เพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จึงออกหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตือนผู้ลงทุนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ การพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานของผู้สอบบัญชีจะเริ่มพิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
Group 16481 เหตุที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย C 
เหตุ
รายละเอียด
การขึ้นเครื่องหมาย Cการปลดเครื่องหมาย C
ฐานะการเงิน
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว(1) โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีการปรับปรุงรายการ
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว(1) โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีการปรับปรุงรายการ
 
 • บริษัทที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ถูกหน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่งที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปให้แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน โดยให้ระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • แสดงได้ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับที่ดูแลนั้นๆ มีคำสั่ง
 
 • บริษัท หรือเจ้าหนี้ หรือหน่วยงานกำกับดูแลยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท และศาลรับคำร้องไว้แล้ว
 • ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือมีการถอนคำร้อง
 
 • บริษัทถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลรับคำฟ้องไว้แล้ว
 •  ศาลยกคำฟ้องล้มละลายหรือเจ้าหนี้ถอนคำฟ้อง ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
งบการเงิน
 • รายงานของผู้สอบบัญชีมีลักษณะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท
 • นำส่งงบการเงินที่ไม่มีลักษณะดังกล่าว
 
 • สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน หรือมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
 • นำส่งงบการเงินที่แก้ไข หรือนำส่งผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง
ลักษณะธุรกิจ
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
 • ดำเนินการแก้ไขการเป็น Cash Company แล้วภายในเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ
(1) ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วภายหลังปรับปรุงด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจตามแนวทางการคำนวณที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วที่ได้จากการคำนวณดังกล่าวต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแนวทางการคำนวณ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 คำนวณอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วที่หักด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น*


ทุนชำระแล้ว – ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
 กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 1  ≥ 50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ C
กรณี < 50% :
คำนวณตามขั้นที่ 2
 
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 1  ≥ 50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ C
กรณี < 50% :
คำนวณตามขั้นที่ 2

* กรณีของงบการเงินรวมจะพิจรณาส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ขั้นที่ 2 เฉพาะที่ผลการคำนวณขั้นที่ 1 < 50% 
 ให้นำส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ส่วนต่ำที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control) เป็นต้น มาหักออกจากทุนชำระแล้วตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
ให้นำส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ส่วนต่ำที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control) เป็นต้น มาหักออกจากทุนชำระแล้วตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
ส่วนของผู้ถือหุ้น*


ทุนชำระแล้ว – ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น – ส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
 ทั้งนี้ ให้สามารถหักส่วนต่ำต่างๆ ได้ไม่เกิน ทุนชำระแล้วที่มีอยู่
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  ≥  50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ C
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  < 50% : เข้าข่ายมาตรการ C
 
ทั้งนี้ ให้สามารถหักส่วนต่ำต่างๆ ได้ไม่เกิน ทุนชำระแล้วที่มีอยู่
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  ≥  50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ C
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  < 50% : เข้าข่ายมาตรการ C

* กรณีของงบการเงินรวมจะพิจรณาส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
Group 16481 การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
บริษัทจดทะเบียนต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” โดยจัดทำแนวทางแก้ไข และรายงานความคืบหน้าการแก้ไข เพื่อให้พ้นเหตุต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้รายงานแนวทางและความคืบหน้าดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อปรากฏข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเข้าเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศการขึ้นเครื่องหมาย “C” ในวันทำการถัดไปก่อนการซื้อขายในรอบเช้า โดยให้มีผลที่ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance ในวันทำการถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

เมื่อบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป หรือหลักทรัพย์ของบริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย “C” โดยประกาศข่าวล่วงหน้า 1 วันทำการ
flow_c
flow_c_mb
 1. บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย C
 2. บริษัทต้องแจ้งวันที่และสถานที่จัดประชุมผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
 3. บริษัทเปิดเผยผลการให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่จัดประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9:00 น. ของวันทำการถัดไป
 4. บริษัทต้องจัด Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุทุกไตรมาสจนกว่าบริษัทจะสามารถพ้นเหตุได้ ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขเหตุและรายงานความคืบหน้าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
flow_c1 flow_c1_mb
เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงแนวทางแก้ไข รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถซักถามข้อมูลจากผู้บริหารได้
มีข้อแตกต่างดังนี้

 ข้อแตกต่างPublic Presentationการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 การกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม bullet_check-whitebullet_check-white1  
 ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/นักลงทุนทั่วไปผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตาม Record date 
 การแจ้งข้อมูลการจัดประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล bullet_check-white1bullet_check-white1  
 การส่งหนังสือเชิญประชุมbullet_check-white  bullet_check-white1 
 การนับองค์ประชุม bullet_check-white bullet_check-white1 
 การแจ้งมติที่ประชุมสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบสำคัญมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทควรอธิบายถึงที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไขที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ 
บริษัทต้องจัด Public Presentation ในลักษณะการประชุมที่มีการโต้ตอบได้ (Two way communication) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามผู้บริหาร และผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามได้ในที่ประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มเติมโดยถ่ายทอดสด (Live) ควบคู่กันไปได้
มีข้อแตกต่างดังนี้

 ข้อแตกต่างเครื่องหมาย Cมาตรการกำกับการซื้อขาย 
 วัตถุประสงค์

เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงทั้งด้านฐานะการเงิน หรือ งบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจ

เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดปกติ โดยมีทั้งมาตรการรายวัน (Trading Alert List) และมาตรการรายสัปดาห์ (Turnover List) 
 ระดับระดับเดียว คือ Cash Balance3 ระดับ ได้แก่
ระดับ*Cash Balanceห้ามคำนวณวงเงินห้าม Net Settlement
1bullet_check-white1  
2bullet_check-white1 bullet_check-white1  
3bullet_check-white1bullet_check-white1bullet_check-white1
 
 ระยะเวลาจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุให้หมดไป หรือ ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

มีระยะเวลาขั้นต่ำ 3 สัปดาห์

 
 การขึ้นเครื่องหมาย

ขึ้นเครื่องหมาย C

ไม่ขึ้นเครื่องหมาย

 

* 1.Cash Balance: ผู้ซื้อหลักทรัพย์ต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ 
   2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย: ห้ามใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
       (ในทุกประเภทบัญชี)
   3. ห้าม Net Settlement: ห้ามหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน โดยค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ (Warrant) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นสินทรัพย์ อ้างอิง (DW) ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
 • บริษัทที่มีวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม: จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เป็นต้นไป    
 • บริษัทที่มีวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม: จะเริ่มพิจารณางบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  ตัวอย่าง บริษัท A และ B มีวันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับวันที่ 28 ก.พ. และวันที่ 31 มี.ค. 

flow_c_companyA flow_c_companyA
flow_c_companyB flow_c_companyB
เมื่อบริษัทนำส่งงบการเงินที่แสดงได้ว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่า > 50% ของทุนชำระแล้ว(1)
ตัวอย่าง
2 ส.ค.คณะกรรมการบริษัท A มีมติให้เพิ่มทุน
15 ส.ค.ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ A เนื่องจากงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 มีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว(1) 
20 ก.ย.ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน 
4-8 ต.ค.เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
15 ต.ค.บริษัท A จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว(1)     หลังจากขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น
14 พ.ย.บริษัท A เผยแพร่งบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รวมเงินเพิ่มทุน ทำให้ยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว(1)
28 ก.พ.บริษัท A เผยแพร่งบการเงินประจำปี ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น > 50% ของทุนชำระแล้ว(1) 
1 มี.ค.ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปลดเครื่องหมาย C โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.


flow_cash balance Frame 17284
จะเริ่มพิจารณางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับเหตุส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย C เพิ่มเติมเฉพาะใน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการสอบทาน หรือตรวจสอบโดยบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท โดยจะดำเนินการดังนี้

Group 17265 Frame 17292

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากเป็นกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินก่อนวันที่ข้อกำหนดมีผลบังคับใช้

เพื่อเตือนนักลงทุน โดยขึ้นเครื่องหมาย C ในวันทำการถัดจากวันประกาศจนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข หรือ Special Audit แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน และบริษัทไม่นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต.แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP พร้อมทั้งปลดเครื่องหมาย C ดังนี้

Group 17268 "Frame
ตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว หรือ กรณีสำนักงาน ก.ล.ต.สั่งพักการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็นการทั่วไปให้ไม่ให้บริษัทที่เป็น สถาบันการเงินขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว
บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดคำสั่งดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งระบุความมีนัยสำคัญโดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนสินทรัพย์ หรือรายได้จากการดำเนินงานหรือกำไรจากการดำเนินงานงบการเงิน งวดล่าสุด > 50% ของยอดรวมแต่ละรายการของบริษัท ตามลำดับ
ตัวอย่าง

2 ก.ค.
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็นการทั่วไปให้บริษัท A ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วน
3 ก.ค.บริษัท A แจ้งข่าวคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย และชี้แจงว่ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็น 55% ของรายได้จากการดำเนินงาน
4 ก.ค.ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.    
5 ก.ค.ขึ้นเครื่องหมาย C


Group 17271 Frame 17294
เมื่อบริษัทแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าศาลรับคำร้องหรือคำฟ้องนั้นแล้ว
ตัวอย่าง

2 ก.ค.
เจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลาย บริษัท A และศาลรับคำฟ้อง
3 ก.ค.บริษัท A ได้รับสำเนาคำฟ้องจากศาล และแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 ก.ค.ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.
5 ก.ค.ขึ้นเครื่องหมาย C


Group 17553 "Frame
ปัจจุบันเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งผ่านการสอบทาน จากผู้สอบบัญชีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้บริษัทเป็น Cash Company และขึ้นเครื่องหมาย NP

สำหรับการดำเนินการกรณีเครื่องหมาย C ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย C พร้อมกับการประกาศเป็น Cash Company โดยเครื่องหมาย C จะขึ้นใน วันทำการถัดจากวันประกาศจนครบ 6 เดือนหรือจนกว่าบริษัทจะแก้ไขการเป็น Cash Company ได้ หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขการเป็น Cash Company ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP และปลดเครื่องหมาย C 


Group 17555 Frame 17296