กฎเกณฑ์และการกำกับ

ภาพรวม

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง

ตลท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมีกระบวนการในการพิจารณารับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความชัดเจน โปร่งใส คำนึงถึงคุณภาพของหลักทรัพย์ที่รับจดทะเบียน มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ทั่วถึง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ตลอดจนการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

การบังคับใช้
เมื่อเกิดการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว เพื่อดำเนินการ
ตามกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย โดยมีคณะอนุกรรมการวินัยเป็นผู้วินิจฉัย


ในกรณีที่มีการพิจารณาและออกคำสั่งลงโทษแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและคำสั่งลงโทษ
ดังกล่าว หรือต้องการแสดงเอกสารหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกลงโทษ ผู้ถูกกล่าวหา
สามารถโต้แย้งคำสั่งลงโทษนั้นได้ โดยการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาสั่งการต่อไป

ดูเพิ่มเติม Vector

กระบวนการพิจารณา
หน่วยงานภายในของตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณา


คณะอนุกรรมการวินัย

คณะกรรมการอุทธรณ์

การดำเนินการทางวินัย

การบังคับใช้
เมื่อเกิดการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย โดยมีคณะอนุกรรมการวินัยเป็นผู้วินิจฉัย


ในกรณีที่มีการพิจารณาและออกคำสั่งลงโทษแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและคำสั่งลงโทษ ดังกล่าว หรือต้องการแสดงเอกสารหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกลงโทษ ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้งคำสั่งลงโทษนั้นได้ โดยการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาสั่งการต่อไป

ดูเพิ่มเติม Vector

กระบวนการพิจารณา
หน่วยงานภายในของตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณา


คณะอนุกรรมการวินัย

คณะกรรมการอุทธรณ์

การดำเนินการทางวินัย

การรับฟังความคิดเห็น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาทบทวน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป

ดูเพิ่มเติม  next