ภาพรวมองค์กร

โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร

Group 9 70-1

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

administrative-structure
โครงสร้างการบริหาร
กรุณาคลิกรูปเพื่อดูรายละเอียด

รองผู้จัดการ


pic_คุณแมนพงศ์

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

pic_ดร_รินใจ

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานการตลาด และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

pic_นางสาวภัทรวสี

นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานบริหารการปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานชำระราคา
และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

pic_นายถิรพันธุ์

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

pic_นางสาวปวีณา

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำกับตลาด

pic_ดร_ศรพล

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และโครงการกลยุทธ์
หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน
และหัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

pic_คุณรองรักษ์

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกฎหมายและ
บริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและวินัย
และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร

pic_คุณอภิศักดิ์

นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้จัดการ


pic_คุณอำนวย

นายอำนวย จิรมหาโภคา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1

pic_นางสาวรุ่งทิพย์

นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 2

pic_คุณประพันธ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

pic_นายตรีวิทย์

นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ และ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ - IT Solutions
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด และ
กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

pic_นายจักรพันธ์

นายจักรพันธ์ ติระศิริชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

pic_นางสาวปิยาภรณ์

นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิทัลและ
ช่องทางการลงทุน และหัวหน้ากลุ่ม
งานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน

pic_นางสาวยุภาวรรณ

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานดูแลหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์
หัวหน้ากลุ่มงานชำระราคา
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

pic_นางสาวเพทาย

นางสาวเพทาย เพชรรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจตลาดทุน
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

pic_คุณพุฒิพงศ์

นายพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

pic_คุณพัฒนา

นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

pic_นายณัฐ

นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

pic_นางดวงรัตน์

นางดวงรัตน์ สมุทวณิช
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานกำกับ
บริษัทจดทะเบียนและตราสารอื่น

pic_นางรศยุพา

นางรศยุพา มิคะเสน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย

pic_นางพรรณวดี

นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

pic_นางรัตน์วลี

นางรัตน์วลี อนันตานานนท์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

pic_นายกิตติ

นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานโครงการกลยุทธ์

pic_นายฉัตรชัย

นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายวิจัย

pic_นายกีรติ

นายกีรติ โกสีย์เจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
และหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

pic_นางสาวจิตติยา

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กร
และหัวหน้ากลุ่มงาน Secondment Pool

pic_นายไพรัช

นายไพรัช ธนาชัยแสง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

pic_นางสาววิจิตรา

นางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงิน