เกี่ยวกับ ตลท.

ร่วมงานกับเรา

Group 16525
“โอกาส กับงานที่หลากหลาย
มีให้ทุกคน
มาร่วมงานกับเรา”

SET DNA
วิถีของชาว SET
ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงาน


Leadership
เป็นผู้นำ

Proactive
เชิงรุก

Proficient
เชี่ยวชาญ

Partnership
สานสัมพันธ์

Sustainable
อย่างยั่งยืน

งานที่หลากหลาย ท้าทายทุกความสามารถ

Core Exchange Business

งานหลักสำคัญในการดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และตลาดทุนไทย

New Business

งานที่ท้าทาย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
(ปัจจุบันยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับ)

Digital Technology

งานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และการสร้าง นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

Business Enable

งานสนับสนุนธุรกิจเป็นกำลังสำคัญ ที่มีทั้งด้าน Support และด้าน Service

Core Exchange Business

งานหลักสำคัญในการดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และตลาดทุนไทย

New Business

งานที่ท้าทาย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
(ปัจจุบันยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับ)

Digital Technology

งานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และการสร้าง นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

Business Enable

งานสนับสนุนธุรกิจเป็นกำลังสำคัญ ที่มีทั้งด้าน Support และด้าน Service

Internship Academy
ฝึกงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

Life @SET
ชีวิตการทำงานที่แตกต่างอย่างลงตัว

SET DNA
ดีเอ็นเอของพนักงาน SET