การเปิดเผยข้อมูล

เครื่องหมาย CB CS CC และ CF

เพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จึงออกหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
โดยเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุน ประกอบด้วย “CB” (Business), “CS” (Financial Statements), “CC” (Non-compliance) และ “CF” (Free Float) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567/1 ทั้งนี้ การพิจารณาฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานให้เริ่มนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังนี้
Group 16481 เงื่อนไขการขึ้นเครื่องหมาย
  1.1 เหตุฐานะการเงิน 
เครื่องหมาย
รายละเอียด
การขึ้นเครื่องหมาย การปลดเครื่องหมาย
CB
(Business)
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว /2 ในงบฉบับล่าสุด
 • ขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง 3 ปี จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบปีล่าสุด < 100% ของทุนชำระแล้ว /2
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 50% ของทุนชำระแล้ว/2 ในงบฉบับล่าสุด
 • มีกำไรสุทธิ หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่า ≥ 100% ของทุนชำระแล้ว ในงบปีล่าสุด
 
 • หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย มีคำสั่งที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป ให้แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงานโดยให้ระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • แสดงได้ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล
 
 • บริษัท หรือเจ้าหนี้ หรือหน่วยงานกำกับดูแลยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลรับคำร้องไว้แล้ว
 • บริษัทถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลรับคำร้องไว้แล้ว
 • ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือศาลยกคำฟ้องล้มละลาย หรือเจ้าหนี้ถอนคำฟ้องล้มละลาย
 
 • มีรายได้จากการดำเนินงานในงบปีล่าสุด < 100 ล้านบาท (SET) และ 50 ล้านบาท (mai)
 • มีรายได้จากการดำเนินงานในงวดสะสมหรือในปีล่าสุด ≥ 100 ล้านบาท (SET) และ 50 ล้านบาท (mai)
 
 • บริษัทหรือบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน หรือผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ /2 โดยกรณีของบริษัทย่อยจะพิจารณาเหตุผิดนัดชำระหนี้ที่มีมูลค่า ≥ 5% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
 • แสดงได้ว่าได้แก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินแล้ว หรือ ThaiBMA/3 ยกเลิกการขึ้นเครื่องหมายที่ตราสารหนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  1.2 เหตุงบการเงิน
เครื่องหมาย
รายละเอียด
การขึ้นเครื่องหมาย การปลดเครื่องหมาย
CS
(Financial Statements)
 • รายงานของผู้สอบบัญชีฉบับล่าสุดมีลักษณะไม่แสดงความเห็น
 • นำส่งงบการเงินที่ไม่มีลักษณะไม่แสดงความเห็น
 
 • สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน หรือมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
 • ส่งงบการเงินที่แก้ไข หรือส่งผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง
  1.3 เหตุไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
เครื่องหมาย
รายละเอียด
การขึ้นเครื่องหมาย การปลดเครื่องหมาย
CC
(Non-Compliance)
 • บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด (Cash Company)
 • ได้แก้ไขการเป็น Cash Company แล้วเสร็จก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน /4
 
 • บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน > 3 เดือน (กรรมการตรวจสอบ < 3 ราย)
 • มีคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
CF
(Free Float)
 • บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (< 150 ราย หรือ < 15%ของทุนชำระแล้ว)
 • มีกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ
/1กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) อยู่ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2567 และบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจให้หมดไปได้ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ (CB, CS, CC และ CF) จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจให้หมดไป
/2ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วภายหลังปรับปรุงด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจตามแนวทางการคำนวณที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วที่ได้จากการคำนวณดังกล่าวต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแนวทางการคำนวณ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 คำนวณอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วที่หักด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น*


ทุนชำระแล้ว – ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
 กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 1  ≥ 50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ CB
กรณี < 50% :
คำนวณตามขั้นที่ 2
 
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 1  ≥ 50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ CB
กรณี < 50% :
คำนวณตามขั้นที่ 2

* กรณีของงบการเงินรวมจะพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ขั้นที่ 2 เฉพาะที่ผลการคำนวณขั้นที่ 1 < 50% 
 ให้นำส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ส่วนต่ำที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control) เป็นต้น มาหักออกจากทุนชำระแล้วตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
ให้นำส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ส่วนต่ำที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control) เป็นต้น มาหักออกจากทุนชำระแล้วตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
ส่วนของผู้ถือหุ้น*


ทุนชำระแล้ว – ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น – ส่วนต่ำที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
 ทั้งนี้ ให้สามารถหักส่วนต่ำต่างๆ ได้ไม่เกิน ทุนชำระแล้วที่มีอยู่
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  ≥  50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ CB
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  < 50% : เข้าข่ายมาตรการ CB
 
ทั้งนี้ ให้สามารถหักส่วนต่ำต่างๆ ได้ไม่เกิน ทุนชำระแล้วที่มีอยู่
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  ≥  50% : ไม่เข้าข่ายมาตรการ CB
กรณีผลการคำนวณขั้นที่ 2  < 50% : เข้าข่ายมาตรการ CB

หมายเหตุ
/3การผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ จะอ้างอิงตามการขึ้นเครื่องหมายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เช่น เครื่องหมาย DP (Default Payment), DNP (Default not related to payment), FP (Failed to Pay), RPG (Failed to Pay with Guarantee) เป็นต้น
/4 โปรดศึกษาเกี่ยวกับการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณี Cash Company
Group 16481 การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB, CS, CC และ CF 
บริษัทจดทะเบียนต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB, CS, CC และ CF  โดยจัดทำแนวทางแก้ไข และรายงานความคืบหน้าการแก้ไข เพื่อให้พ้นเหตุต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้รายงานแนวทางและความคืบหน้าดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อปรากฏข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเข้าเหตุการขึ้นเครื่องหมาย CB, CS, CC และ CF ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว ในวันทำการถัดไปก่อนการซื้อขายในรอบเช้า โดยให้มีผลที่ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance ในวันทำการถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

เมื่อบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป หรือหลักทรัพย์ของบริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย CB, CS, CC และ CF  โดยประกาศข่าวล่วงหน้า 1 วันทำการ
CB_CS_CC_CF_sign_posting_flow
CB_CS_CC_CF_sign_posting_flow_mb
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ถาม-ตอบ 
Q&A เกณฑ์เครื่องหมาย CB CS CC และ CF     tagname1