ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีหลากหลาย เมื่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้าระดมทุนมากขึ้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุน และทำให้ตลาดทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ต่อระบบเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงานสูงขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม
Group 16683
image 785
Happy Money สุขเงิน สร้างได้
ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว
finquizz-img
finquizz-logo
ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านการเงินในรูปแบบออนไลน์ (Financial Literacy Assessment) สำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้และบริการเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับตนเอง​

ความสําเร็จในการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับคนไทย

icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน
พี่เลี้ยงการเงิน
10,543 คน
icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน


icn_worker
ประชากรวัยทํางานที่ได้รับความรู้
3,065,519  คน
icn_worker


icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร
ความร่วมมือกับพันธมิตร
633  แห่ง
icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร


ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565

INVESTORY: พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนดิจิทัล

พิพิธภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อการเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน (universal design) นำเสนอสาระความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การพัฒนา ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยในรูปแบบ discovery museum เน้นให้ผู้เข้าชมสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการทดลองปฏิบัติผ่านนิทรรศการ Interactive เช่น เกม โปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) อีกทั้งมีบริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY รูปแบบ Virtual Tour ที่ช่วยให้ ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เสมือนมาที่พิพิธภัณฑ์

ห้องสมุดมารวย

คลังความรู้ด้านการเงินการลงทุนของตลาดทุนไทยที่ให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) เช่น ระบบบริการยืม คืนทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf และ Digital content ในรูปแบบ e-Resource เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น audio books, e-Newspapers และ e-book ที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้าน ตลาดทุนและธุรกิจอีกทั้งมีแอปพลิเคชัน Maruey eLibrary เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงห้องสมุด 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันที่สร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจจตลาดทุน มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับทุกคน 
ห้องสมุดมารวยเป็นคลังความรู้ด้านการเงินการลงทุน และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน INVESTORY
Group
ผู้เข้าใช้บริการทุกช่องทางต่อปีมากกว่า
1 ล้านคน


Untitled-2 1
Group 16359
การเชื่อมโยงตลาดทุนและสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม SET Social Impact ด้วยแนวคิด
“Social Impact Multiplier” 

โดยนำเอาศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนและเชื่อมการทำงาน ขยายเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน และภาคสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด หนึ่งในการทำงานของ SET Social Impact คือการแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Ability Building) และสร้างโอกาสความร่วมมือในการแก้ไขสังคม (Co-creation)
หนึ่งในการทำงานของ SET Social Impact คือการแลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Ability Building) ด้วยการฝึกทักษะในการทำธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบคอร์ส online  และ onsite ผ่าน workshop และ Coaching ติวเข้มตัวต่อตัว   
info_set
Group 16134
สร้างประโยชน์ต่อสังคมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2559-2563
116   ล้านบาท


leader
สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมมาแล้วมากกว่า
100   องค์กร


social-development-img-09
แหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ตั้งแต่ระดับภาคการศึกษาโดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (GE Thai Network) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ออกแบบวิชา “ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสถาบันการศึกษา สามารถนำโครงร่างคู่มือการสอน เนื้อหาวิชา ไปปรับใช้ เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ บนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น Transformative leaning ให้คนรุ่นใหม่ เริ่มต้น ก้าวแรกของการศึกษา ให้เป็นก้าวหลักของการสร้างอนาคต
SET Social Impact Gym

หนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ดำเนินโครงการ SET Social Impact Gym ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โดยการถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ การประกอบธุรกิจผ่านการโค้ชเข้มข้นตัวต่อตัว จากผู้บริหาร Top Executive เพื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
social-development-img-10
social-development-img-10
SET Social Impact Gym

หนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ดำเนินโครงการ SET Social Impact Gym ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โดยการถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ การประกอบธุรกิจผ่านการโค้ชเข้มข้นตัวต่อตัว จากผู้บริหาร Top Executive เพื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
รากฐานที่ดี จะนำไปสู่ปลายทางที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานของประเทศ
รากฐานที่ดี จะนำไปสู่ปลายทางที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานของประเทศ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
มุ่งเน้นการเสริมพลังชุมชนตามความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว
มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
set-csr set-csr
set-csr-mb-01

set-csr-mb-02 ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
set-csr-mb-02 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการวงประสานเสียงปล่อยแก่ set-csr-mb-02

set-csr-mb-05 พัฒนาคุณภาพชีวิต
มุ่งเน้นการเสริมพลังชุมชนตามความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว
set-csr-mb-02 โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
(Relearning Space @ Library)
บรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส (COVID-19) set-csr-mb-02
set-csr-mb-02 โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ - พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก

set-csr-mb-05 พัฒนาศักยภาพเยาวชน
มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อ สุขภาวะเด็ก Executive Functions (EF) set-csr-mb-02
set-csr-mb-02 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการกีฬาเทเบิลเทนนิส
โครงการสานฝันการศึกษาเพื่อน้องร่วมกับ กสศ. set-csr-mb-02
set-csr-mb-02 โครงการ "เด็กภูมิดี" ฝึกสอนดนตรีให้นักเรียนด้อยโอกาส
set-csr
image 1886 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจที่มีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเข้มแข็งจากฐานราก
Group 159101
Group 15910
image 1879 ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข เพื่อรวบรวมหุ้นหรือเงินปันผลนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสายใจไทยฯ หรือมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป หรือเงินปันผลจากหลักทรัพย์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและส่งเอกสารการถือครองหุ้นที่จำนวนน้อยกว่า 100 หุ้นด้วย