงทุน และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน INVESTORY
Group
ผู้เข้าใช้บริการทุกช่องทางต่อปีมากกว่า
1 ล้านคน


Untitled-2 1
Group 16359
การเชื่อมโยงตลาดทุนและสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม SET Social Impact ด้วยแนวคิด
“Social Impact Multiplier” 

โดยนำเอาศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนและเชื่อมการทำงาน ขยายเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน และภาคสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด หนึ่งในการทำงานของ SET Social Impact คือการแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Ability Building) และสร้างโอกาสความร่วมมือในการแก้ไขสังคม (Co-creation)
หนึ่งในการทำงานของ SET Social Impact คือการแลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Ability Building) ด้วยการฝึกทักษะในการทำธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบคอร์ส online  และ onsite ผ่าน workshop และ Coaching ติวเข้มตัวต่อตัว   
info_set
Group 16134
สร้างประโยชน์ต่อสังคมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2559-2563
116   ล้านบาท


leader
สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมมาแล้วมากกว่า
100   องค์กร


Group 15899
แหล่งบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพผ่านหลักสูตร SE101 เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมผ่านรูปแบบ e-Learning และร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากิจการเพื่อสังคมให้แก่นิสิตนักศึกษารวมไปถึงผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ SE102 เพื่อติวเข้มผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้นำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
SET Social Impact Gym

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ดำเนินโครงการ SET Social Impact Gym ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการประกอบธุรกิจจาก Coach ผู้บริหาร Top Executive เพื่อให้กิจการเพื่อสังคมสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
Group 16360
Group 16360
SET Social Impact Gym

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ดำเนินโครงการ SET Social Impact Gym ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการประกอบธุรกิจจาก Coach ผู้บริหาร Top Executive เพื่อให้กิจการเพื่อสังคมสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
รากฐานที่ดี จะนำไปสู่ปลายทางที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานของประเทศ
รากฐานที่ดี จะนำไปสู่ปลายทางที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานของประเทศ
set-csr
set-csr
image 1886 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจที่มีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเข้มแข็งจากฐานราก
Group 159101
Group 15910
image 1879 ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข เพื่อรวบรวมหุ้นหรือเงินปันผลนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสายใจไทยฯ หรือมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป หรือเงินปันผลจากหลักทรัพย์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและส่งเอกสารการถือครองหุ้นที่จำนวนน้อยกว่า 100 หุ้นด้วย