การเปิดเผยข้อมูล

การกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิรับเงินปันผล หรือสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น
บริษัทต้องทราบว่าจะต้องมอบสิทธินั้นให้กับใครบ้าง จำนวนกี่ราย เนื่องจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีการซื้อขายเปลี่ยนมือทุกวัน
บริษัทจึงต้องกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นในวันใดวันหนึ่งเป็นวันที่จะได้รับสิทธินั้น ๆ

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิรับเงินปันผล หรือสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น บริษัทต้องทราบว่าจะต้องมอบสิทธินั้นให้กับใครบ้าง จำนวนกี่ราย เนื่องจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีการซื้อขายเปลี่ยนมือทุกวัน บริษัทจึงต้องกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นในวันใดวันหนึ่งเป็นวันที่จะได้รับสิทธินั้น ๆ

Group 16589ประเภทของการกำหนดสิทธิ
Group 16589ประเภทของการกำหนดสิทธิ
การกำหนดวันที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น มี 2 แบบ คือ
 1. แบบ “Record Date” (RD): ระบุวันกำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น
 2. แบบ “Book Closing Date (BC)”: ระบุวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อจะให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น
การกำหนด Record Dateการกำหนด Book Closing
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/26 และมาตรา 225พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 60
จะปิดสมุดทะเบียนงดรับโอน 1 วัน หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้จะปิดสมุดทะเบียนไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้ในระหว่างนั้น
บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับจากวัน RD ทำให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารได้นานขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้านานขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวัน BC
Group 16589สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
Group 16589สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • บริษัทจะมีการแจ้งวันให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล  สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 • ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบล่วงหน้า 2 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิใดๆ ตัวอย่างเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น
 • XM (Excluding Meeting): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XB (Excluding Other Benefits): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนด เช่น สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ (Pre-emptive Right) 
 • การกำหนด RD หรือ BC บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวัน RD หรือ BC
Group 16589การเปิดเผยข้อมูล
Group 16589การเปิดเผยข้อมูล
 • บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทันที คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุน
 • กรณีใช้ RD มีตัวอย่างข้อความดังนี้ 
  “กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ.......ในวันที่......”
 • กรณีใช้ BC มีตัวอย่างข้อความดังนี้  
  “กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ.........ในวันที่......จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ”
 • หากเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิใดๆ ต้องเผยแพร่ให้ทราบผ่านระบบ SETLink ล่วงหน้าก่อนวันให้สิทธิเดิม 7 วัน และวันให้สิทธิใหม่ที่กำหนดนั้นต้องมีระยะห่างนับจากวันที่ ได้เผยแพร่ผ่าน SETLink ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • กรณีกำหนดวันให้สิทธิใดเป็นวันเดียวกับวันให้สิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผลและกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวันเดียวกัน เป็นต้น ควรมีข้อความเตือนผู้ลงทุนในหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่า “การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
 • กรณีกำหนดวันให้สิทธิใดๆ หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ควรกำหนดหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ก่อนขึ้นเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์ เช่น XR, XD, XW โดยบริษัทต้องแจ้งกำหนดวันให้สิทธิดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • การกำหนดวันให้สิทธิใด ๆ ต้องเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

Group 17359แจ้งวัน Record Date ล่วงหน้า ≥ 14 วัน
Group 17359แจ้งวัน Record Date ล่วงหน้า ≥ 14 วัน
Group 17360วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิใด ๆ (วันขึ้นเครื่องหมาย X ต่าง ๆ) คือ ล่วงหน้า 2 วันทำการจนถึง Record Date
Group 17361จัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date
Group 17361จัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date
flow_recorddate1
flow_recorddate1_mb

ขั้นตอนการกำหนด Book Closing Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

Group 17359แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า ≥ 14 วัน
Group 17359แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า ≥ 14 วัน
Group 17360วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิใด ๆ (วันขึ้นเครื่องหมาย X ต่าง ๆ) คือ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
Group 17361จัดประชุมภายใน 21 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียน
Group 17361จัดประชุมภายใน 21 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียน
flow_recorddate2
flow_recorddate2_mb

กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

flow_recorddate3
flow_recorddate3_mb

กรณีแจ้งกำหนด Record Date เพื่อสิทธิอื่น ๆ หลังประชุมผู้ถือหุ้น

flow_recorddate4
flow_recorddate3_mb

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา 89/26 และมาตรา 225)   
 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 60)  

บริษัทจดทะเบียนสามารถกำหนด RD เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันเดียวกับ RD เพื่อสิทธิรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นๆได้
โดยบริษัทจดทะเบียนควรมีข้อความเตือนผู้ลงทุนในหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่า  
“การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

การเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดทะเบียนมีความจำเป็น บริษัทจดทะเบียนสามารถกำหนด RD ใหม่ได้ โดยต้องเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบผ่านระบบ SETLink ล่วงหน้าก่อนวันให้สิทธิเดิม 7 วัน  และการกำหนด RD ใหม่ต้องห่างจากวันที่ได้เผยแพร่ผ่าน SETLink ไม่น้อยกว่า 14 วัน

บริษัทต้องแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนทั้งหมดเกี่ยวกับมติคณะกรรมการทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผล, อัตราส่วนและราคาสำหรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผ่านระบบ SETLink ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันกำหนดให้สิทธิ 

Record Date & Book Closing Date