ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุน
เราเชื่อมั่นว่าพลังของตลาดทุนเป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเราจึงมุ่งพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุน
ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคำนึงถึงการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

“Sustainable”
Finance

   สินค้าและบริการเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน   
กลไกตลาดทุนหนุน เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ให้เติบโตไปพร้อมกัน

การลงทุนอย่างยั่งยืน
(ESG Investment)
about_suatainability_2 - icon 02

ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาดัชนีอ้างอิงเพื่อการลงทุน (Benchmark Index) และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น SETTHSI Index ซึ่งเป็นดัชนีแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นต้น
เครือข่ายการพัฒนาเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน
(ESG Partnership)
about_suatainability_2 - icon 03

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกของ UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานตลาดทุนทั้งในและระหว่างประเทศ กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านกลไกการลงทุน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนด้าน ESG การเปิดเผยข้อมูล ESG และการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
การบริการข้อมูลด้าน ESG
(ESG Data and Information)
about_suatainability_2 - icon 03

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินและตลาดทุนผ่านทาง www.setsmart.com อีกทั้งได้พัฒนาบริการฐานข้อมูล ESG ของ
หลักทรัพย์จดทะเบียน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียน (ESG Ratings) โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน www.settrade.com เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับตัดสินใจลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มเพื่อทุกคน สร้างโอกาสแห่งการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Digital Asset Platform
แพลตฟอร์มกลางที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนในโลกยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ลดต้นทุนและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการจากการใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น

Digital Asset Platform
แพลตฟอร์มกลางที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนในโลกยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ลดต้นทุนและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการจากการใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น
LiVE Platform
แพลตฟอร์มส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบนิเวศของ SMEs และ Startups ก่อนเข้าถึงแหล่งทุนอีกทั้งมีบริการให้ความรู้และคาปรึกษาที่เหมาะกับการเติบโตของทุกช่วงธุรกิจรวมถึงการเป็นศูนย์กลางระบบงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

LiVE Platform
แพลตฟอร์มส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบนิเวศของ SMEs และ Startups ก่อนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีบริการให้ความรู้และคาปรึกษาที่เหมาะกับการเติบโตของทุกช่วงธุรกิจ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางระบบงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

ESG Academy
ตลาดหลักทรัพย์เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมความรู้ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG)
โดยมีหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมากกว่า 30 หลักสูตร และเป็นคลังความรู้ ด้านการพัฒนาความยั่งยืนสำหรับตลาดทุน มีสื่อเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ทั้งรุปแบบออนไลน์ และออฟไลน์กว่า 2,500 ชิ้น เช่น หนังสือ บทความ เอกสารประกอบ คลิปความรู้ และ e-Learning
ติดตามข้อมูล ความรู้ และหลักสูตรอบรมด้านพัฒนาธุรกิจอย่างยืน
about_suatainability_3 - vector 01
about_suatainability_3 - vector 02
about_suatainability_3 - thumbnail
about_suatainability_3 - icon 01การส่งเสริม ESG
สำหรับ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนตลาดทุนให้เติบโต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน ให้ตระหนักถึงการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • การส่งเสริมคุณภาพธุรกิจด้วย ESG
  • การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ESG
  • การประเมินด้าน ESG
suatainability3-esg
about_suatainability_3 - icon 01การส่งเสริม ESG สำหรับ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนตลาดทุนให้เติบโต
ตลาดหลักทรัพย์จึงส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน ให้ตระหนักถึงการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • การส่งเสริมคุณภาพธุรกิจด้วย ESG
  • การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ESG
  • การประเมินธุรกิจด้าน ESG

การส่งเสริมคุณภาพธุรกิจด้วย ESG

ตลาดหลักทรัพย์มีบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการต่อยอดแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (ESG in Practice) เพื่อพัฒนาองค์กรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุม ประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวิเคราะห์กลยุทธ์ ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การจัดการธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น

การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อ บจ.ในการนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การประเมินธุรกิจด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อคัดเลือก เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) และยกย่องส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯยังส่งเสริมและเตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ดัชนีด้านความยั่งยืนสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good, MSCI ESG เป็นต้น   
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจรับบริการความรู้และหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “ESG Development Services Platform” บนระบบ SET Link 
about_suatainability_3 - icon 02การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ของสถาบันตัวกลาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทต่อการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน วาณิชธนากร และสายงานสนับสนุนธุรกิจ ตลอดจนช่วยแนะนำเส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ อีกทั้งร่วมพัฒนามาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพด้วย

about_suatainability_3 - pic 1
ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรของสถาบันตัวกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการแนะนำการลงทุน และหรือการวิเคราะห์การลงทุนให้ก้าวทันต่อพัฒนาการและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในปัจจุบันและพัฒนาช่องทางเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

icon-black
about_suatainability_3 - pic 1
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลมาตรฐานการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนและหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysis (CISA) และหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยพัฒนาและทบทวนคุณภาพของข้อสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

icon-black
about_suatainability_3 - pic 1
แพลตฟอร์มที่ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์สามารถใช้ติดตามสถานะใบอนุญาตและการอบรมที่จำเป็น คลายกังวลเรื่องต่ออายุใบอนุญาตฯ เพราะทุกข้อมูลรวมไว้ใน Application เดียว

icon-black
about_suatainability_3 - icon 03การสร้างโอกาสและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง
 
  • การเผยแพร่ความรู้การลงทุน
  • การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน
  • การสร้างโอกาสการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การเผยแพร่ความรู้การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่จนถึงระดับการวิเคราะห์การลงทุนสู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนนักลงทุนที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเข้าถึงได้ง่ายและมีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะกับความสนใจของผู้ลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการลงทุนที่ยั่งยืนในตลาดทุนไทยและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ESG หลากหลายช่วยสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การสร้างโอกาสการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์ม INVESTNOW ที่ตอบโจทย์ข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนอย่างครบวงจร และเน้นขยายช่องทางการลงทุนรูปแบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับวิถีการลงทุนในยุคดิจิทัล เชื่อมต่อการเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Open Account) เพื่อให้การลงทุนเริ่มต้นได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาช่องทางการลงทุนอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบโจทย์พฤติกรรม การลงทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
about_suatainability_3 - icon 4การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่างเท่าเทียม

การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs, Startups และผู้สนใจทั่วไปผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการ โดยนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น e-Learning, Micro learning, Infographic และบทความ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ประกอบการ เช่น บัญชี การเงินและการระดมทุน การตลาด และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความรู้พื้นฐานที่จะช่วยต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา SET Social Impact เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurs) ให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเครือข่ายที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาธุรกิจที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและการขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นทวีคูณ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้ประกอบการในตลาดทุน