logo_Settrade
Objects_Settrade
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
Settrade.com Company Limited
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
Settrade.com Company Limited
 
img-banner 11
เกี่ยวกับ
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 โดยเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 เซ็ทเทรดเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development Function) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (Online Trading Platform) และเทคโนโลยีการลงทุน รวมทั้งพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์, อนุพันธ์
และกองทุนรวม
เซ็ทเทรดเริ่มต้นจากการให้บริการระบบซื้อขายออนไลน์บน Personal Computer (PC) ผ่านโปรแกรม Streaming และได้ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming บนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet จนกระทั่งปัจจุบันเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ ทั้งหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และกองทุนรวม รวมทั้งระบบงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทสมาชิก เช่น บริการระบบปฏิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบเปิดบัญชีออนไลน์
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 โดยเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 เซ็ทเทรดเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development Function) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (Online Trading Platform) และเทคโนโลยีการลงทุน รวมทั้งพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์, อนุพันธ์ และกองทุนรวม


เซ็ทเทรดเริ่มต้นจากการให้บริการระบบซื้อขายออนไลน์บน Personal Computer (PC) ผ่านโปรแกรม Streaming และได้ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming บนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet จนกระทั่งปัจจุบันเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ ทั้งหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และกองทุนรวม รวมทั้งระบบงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทสมาชิก เช่น บริการระบบปฏิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบเปิดบัญชีออนไลน์
การดำเนินธุรกิจ
บริการระบบซื้อขายสำหรับบริษัทสมาชิก
Icn-Settrade1ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์

ให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซื้อขายแบบออนไลน์ (Internet Trading) และระบบซื้อขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด (Front Office) โดยมีแอปพลิเคชัน Streaming ที่รองรับการซื้อขายทั้งบน PC, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ Tablet

Icn-Settrade1ระบบรับ-ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

ให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ รับ-ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน แบบออนไลน์
และระบบจัดการวางแผนการลงทุน

ให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ รับ-ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน แบบออนไลน์
และระบบจัดการวางแผนการลงทุน


Icn-Settrade1ระบบปฏิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Back Office - Derivatives)

 ประมวลผลรายการซื้อขาย คำนวณมูลค่าของหลักประกัน การชำระราคา และจัดทำรายงานต่างๆ
Icn-Settrade1ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Open Account)

เชื่อมต่อกับ National Digital ID (NDID) Proxy for Capital Market ของบริษัท DAP เพื่อทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ รวมทั้งรองรับการสมัครบริการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแบบอัตโนมัติ ทดแทนการสมัครโดยใช้แบบฟอร์ม และสามารถทราบผลการอนุมัติได้ทันที
logo Settrade
ผู้นำด้านแพลตฟอร์มการลงทุน
ออนไลน์
บริการเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com
เว็บไซต์สำหรับผู้ลงทุนที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ
อาทิ ข้อมูลราคา ข่าวจากหลากหลายแหล่ง บทวิเคราะห์วิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ และ
ความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขประมาณการทางการเงินของหุ้นบริษัท
จดทะเบียน (IAA Consensus) บทความและความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ตลอดจนฟังก์ชัน
พอร์ตการลงทุนจำลอง (Virtual Portfolio) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทดลองซื้อขาย
ตราสารต่างๆ และติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน ในพอร์ตเทียบกับราคาตลาดจริงได้
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Back Testing ที่สามารถตรวจสอบผลตอบแทนบนหลักทรัพย์
หรือกองทุนรวมที่สนใจจากการจำลองการลงทุนแบบ DCA (ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน
คณะกรรมการ
Group 15798
Group 15797
Group 15799
Group 15800
Group 15801
ทุนจดทะเบียน
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยมีบริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SET Venture Holding Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
การติดต่อกับบริษัท
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

Group 15713   0 2009 9999
GlobeAltOutline   www.set.or.th/contactcenter