บริการ

ภาพรวม

บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย บริการเชื่อมต่อและข้อมูล
บริการระบบซื้อขายสำหรับบริษัทสมาชิก บริการหลังการซื้อขาย และบริการระบบโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
และได้มาตรฐานระดับสากล
บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

icn-service01
บริการเชื่อมต่อ
บริการเชื่อมต่อระบบส่งคำสั่งซื้อขายและรับข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบเครือข่ายที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้

icn-service02
บริการข้อมูลหลักทรัพย์
บริการข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งข้อมูลระหว่างวัน สิ้นวัน และย้อนหลัง ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และง่ายต่อการใช้งาน

icn-service01

บริการเชื่อมต่อ
บริการเชื่อมต่อระบบส่งคำสั่งซื้อขายและรับข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบเครือข่ายที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้

icon


icn-service02

บริการข้อมูลหลักทรัพย์
บริการข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งข้อมูลระหว่างวัน สิ้นวันและย้อนหลัง ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และง่ายต่อการใช้งาน

icon

Group 7514
บริการ Front Office และ Internet Trading
บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Group 14546
บริการ Derivatives Back Office
บริการปฎิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Group 7779
บริการ Fund Integrated Service
บริการระบบรับ - ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนแบบออนไลน์ และระบบจัดการวางแผนการลงทุน

icn-service06
บริการ e-Open Account
บริการระบบเปิดบัญชีออนไลน์

บริการระบบซื้อขาย
สำหรับบริษัทสมาชิก

บริการระบบซื้อขาย
สำหรับบริษัทสมาชิก

Group 7514

บริการ Front Office และ Internet Trading
บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

icon


Group 14546

บริการ Derivatives Back Office
บริการปฎิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

icon


Group 7779

บริการ Fund Integrated Service
บริการระบบรับ - ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนแบบออนไลน์ และระบบจัดการวางแผนการลงทุน

icon


icn-service06

บริการ e-Open Account
บริการระบบเปิดบัญชีออนไลน์

icon

บริการหลังการซื้อขาย

บริการหลังการซื้อขาย

Group 14547
บริการสำนักหักบัญชี
ศูนย์กลางการชำระราคา และส่งมอบ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน SET และ TFEX

Group 14548
บริการรับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์กลางการรับฝากหลักทรัพย์ ตราสารทุนและ ตราสารหนี้โดยระบบ ไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

Group 14549
บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียน
ผู้ถือหลักทรัพย์

Group 14547

บริการสำนักหักบัญชี
ศูนย์กลางการชำระราคา และส่งมอบ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน SET และ TFEX

icon


Group 14548

บริการรับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์กลางการรับฝากหลักทรัพย์ ตราสารทุนและ ตราสารหนี้โดยระบบ ไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

icon


Group 14549

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียน
ผู้ถือหลักทรัพย์

icon

บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน

FundConnext
บริการระบบงานกลางในการรับ - ส่งข้อมูลการ ซื้อขาย และการชำระราคากองทุนรวม รองรับ การทำงาน มาตรฐานสำหรับบริษัทนายหน้า ซื้อขายหน่วยลงทุน ครบทั้งกระบวนการ

บริการโดย   DAP

บริการโดย   DAP

Group 3167

Onboarding
แพลตฟอร์มสำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตน รูปแบบ ดิจิทัล รวมถึงต่อเชื่อมหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลสำคัญต่างๆ สำหรับ การทำธุรกรรมผ่าน ช่องทางออนไลน์

บริการโดย   DAP

บริการโดย   DAP

Group 3167

e-Meeting Platform
บริการระบบจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมสมาชิก โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนา ธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

บริการโดย   DAP

บริการโดย   DAP

Group 3167

e-Stamp Duty
บริการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ทดแทนการยื่นแบบ อ.ส.4 หรือ อ.ส.4ข โดยเป็นระบบดิจิทัล ทั้งกระบวนการ

บริการโดย   DAP

บริการโดย   DAP

Group 3167

Payment for Capital Market
บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินในตลาดทุนที่รองรับการรับจ่ายเงินของสถาบันตัวกลางกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น มาตรฐาน

บริการโดย FinNet

บริการโดย FinNet

Group 3167

ทางลัดสำหรับผู้เกี่ยวข้อง